Rynek finansowy: Kredyty walutowe dywidendy

BANK 2015/11

Akcjonariusze polskich banków nie będą w przyszłym roku najszczęśliwsi. Chodzi nie otrzymają jej po raz kolejny.

Akcjonariusze polskich banków nie będą w przyszłym roku najszczęśliwsi. Chodzi nie otrzymają jej po raz kolejny.

Przemysław Szubański

Banki zaangażowane w kredyty walutowe otrzymają w najbliższym czasie od Komisji Nadzoru Finansowego decyzje w sprawie dodatkowych wymogów kapitałowych - zapowiedział niedawno zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak. Zalecenie może dotyczyć 10-15 banków. Może też - choć, według słów Kwaśniaka, nie musi - oznaczać brak dywidendy. - One dostaną bufory, dla niektórych kosztowne, ale czy będą mogły wypłacić dywidendę, tego nie jestem w stanie powiedzieć - mówił wiceszef KNF. Tymczasem...

Obniżone wypłaty

Pod koniec ubiegłego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował do banków pismo, w którym wskazywał, że odpowiednie ich działania służące budowaniu silnej bazy kapitałowej w okresie relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej pozwolą na dalszy stabilny rozwój sektora bankowego. Za tym poszły konkretne zalecenia. Dywidendę mogły wypłacić banki spełniające łącznie następujące kryteria:

  • bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego,
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyższy od 9 proc. (+ 3-proc. bufor ryzyka systemowego dla banków o udziale w depozytach sektora wyższym niż 5 proc.);
  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 12,5 proc. (+ 3-proc. bufor ryzyka systemowego dla banków o udziale w depozytach sektora wyższym niż 5 proc.);
  • ocena BION końcowa wynosi 1 (ocena dobra) lub 2 (ocena zadowalająca);
  • ocena BION za poziom ryzyka kapitałowego nie gorsza niż 2 (ocena zadowalająca).

Efekt? Banki komercyjne, których wynik finansowy za 2014 r. wyniósł łącznie 15 118 mld zł, pozostawiły 47,8 proc. zysków, tj. 7 291 mln zł. W formie dywidendy wypłaciły 29,5 proc. zysku, tj. 4,5 mld zł, a 22,7 proc. (3 459 mln zł) pozostała nierozdysponowana i zalicza się do funduszy własnych banków. Ta ostatnia sytuacja zdarzyła się w polskim sektorze bankowym po raz pierwszy i jest efektem wstrzymania się od wypłaty dywidendy. Pozostawiony zysk (7 291 mln zł) został w większości zaklasyfikowany do funduszy zapasowych (54,6 proc.) i do funduszy rezerwowych (38,6 proc.).

W ostatnich 15 latach banki komercyjne zatrzymały w sumie 81 855 mln zł, co bezpośrednio oddziaływało na zwiększenie kapitałów (KNF wyliczyła, że średnio banki zatrzymywały 56,14 proc. wypracowanego zysku).

Więcej dla polskich inwestorów

Z danych KNF wynika, że banki komercyjne z przewagą kapitału polskiego, które zarobiły w ubiegłym roku 4 634 mln zł, przeznaczyły na dywidendę 7,8 proc. zysku (362 mln zł). Natomiast banki ze strategicznym inwestorem zagranicznym zarobiły 10 479 mln zł, a wypłaciły inwestorom 4 138 mln zł - stopa dywidendy wyniosła zatem 39,5 proc. W obu przypadkach inwestorzy otrzymali znacznie mniejszą część zysku niż przed rokiem, kiedy to krajowe banki wypłaciły 25,1 proc. zysku (936 mln zł), a posiadające zagranicznego inwestora strategicznego - 65,8 proc. zysku (6,5 mld zł).

Inwestorzy krajowi otrzymali 45,44 proc. wypłaconej dywidendy - mniej niż zagraniczni en masse, ale więcej niż każdy z osobna. Najwięcej - 29,22 proc. - trafiło do Włoch. Warto natomiast zauważyć, że polskim udziałowcom wypłacono procentowo więcej niż rok wcześniej, kiedy otrzymali 43,97 proc.

bank.2015.11.wykres.017.200xDomiary po raz drugi

"Do czasu zakończenia procedury związanej z nałożeniem na banki istotnie zaangażowane w kredyty walutowe indywidualnych domiarów kapitałowych, co nastąpi do końca 2015 r., banki te otrzymają w kwietniu 2015 r. indywidualne zalecenia nadzorcze w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r." - poinformowano w komunikacie opublikowanym po marcowym posiedzeniu KNF.

15 stycznia Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o zaprzestaniu obrony kursu franka względem euro. Spowodowało to gwałtowny wzrost zadłużenia osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich. Ucierpiały na tym udzielające kredytów walutowych polskie banki, zwłaszcza PKO BP, BZ WBK, Getin Noble Bank i Bank Millennium.

Jako pierwszy zalecenie niewypłacania dywidendy otrzymał PKO BP - i przychylił się do niej, zawieszając wypłatę. Podobnie uczyniły mBank, BZ WBK i Bank Millennium. GNB i tak dywidendy nie wypłacał.

Zagrożeniem dla przyszłorocznej dywidendy są natomiast zalecenia KNF co do dodatkowych buforów kapitałowych dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe. Jak zapowiada Wojciech Kwaśniak, banki będą miały różne horyzonty czasowe osiągnięcia wymaganych buforów. - Niektóre banki mają dość wysokie fundusze własne, więc może się okazać, że po zatrzymaniu wyniku za zeszły rok, nie będą miały problemu - uważa wiceszef KNF. Jak podkreślił, każdy bank będzie miał szczegółowe zalecenie, że jeśli nie ma określonego poziomu, to nie może w całości albo części wypłacać dywidendy.

14 na cenzurowanym

Zalecenia od KNF otrzymało 14 banków. Dodatkowe narzuty kapitałowe, związane z kredytami walutowymi, dotknęły m.in. PKO BP, BZ WBK, mBank, BGŻ BNP Paribas. Bufor kapitałowy tych instytucji ma być pokryty w 75 proc. przez kapitał pierwszej kategorii (Tier 1). Od 2016 r. podwyższone zostaną ponadto minimalne wymogi kapitałowe - Tier 1 do 10,25 proc. z 9 proc. obecnie, a współczynnik wypłacalności do 13,25 proc. z 12 proc. obecnie.

Analitycy zareagowali od razu. DM BZ WBK opublikował rekomendacje dla kilku instytucji, najniżej oceniając GNB. Ich zdaniem, nakaz KNF może zmusić bank do poszukiwania kapitału Tier 1 w wysokości około 750 mln zł. Dla PKO BP podwyżka oznacza, że wypłata dywidendy za 2014 r. w wysokości do 50 proc. oznacza posiadanie współczynnika wypłacalności na poziomie 12,57 proc. - na koniec II kwartału wynosił on 12,6 proc. Zdaniem analityków DM BZ WBK bank może wypłacić 1 zł na akcję. Przeciwnego zdania są specjaliści z UBS, według których PKO możne nie móc wypłacić dywidendy. Według nich wskaźnik Tier 1, znajdujący się na granicy wypłaty dywidendy spowoduje - w kontekście możliwości wprowadzenia podatku bankowego - brak tejże. W lepszej sytuacji znajduje się BZ WBK, dla którego wskaźnik Tier 1 wynosił 13,8 proc., a współczynnik wypłacalności 14,28 proc., co oznacza swobodną wypłatę dywidendy, zwłaszcza że bank ma utrzymywać fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 pkt. proc. - dla PKO BP jest to 0,76 pkt. proc.

Ale w najgorszej sytuacji znalazł się mBank, któremu komisja nakazała utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 4,39 pkt. proc.

Dywidendy stają się coraz bardziej mgliste....

 

Udostpnij artyku: