Rynek finansowy: Najważniejsze dla finansistów kwestie

BANK 2012/02

Związek Banków Polskich aktywnie uczestniczył w wielu działaniach składających się na program polskiej prezydencji w Radzie Europy.

Związek Banków Polskich aktywnie uczestniczył w wielu działaniach składających się na program polskiej prezydencji w Radzie Europy.

Dr Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP

Przewodnictwo w Unii Europejskiej wymagało sprawnego i efektywnego kierowania jej sprawami. Jednocześnie dało szansę polskiemu rządowi wyraźnego określenia i zaakcentowania specyficznych aspektów rozumienia spraw europejskiej integracji. Tak ważnych w sytuacji silnych zawirowań ekonomicznych, zmuszających do nowego myślenia o tym, co łączy i poszukiwania nowego mechanizmu integracyjnego.

Dominowały sprawy makropolityczne, należało błyskawicznie reagować na doraźne zagrożenia. W tej sytuacji aparatowi kraju przewodniczącego Unii trudno było realizować agendę „rutynowych” spraw regulacyjnych i legislacyjnych. A lista ich była długa. Wiele pozycji zajmowały na niej regulacje związane z rynkami finansowymi sektorem bankowym. To wynik zarówno ze skutków kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-2009, jak również przewartościowań dotychczasowego ładu ekonomicznego w świecie.

Sześciopak

Najważniejszym osiągnięciem polskiej prezydencji w kwestiach finansowych było przyjęcie tzw. sześciopaku. Uregulowano w nim najistotniejsze kwestie tyczące gospodarki i zarządzania finansami w całej Unii.

Jednym z najtrudniejszych do uzgodnienia zapisów była kwestia nakładania tzw. automatycznych sankcji na państwa członkowskie niedotrzymujące kryteriów zadłużenia określonych w pakcie stabilności i wzrostu. Początkowo część krajów, na czele z Francją, nalegało, aby ostrzeżenia Komisji Europejskiej były każdorazowo akceptowane przez Radę. Zatwierdzony kompromis przewiduje, że KE będzie mogła udzielić ostrzeżenia państwu członkowskiemu, które wejdzie w życie w ciągu 10 dni od ogłoszenia, chyba że członkowie Unii zablokują je większością głosów. W takiej sytuacji Rada będzie musiała publicznie, na forum Parlamentu Europejskiego, przedstawić uzasadnienie tej decyzji.

Przy analizowaniu przyczyn nierównowagi makroekonomicznej Komisja Europejska będzie dokonywała oceny nie tylko państw członkowskich wykazujących znaczny deficyt na rachunku obrotów bieżących, ale również tych, które wykazują znaczne nadwyżki. To sprawi, że będzie musiała brać ona pod uwagę możliwość, że źródłem nierównowagi mogą być także kraje z nadwyżką, takie jak Niemcy lub Holandia i one również będą mogły zostać wezwane do dokonania stosownych korekt.

Zapisy zawarte w regulacjach przewidują możliwość przeprowadzania debat i wysłuchań ministrów finansów państw UE na forum Parlamentu Europejskiego, nakładania sankcji za fałszowanie statystyk dotyczących deficytu i zadłużenia, rozszerzenie uprawnień Komisji do przeprowadzania inspekcji na miejscu, czyli w kraju członkowskim.

Wśród innych uzgodnionych z prezydencją zapisów znalazły się m.in. następujące kwestie:

 • wpisanie do porządku prawnego gospodarczego semestru europejskiego, czyli uzgodnień dotyczących koordynacji polityk gospodarczych;
 • zwiększenie uprawnień Komisji Europejskiej, która będzie otrzymywać więcej informacji, a także wysyłać misje nadzorujące do państw członkowskich;
 • możliwość zastosowania sankcji w wysokości 0,2 proc. PKB za fałszowanie statystyk dotyczących deficytu i zadłużenia • wymóg złożenia depozytu oprocentowanego (0,1 proc. PKB) w przypadku, gdy państwo członkowskie nie podejmie działań naprawczych zmierzających do przywrócenia równowago makroekonomicznej;
 • zwiększona niezależność organów statystycznych;
 • poszanowanie praktyk i instytucji państw członkowskich w zakresie kształtowania płac oraz prawa do negocjowania, zawierania i egzekwowania układów zbiorowych.

Inicjatywy ZBP

Zawartość „sześciopaku”, mimo że dotyczyła spraw gospodarczych, był...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: