Rynek finansowy: Repozytorium transakcji na instrumentach pochodnych

BANK 2013/12

W ostatnich dwóch dekadach nastąpił dynamiczny wzrost liczby oraz rodzajów instrumentów pochodnych. Wraz z tym procesem zwiększało się ryzyko na rynkach finansowych.

W ostatnich dwóch dekadach nastąpił dynamiczny wzrost liczby oraz rodzajów instrumentów pochodnych. Wraz z tym procesem zwiększało się ryzyko na rynkach finansowych.

Dźwignia finansowa, niejednokrotnie wysoka, jaką charakteryzują się instrumenty pochodne, pozwala na zawieranie transakcji dotyczących dużych ilości aktywów. W efekcie, dysponując stosunkowo niewielką kwotą, można wywierać znaczący wpływ na rynek. Może to wywoływać nieuzasadnione duże ruchy cen aktywów – surowców, płodów rolnych, walut, cen papierów wartościowych, sprzyja również manipulacjom rynkowym. W szczególności nietransparentne są transakcje zawierane poza obrotem regulowanym, na rynku OTC (Over-the-Counter). Destabilizuje to rynki finansowe i gospodarkę, może być źródłem kryzysów

Aby zapewnić stabilność na światowych rynkach finansowych i towarowych, podejmowane są działania regulacyjne, zarówno na szczeblach organizacji międzynarodowych, jak i przez regulatorów krajowych. W Unii Europejskiej funkcjonuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR – European Market Infrastructure Regulation). Do implementacji tego rozporządzenia są zobowiązane wszystkie kraje członkowskie.

W rozporządzeniu wyodrębniono dwie kategorie kontrahentów:

 • Finansowych, do których należą banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, firmy inwestycyjne, zarządzający funduszami inwestycyjnymi UCITS oraz alternatywnymi, instytucje pracowniczych programów emerytalnych.
 • Niefinansowych, do których należą wszystkie przedsiębiorstwa będące stronami kontraktów pochodnych zawartych poza rynkiem regulowanym, nienależące do kategorii kontrahentów finansowych. W ramach tej grupy kontrahentów wyodrębniono kontrahentów niefinansowych plus (kontrahenci NFC+), do których kwalifikują się podmioty, których średnia pozycja w transakcjach lub kontraktach pochodnych w ciągu 30 dni roboczych przekracza odpowiedni próg.

Strony zawierające transakcje na kontraktach pochodnych będą zobowiązane do:

 • Centralnego rozliczania poprzez centralną izbę rozliczeniową CCP niektórych typów kontraktów pochodnych, zawieranych poza rynkiem regulowanym, czyli w obrocie OTC (Over the Counter).

 • Ograniczania ryzyka kontraktów pochodnych nierozliczanych centralnie przez CCP. W przypadku nierozliczanych przez CCP kontraktów pochodnych w obrocie OTC, kontrahenci mają obowiązek przestrzegać określonych procedur i uzgodnień zapewniających monitorowanie i zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz kredytowym. Ponadto, w przypadku wszystkich kontrahentów o bardzo dużych pozycjach w kontraktach pochodnych, kontrakty nierozliczane przez CCP będą również podlegały wymogom w zakresie posiadania procedur zarządzania ryzykiem zapewniających wymianę zabezpieczeń. Każdy kontrahent finansowy oraz niefinansowy o dużym zaangażowaniu w kontrakty pochodne, niespełniające wymaganych kryteriów bezpieczeństwa, winien stosować odpowiednią, własną procedurę zarządzania ryzykiem wynikającym z kontraktów OTC, obejmującą wnoszenie odpowiednich zabezpieczeń.
 • Przekazywania do podmiotów pełnią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: