Rynek finansowy: Łoża komentatorów

BANK 2010/12

Jakie może mieć konsekwencje dla polskiego sektora bankowego przekroczenie przez dług publiczny granicy 55 proc. PKB?

Jakie może mieć konsekwencje dla polskiego sektora bankowego przekroczenie przez dług publiczny granicy 55 proc. PKB?

Dariusz Winek

główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla sektora bankowego, wynikającym z przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, określonego w ustawie o finansach publicznych – można mieć nadzieję, że jedynie krótkookresowo – jest wysoce prawdopodobna w takiej sytuacji deprecjacja złotego. Oznaczałaby ona szybki wzrost złotowej wartości aktywów nominowanych w walutach obcych i presję na pozyskiwanie depozytów, co prowadziłoby zapewne do wzrostu kosztów finansowania oraz trudności w zarządzaniu płynnością, podobnych do tych, jakie wystąpiły po upadku Lehman Brothers.

Prawdopodobna w takiej sytuacji byłaby również obniżka ratingu polskich obligacji. Musiałoby to oznaczać przypisanie im większych wag ryzyka w bilansach banków, co w konsekwencji przyczyniłoby się do wzrostu zapotrzebowania tych instytucji na kapitał ekonomiczny. Naturalnie skutkiem obniżenia ratingu byłyby też straty banków wynikające z przeceny wartości tych papierów.

Od strony polityki gospodarczej przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego oznaczałoby konieczność intensyfikacji działań rządu na rzecz konsolidacji fiskalnej. Prowadziłoby więc do przejściowego zredukowania popytu krajowego, co z kolei skutkowałoby osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego. W średnim okresie z pewnością odbiłoby się to na osłabieniu koniunktury, również w sektorze bankowym oraz przyczyniło do wzrostu wartości nieregularnych należności, a tym samym do zwiększenia rezerw z tego tytułu.

W dłuższym okresie sanacja finansów publicznych zmniejszająca wielkość deficytu, jak i długu publicznego w relacji do PKB oznaczałaby mniejsze potrzeby pożyczkowe państwa. Dzięki temu możliwe byłoby zwiększenie podaży krajowych oszczędności przekazywanych przez sektor bankowy na akcję kredytową w sektorze prywatnym.

Większa podaż oszczędności zwiększyłaby dostęp do krajowych źródeł finansowania krajowym przedsiębiorstwom i tym samym ułatwiałaby wzrost inwestycji. Zatem przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego może stać się dla gospodarki polskiej tym, czym w homeopatii jest prowadzący do uzdrowienia wstrząs. Dla sektora bankowego byłaby to jednak kolejna trudna próba, tak więc należałoby stosować bardziej konwencjonalne metody leczenia finansów publicznych.

Sebastian Stolorz

doradca dyrektora wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie

Problemy z długiem publicznym zwykle wynikają z nałożenia niekorzystnych efektó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: