Rynek finansowy: Loża komentatorów – maj 2014

BANK 2014/05

Czy zapowiadane ożywienie w naszej gospodarce przełoży się na poprawę wyników banków?

Czy zapowiadane ożywienie w naszej gospodarce przełoży się na poprawę wyników banków?

Piotr Bujak
szef Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP

Przyspieszenie wzrostu PKB oznacza poprawę warunków działania sektora bankowego, ale charakterystyka obecnego ożywienia gospodarczego powoduje, że niekoniecznie znajdzie to szybkie odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych banków. Negatywnym aspektem ożywienia gospodarczego jest jego zupełnie bezinflacyjny charakter oraz utrzymywanie się bardzo łagodnej polityki pieniężnej na świecie, co w świetle ostatnich decyzji oddala perspektywę początku podwyżek stóp procentowych NBP. Przedłużający się okres utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych przynajmniej w krótkim terminie negatywnie rzutuje na możliwość poprawy wyniku odsetkowego banków, chociaż jednocześnie ma pozytywny wpływ na wartość portfela papierów wartościowych.

Ze względu na otoczenie rekordowo niskich stóp procentowych, poprawa wyników banków w trakcie 2014 r. będzie mocno zależeć od zdolności do zwiększenia efektywności działania, w tym poprzez automatyzację procesów i wykorzystanie nowych technologii. Poprawa koniunktury, stymulująca wzmocnienie popytu na kredyt, będzie wyraźniej odczuwalna w dłuższym terminie. W bardziej odległym horyzoncie czasu mogą się też ujawnić pozytywne efekty niskich stóp procentowych, które będą dodatkowo sprzyjać ożywieniu popytu na kredyty: inwestycyjne ze strony firm oraz konsumpcyjne ze strony gospodarstw domowych. Ponadto, obserwowane obecnie przyspieszenie wzrostu gospodarczego powinno przebiegać dość stabilnie przez nawet kilka lat, co będzie sprzyjać poprawie jakości portfela kredytowego i umożliwiać ograniczenie kosztów ryzyka kredytowego.

Jarosław Janecki
główny ekonomista w Société Générale Polska

Okres niskich stóp procentowych z pewnością nie jest sprzyjający dla sektora bankowego z punktu widzenia generowanego wyniku. Mając jednak na uwadze oczekiwany wzrost dynamiki PKB i jego strukturę, można zakładać stopniową poprawę wyniku sektora bankowego. Większej dynamice konsumpcji oraz inwestycji będzie prawdopodobnie towarzyszyło zwiększone zainteresowanie ofertą kredytową banków. Oczywiście można z dużym dystansem podchodzić do oczekiwań bankowców, którzy zazwyczaj w sposób bardzo optymistyczny podchodzą do prognoz dynamiki kredytów.

Tym niemniej kwartalny raport NBP dotyczący sytuacji na rynku kredytowym wskazuje stopniowy wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorców, jak również wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi i konsumpcyjnymi. Wskaźnik Pengab również potwierdza poprawę sytuacji w sektorze bankowym. W dłuższej perspektywie należy pamiętać o tym, że w porównaniu z innymi krajami UE, w Polsce występuje niski poziom pośrednictwa finansowego. Nadal zatem jest to rynek z potencjałem wzrostowym.

Oczywiście ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym, czy też regulacjami sektora, nakazują ostrożność w prognozach wyników banków. Na ten moment nie widać jednak wyraźnych sygnałów, które mogłyby skłaniać inwestorów giełdowych do całkowitego odwrócenia się od spółek z sektora bankowego w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: