Rynek finansowy: Pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców

BANK 2016/10

Po dłuższym okresie spadku prognozy rozwoju sektora bankowego najnowszy pomiar koniunktury bankowej przyniósł pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców. To właśnie ponad 6-pkt. zwyżka indeksu prognozy w przeważającej mierze zadecydowała o wzroście głównego indeksu PENGAB, który w sierpniu odnotował poziom 21,1 pkt. i wzrósł o 2,8 pkt. (patrz 1.). Zdaniem twórcy badania dr. Marcina Idzika z TNS Polska - zmiana jest spowodowana nieznacznym spadkiem indeksu ocen oraz zdecydowanym wzrostem indeksu wyprzedzającego. Wśród głównych czynników kształtujących te przewidywania są te o oddziaływaniu krótkookresowym, zwłaszcza sezonowym - podkreśla dr Marcin Idzik. Pozytywne sygnały płyną także z prognoz 6-miesięcznych zmian sytuacji na rynku bankowym. Brak zmian zapowiadają jednak prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Ten scenariusz wskazuje na dalsze utrzymanie trendu horyzontalnego w koniunkturze na rynku bankowym. Wzrost prognozy 6-miesięcznej sektora bankowego nie koresponduje jednak z perspektywą 5-letnią. Według badanych bankowców blisko 40% przewiduje osłabienie się polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach (35% uważa, że sektor bankowy pozostanie bez zmian). W pozostałych indeksach na uwagę zasługuje spadek oceny bieżącej kredytów skierowanych do osób indywidualnych i przedsiębiorstw oraz wzrosty w zakresie prognozy tych produktów. Najwyższy od kilkunastu miesięcy poziom osiągnął natomiast indeks lokat długoterminowych, który w sierpniu wzrósł o 12 pkt.

Po dłuższym okresie spadku prognozy rozwoju sektora bankowego najnowszy pomiar koniunktury bankowej przyniósł pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców. To właśnie ponad 6-pkt. zwyżka indeksu prognozy w przeważającej mierze zadecydowała o wzroście głównego indeksu PENGAB, który w sierpniu odnotował poziom 21,1 pkt. i wzrósł o 2,8 pkt. (patrz 1.). Zdaniem twórcy badania dr. Marcina Idzika z TNS Polska - zmiana jest spowodowana nieznacznym spadkiem indeksu ocen oraz zdecydowanym wzrostem indeksu wyprzedzającego. Wśród głównych czynników kształtujących te przewidywania są te o oddziaływaniu krótkookresowym, zwłaszcza sezonowym - podkreśla dr Marcin Idzik. Pozytywne sygnały płyną także z prognoz 6-miesięcznych zmian sytuacji na rynku bankowym. Brak zmian zapowiadają jednak prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Ten scenariusz wskazuje na dalsze utrzymanie trendu horyzontalnego w koniunkturze na rynku bankowym. Wzrost prognozy 6-miesięcznej sektora bankowego nie koresponduje jednak z perspektywą 5-letnią. Według badanych bankowców blisko 40% przewiduje osłabienie się polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach (35% uważa, że sektor bankowy pozostanie bez zmian). W pozostałych indeksach na uwagę zasługuje spadek oceny bieżącej kredytów skierowanych do osób indywidualnych i przedsiębiorstw oraz wzrosty w zakresie prognozy tych produktów. Najwyższy od kilkunastu miesięcy poziom osiągnął natomiast indeks lokat długoterminowych, który w sierpniu wzrósł o 12 pkt.

bank.2016.10.wykres.026.a

Gospodarstwa domowe - salda we wszystkich badanych kategoriach

W stosunku do pomiaru z lipca wskaźnik oceny na rynku kredytów gospodarstw domowych obniżył swój poziom, zaś wskaźnik prognoz, po raz pierwszy od marca, odnotował wzrost. Na poziomie szczegółowym obserwujemy spadek salda we wszystkich badanych kategoriach. Jest on najbardziej wyraźny w przypadku kredytów konsumpcyjnych (-6 pkt. proc.) i mieszkaniowych (-5 pkt. proc.) - patrz 2. Wskaźnik ocen depozytów gospodarstw domowych podwyższył swój poziom, zaś wskaźnik prognoz nie zmienił istotnie swojej wartości w stosunku do pomiaru z poprzedniego miesiąca. W saldzie depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy niewielki wzrost wskaźnika ocen (o 2 pkt. proc.) oraz wyraźny wzrost wskaźnika prognoz (o 7 pkt. proc.). Podobną relację można zaobserwować w przypadku depozytów terminowych (wzrost odpowiednio o 3 i 12 pkt. proc.).

bank.2016.10.wykres.027.a

Koniunktura przedsiębiorstw - zdecydowany spadek kredytów inwestycyjnych i obrotowych

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych kontynuuje od marca łagodny spadek, natomiast wskaźnik prognoz utrzymał swój lipcowy poziom (patrz 3.). Po wzroście w poprzednim miesiącu, wartości wszystkich szczegółowych wskaźników ocen spadły - w szczególności dotyczy to kredytów inwestycyjnych i obrotowych (odpowiednio o -15 i -18 pkt. proc.). Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych po trwającym od maja okresie łagodnego spadku, w sierpniu nie zmienił istotnie swojej wartości. Natomiast wskaźnik prognoz, podobnie jak w poprzednim miesiącu, zwiększył swoją wartość - tym razem o 4 pkt. proc. Na poziomie szczegółowym obserwujemy łagodny wzrost wartości wszystkich badanych wskaźników.

bank.2016.10.wykres.027.b

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

Podobnie jak lipiec, także sierpień okazał się miesiącem optymistycznych prognoz 6-miesięcznych. Kolejny raz obserwujemy wzrost prawie wszystkich monitorowanych wskaźników. Największą poprawę zanotowano w prognozach lokat długoterminowych (12 pkt. proc.) i kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych (9 pkt. proc.). Jedynie wskaźnik prognozy kredytów inwestycyjnych przedsiębiorców obniżył swoją wartość (-4 pkt. proc.). Również sierpniowe prognozy sytuacji ekonomicznej były niecobardziej optymistyczne niż lipcowe. Zarówno wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, jak i wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju podwyższyły swoje wartości. Wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw utrzymał dotychczasową wartość (patrz 4.).

bank.2016.10.wykres.028.a

Wystąpienie kryzysu bankowego w Unii Europejskiej

Wyraźna większość badanych (75%) uważa wystąpienie kryzysu bankowego w Unii Europejskiej co najmniej jako prawdopodobne, a niemal jedna trzecia (29%) jako bardzo prawdopodobne lub niemal pewne. Niespełna jedna czwarta badanych (24%) uważa taką możliwość za mało prawdopodobną lub ocenia, że nie ma takiego zagrożenia. Co piąty badany uważa, że obecne otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi sektora bankowego w Polsce (patrz 5.). Jednakże 60% badanych jest przeciwnego zdania, zaś 2% uważa je wręcz za hamujące rozwój. Blisko co dziesiąty badany (11%) jest zdania, że obecne otoczenie regulacyjne nie ma wpływu na rozwój sektora bankowego w Polsce. Badani są podzieleni w ocenie wpływu obciążenia sektora bankowego na akcję kredytową. Niemal połowa (48%) uważa, że obciążenia sektora bankowego wpływają ograniczająco, a 40% że nie ma takiego wpływu. Co dziesiąty badany stwierdza, że ww. obciążania raczej zwiększają akcję kredytową.

bank.2016.10.wykres.028.b

Badanie Monitor Bankowy przeprowadzane jest w dwóch podstawowych obszarach działalności bankowej - depozytowym i kredytowym, co umożliwia szybką analizę aktualnej sytuacji wraz z rozpoznaniem oczekiwań bankowców wobec najbliższej przyszłości. Respondentami są szefowie placówek bankowych, co pozwala na otrzymywanie informacji niejako z pierwszej ręki, zanim znajdą odzwierciedlenie w statystykach oficjalnych. Najnowszy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzony został przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich w dniach 11-24 sierpnia 2016 r. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 175 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Polski sektor bankowy w najbliższych latach

Przedstawiciele sektora bankowego wyrazili swoją opinię również w zakresie 5-letniej perspektywy rozwoju sektora bankowego, a także oceny prezydenckiego projektu ustawy o zwrocie spreadów oraz wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych zapowiadanego programu Mieszkanie+. Czterech na dziesięciu badanych przewiduje osłabienie się polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach. Zbliżony odsetek uważa, że we wskazanym okresie sytuacja sektora bankowego pozostanie bez zmian. Nieco ponad jedna czwarta badanych (łącznie 27%) jest bardziej optymistyczna w swoich prognozach i przewiduje, że w tym okresie sektor się wzmocni (patrz 6.). Ponad połowa badanych jest zdania, że prezydencki projekt ustawy dotyczącej zwrotu spreadów w kredytach walutowych nie wpłynie na sytuację kredytobiorców, 41% przewiduje, że to rozwiązanie poprawi sytuację tej grupy kredytobiorców. Osoby przeciwnego zdania stanowią wśród badanych zdecydowaną mniejszość - co dwudziesty badany uważa, że ww. projekt pogorszy sytuację kredytobiorców. Wśród badanych dominują osoby pozytywnie oceniające wpływ zapowiadanego programu Mieszkanie+ na rynek kredytów mieszkaniowych (łącznie 51%). Przeciwnego zdania jest 13% badanych. Blisko jedna trzecia ocenia, że zapowiadany program nie będzie miał wpływu na rynek kredytów mieszkaniowych.

bank.2016.10.wykres.028.c

 
Udostępnij artykuł: