Rynek finansowy: Niezbędne regulacje

BANK 2015/11

Radca prawny dr hab. Marcin Olszak, dyrektor departamentu prawnego KNF uważa, że kwestia powierzania przez bank innym przedsiębiorcom wykonywania czynności związanych z działalnością bankową powinna pozostać przedmiotem regulacji publicznoprawnej. Rozmawiał z nim Marcin Złoch.

Radca prawny dr hab. Marcin Olszak, dyrektor departamentu prawnego KNF uważa, że kwestia powierzania przez bank innym przedsiębiorcom wykonywania czynności związanych z działalnością bankową powinna pozostać przedmiotem regulacji publicznoprawnej. Rozmawiał z nim Marcin Złoch.

Prace legislacyjne nad zmianami dotyczącymi usług outsourcingowych w sektorze bankowym jakby stanęły w miejscu…

– Cóż, rzeczywiście aktualnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianami legislacyjnymi w zakresie powierzania przez banki wykonywania czynności w drodze outsourcingu. Tematyką tą natomiast interesuje się Rada Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich, przy której funkcjonuje grupa robocza ds. outsourcingu.

Czy możliwe jest całkowite uwolnienie outsourcingu w sektorze finansowym?

– Kwestia powierzania przez bank innym przedsiębiorcom wykonywania czynności związanych z działalnością bankową powinna pozostać przedmiotem regulacji publicznoprawnej. Należy pamiętać, że wprowadzenie do polskiego prawa regulacji tzw. outsourcingu w działalności bankowej było odpowiedzią na problemy i zagrożenia, które zostały zidentyfikowane i zbadane przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego przede wszystkim w latach 2000-2002 r. W tym kontekście trzeba przypomnieć pismo Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z 15 marca 2002 r., w którym zostały omówione wyniki ankiety przeprowadzonej przez GINB, która miała pomóc w analizie zjawiska outsourcingu w polskim systemie bankowym.

Rozpatrując zagadnienie celowości regulacji outsourcingu w działalności bankowej i skutków jej braku, nie można zapominać o zagrożeniach, jakie outsourcing niesie dla podmiotu, który zleca podejmowanie określonych działań. Prowadzi to przede wszystkim do utraty pełnej kontroli zleceniodawcy nad operacjami, które są wykonywane z udziałem zleceniobiorcy. Brak regulacji w omawianym zakresie niesie ze sobą ryzyko powstania sytuacji, w której bank przestanie kontrolować działalność usługodawcy w zakresie powierzonych mu czynności; bądź też w nadmierny sposób uzależni się od niego. Ujemne skutki outsourcingu mogłyby się okazać szczególnie dotkliwe w przypadku banków, które pełnią istotną rolę w obrocie gospodarczym. Wszak należą one do grupy przedsiębiorców, którzy określani się mianem instytucji zaufania publicznego. Dysponują swego rodzaju przywilejem w postaci gromadzenia środków pieniężnych od ludności, są przy tym obciążone ryzykiem częściowej ich utraty, np. poprzez udzielanie kredytów. Ta rola banków znajduje swoje odzwierciedlenie w szczególnym reżimie prawnym ich tworzenia, organizacji i działania, na który składa się system zezwoleń, norm ostrożnościowych, jak również poddanie ich działalności nadzorowi bankowemu. Służy on w pierwszym rzędzie zapewnieniu bezpieczeństwa środków zgromadzonych w tych podmiotach przez ich klientów. Nie można dopuścić ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: