Rynek finansowy: Bankowcy liderami

BANK 2015/03

Polski sektor bankowy znowu liderem innowacyjności! Jako pierwszy w kraju zaczął wdrażać postanowienia w zakresie jednolitych ram kwalifikacji zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

Polski sektor bankowy znowu liderem innowacyjności! Jako pierwszy w kraju zaczął wdrażać postanowienia w zakresie jednolitych ram kwalifikacji zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

Jerzy Ochocki

Czemu ma służyć nowe rozwiązanie? Nadaniu kwalifikacji sektorowej poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, przełożeniu uniwersalnych zasad PRK na potrzeby sektora bankowego i odniesieniu kwalifikacji sektorowych w polskiej bankowości do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Prezentacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce odbyła się 10 lutego 2015 r. w warszawskim Klubie Bankowca.

Akcja ogólnoeuropejska

- (...) Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) to rezultat pracy ekspertów kilkunastu banków, obu zrzeszeń banków spółdzielczych, wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego i firm szkoleniowych, przy aktywnym udziale Związku Banków Polskich i, co godne podkreślenia, także Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wszyscy uczestnicy tego procesu, zarówno bezpośrednio zaangażowani w prace członkowie Zespołu Ekspertów SRKB, jak też szeroki krąg osób opiniujących projekt, byli zgodni, że sama SRKB, a przede wszystkim transparentne kwalifikacje, którym nadaje ona znaczenie i dla których tworzy warunki szerokiego wykorzystania, powinny przynieść korzyści wszystkim - klientom, bankom, ich aktualnym i przyszłym pracownikom, instytucjom i firmom edukacyjnym, a także nadzorowi bankowemu - ocenił Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

- To nie są wąsko zdefiniowane standardy kwalifikacyjne, tylko szeroko zakrojona akcja na skalę ogólnoeuropejską - dodał wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek.

Jak będzie wyglądał krajowy system kwalifikacji

  • Kwalifikacją będzie określony zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych - zgodny z ustalonym standardem - których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję.
  • Wszystkie ważne kwalifikacje na rynku pracy będą jasno opisane, dając informację, co posiadacz określonego dyplomu czy certyfikatu wie, co umie, i jak potrafi się zachować w swojej roli zawodowej.
  • Wszystkie ważne kwalifikacje będą potwierdzone w transparentnym i wiarygodnym procesie weryfikacji.
  • Kwalifikacji zostanie przypisany właściwy spośród ośmiu poziomów ramy.
  • Kwalifikacja potwierdzona w Polsce będzie tak samo spozycjonowana we wszystkich krajach UE

 

- Musimy inwestować w jakość kapitału ludzkiego. Świat się coraz szybciej rozwija. (...) Edukacja formalna to machina dość powolna w swym działaniu. System nie dostosowuje się tak szybko jak niekiedy trzeba. Rozwiązaniem jest edukacja pozaformalna - to jest odpowiedź na pytanie, po co są tworzone ramy kwalifikacyjne - podkreśliła Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektu Krajowych Ram Kwalifikacji Instytutu Badań Edukacyjnych i była wiceminister pracy i polityki społecznej.

Na szarym końcu

Jak Polacy wypadają w tej dziedzinie na tle innych krajów? Kierownik merytoryczny projektu SRKB i wiceprezes WIB, Mariola Szymańska-Koszczyc, oceniła nas nader pesymistycznie. - Jesteśmy w ogonie krajów europejskich, jeśli chodzi o uczenie się przez całe życie po wyjściu z formalnego systemu nauczania - szkół i uczelni - stwierdziła. Z tą smutną konstatacją zgodził się również prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. - (...) Pomimo wpompowania sporych pieniędzy w ramach funduszy europejskich w szeroko rozumianą edukację Polaków, jesteśmy nadal w ogonie Europy, jeśli chodzi o nakłady na uczenie się osób w wieku produkcyjnym. Według danych Eurostatu (2013), wartość "wskaźnika uczenia się przez całe życie" wynosił dla Polski niecałe 5 proc., przy średniej UE ponad 10 proc. i wartości tego wskaźnika w krajach skandynawskich znacznie powyżej 20 proc. - zauważył Andrzej Lech.

Nieco lepiej od średniej krajowej wygląda sytuacja w tzw. sektorach usług zaawansowanych - wyniki badań niedawno przeprowadzonych przez OECD wskazują, że Polacy plasują się w tej kategorii na średnim poziomie. - To wiadomość dobra i zła - wpadamy w "pułapkę średniaka". Ramy kwalifikacyjne stanowią próbę wyjścia z tego impasu - oceniła Agnieszka Chłoń-Domińczak.

- Statystycznie ujmując, formalne kwalifikacje ludzi sektora bankowego są bardzo wysokie - wielu twierdzi, że niepotrzebnie zbyt wysokie - a jednocześnie (...) kwalifikacje potrzebne w realnym biznesie większość nabywa dopiero po zakończeniu formalnej edukacji, w okresie aktywności zawodowej - podkreślił prezes WIB.

bank.2015.03.foto.024.600xPora na zmiany

Nad zmianami w tej dziedzinie nie od dziś pracuje rząd - od siedmiu lat pod auspicjami MEN działa międzyresortowy zespół ds. uczenia się przez całe życie, wdrażający postanowienia unijnych dyrektyw w tym zakresie. - Europejska Rama Kwalifikacji (ERK, ang. EQF), narzędzie do porównywania kwalifikacji w krajach UE, pojawiła się w 2008 r. jako rekomendacja Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W kolejnych latach kraje członkowskie deklarowały i wdrażały swoje rozwiązania dostosowujące i odnoszące swoje ramy do ramy europejskiej po to, aby wszystkie uznawane w danym kraju kwalifikacje zgodne z przyjętym standardem miały jednocześnie przypisany poziom według niej. Swoje deklaracje w tej sprawie Polska złożyła w raporcie referencyjnym (Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji) w połowie 2013 r. Opublikowana została Polska Rama Kwalifikacji i podjęto prace nad założeniami regulacji ustawowej. Prace nad projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji trwają. Powinna zostać uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu, bowiem aktualne pozostają założenia jej wejścia w życie od 1 stycznia 2016 r - dodał prezes WIB.

Skąd ta data? - Środki, które z EFS przeznaczane są na rozwój osób dorosłych, uwarunkowane są tym, że Polska do 1 stycznia 2016 r. wdroży system kwalifikacji - przypomniała przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

- Równolegle (...) realizowane są projekty związane z tworzeniem elementów nowego systemu, w którym główna rola koordynacyjna przypada Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE). Uznano m.in., że ważnym jego elementem, o bardzo szerokim zastosowaniu praktycznym mogą być branżowe interpretacje Polskiej Ramy Kwalifikacji (...). IBE umożliwił sektorowi bankowemu opracowanie pierwszej w Polsce ramy sektorowej, a realizację projektu powierzył Warszawskiemu Instytutowi Bankowości, który podjął się tego zadania w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich. Wybór nie był przypadkowy: sektor bankowy w Polsce ma szczególne doświadczenia związane ze stworzonym z inicjatywy ZBP już 20 lat temu Systemem Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, a Warszawski Instytut Bankowości zdobył w ostatnich latach szczególne kompetencje, uczestnicząc w kilku międzynarodowych projektach związanych z wykorzystaniem Europejskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze rynku usług finansowych Europy - wyjaśniał prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Definicja SRKB:

Uporządkowany opis najważniejszych poziomów kwalifikacji bankowych, które wyznaczają wymagania co do potwierdzonych kompetencji, zawartych w kwalifikacji na danym poziomie.

Jednym z najważniejszych elementów SRKB jest wyodrębnienie pięciu wyznaczników sektorowych. Są to:

  • orientacja na rynki finansowe i otoczenie gospodarcze,
  • orientacja na klienta,
  • orientacja na relację ryzyko/dochód,
  • orientacja na proces i organizację działalności bankowej,
  • orientacja na bezpieczeństwo i ład korporacyjny w banku.

 

Ważne są procedury

- Nie chcemy kwalifikacji - nawet najlepszych - jeżeli one będą leżeć na półce. Chcemy kwalifikacji, które będą używane - stwierdziła Mariola Szymańska-Koszczyc. Równie ważne jak samo przygotowanie ramy są zatem procedury obejmujące zarówno wdrażanie nowych rozwiązań, jak też późniejszy nadzór nad ich przestrzeganiem w branży. Odpowiedzialność za te działania - zgodnie z przyjętymi rekomendacjami - przejmą sami bankowcy.

- Zespół Ekspertów SRKB, uwzględniając opinie zebrane w procesie konsultacji, zdecydowanie opowiedział się za rozwiązaniem, w którym to polski sektor bankowy w możliwie najszerszym zakresie przejmie od organów administracji państwowej zadania i odpowiedzialność za aktualność SRKB i jakość kwalifikacji branżowych. Związek Banków Polskich w tym rozwiązaniu odgrywa kluczową rolę - powiedział Andrzej Lech.

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości podkreślił stanowczo: tak, jak edukacja w dzisiejszym świecie musi mieć charakter ustawiczny, podobnie i rama kwalifikacyjna nie na wiele się zda, jeśli będzie traktowana jako dokonany projekt - a nie zaczątek wielkiego, ciągłego procesu doskonalenia i aktualizacji wymagań stawianych zarówno pracownikom, jak również pracodawcom. - Szanse te będą w pełni wykorzystane, jeżeli SRKB będzie znana, wspierana i w miarę potrzeb wynikających ze zmian rynkowych aktualizowana przez ludzi i organizacje sektora bankowego w Polsce. Przesłankami do aktywnego zaangażowania się sektora w proces kształtowania wymagań kwalifikacyjnych dla bankowców w nadchodzących latach będą nowe regulacje europejskie, decyzje krajowego regulatora, a także potrzeby dobrego odzwierciedlenia potrzeb pracodawców i oczekiwań klientów (...) To pozwala przyjąć, że tworzony Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce jest szansą, a nie kolejnym obowiązkiem regulacyjnym - podkreślił Andrzej Lech.

bank.2015.03.foto.023.550x

 

Udostpnij artyku: