Rynek finansowy: Transgraniczne transakcje w UE na nowo

BANK 2018/05

Możliwość bezpiecznych, szybkich i nieobciążonych wysokimi opłatami przelewów jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju rynku. Komisja Europejska, chcąc zapewnić jak najszersze urzeczywistnienie jednolitego rynku we Wspólnocie, podejmuje inicjatywy legislacyjne mające na celu znoszenie barier dla przepływu kapitałów. Jedną z nich jest projekt rozporządzenia z 28 marca 2018 r. dotyczący zmian przepisów o płatnościach transgranicznych w UE.

Możliwość bezpiecznych, szybkich i nieobciążonych wysokimi opłatami przelewów jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju rynku. Komisja Europejska, chcąc zapewnić jak najszersze urzeczywistnienie jednolitego rynku we Wspólnocie, podejmuje inicjatywy legislacyjne mające na celu znoszenie barier dla przepływu kapitałów. Jedną z nich jest projekt rozporządzenia z 28 marca 2018 r. dotyczący zmian przepisów o płatnościach transgranicznych w UE.

Piotr Gałązka

Truizmem jest stwierdzenie, że banki są krwiobiegiem gospodarki. Z jednej strony zapewniają finansowanie inwestycji i konsumpcji za pomocą kredytu bankowego. Z drugiej – odpowiadają za obsługę przepływu środków pomiędzy poszczególnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn szybkiego rozwoju gospodarczego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych było stworzenie międzybankowego systemu rozliczeniowego opartego na nowoczesnej technologii, co pozwoliło na wyrugowanie z systemu czeków i innych „analogowych” sposobów rozliczeń. Niewielu teraz o tym pamięta, ale gdy w życie wchodziła pierwsza dyrektywa o usługach płatniczych, to ostateczny konsument usług bankowych w Polsce w ogóle nie odczuł tej zmiany. Wynikało to z faktu, że dyrektywa narzucała minimalny standard przelewów międzybankowych oparty na zasadzie D+1. Dla wielu państw UE była to wówczas rewolucja, natomiast w Polsce ta zasada została nie tylko wcielona w życie wcześniej, ale przelewy międzybankowe mogły docierać do odbiorcy jeszcze tego samego dnia.

 Realia (nie)wspólnego rynku

Jednolity rynek w Unii Europejskiej umożliwia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału w gospodarce, której produkt krajowy brutto wynosi 15 bln euro rocznie. Wszyscy mają jednak świadomość, że w wielu sytuacjach nie mamy do czynienia z prawdziwie jednolitym rynkiem, działającym bez względu na granice państw członkowskich, a to ze względu na różnego rodzaju bariery prawne czy ekonomiczne. Komisja Europejska, będąc jedyną instytucją UE posiadającą uprawnienie inicjatywy legislacyjnej, prowadzi politykę znoszenia barier prawnych – wynika to z tego, że ograniczenia i nadmierne koszty płatności transgranicznych uniemożliwiają dokończenie procesu tworzenia jednolitego rynku. W odniesieniu do rynku płatności w UE, KE w grudniu 2015 r. przedstawiła „Zieloną księgę w sprawie detalicznych usług finansowych: Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw”. Chodziło o przeprowadzenie konsultacji na temat potencjału stworzenia bardziej zintegrowanego rynku detalicznych usług finansowych oraz działań koniecznych do jego osiągnięcia. W wyniku konsultacji społecznych, KE w marcu 2017 r. ogłosiła „Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych: szersza oferta i lepsze produkty”. Jeden z punktów tegoż planu dotyczył przejrzystości i opłat w przypadku transakcji transgranicznych w UE. Komisja zapowiedziała działania zmierzające do likwidacji problemu nieprzejrzystych i potencjalnie nadmiernie wysokich opłat odstraszających od zawierania transakcji transgranicznych w UE, w szczególności gdy dotyczą one walut innych niż euro. W tym zakresie ogłosiła plan przedstawienia wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w celu zmniejszenia opłat za transakcje transgraniczne we wszystkich państwach członkowskich, a także działań w celu umożliwienia konsumentom wyboru najlepszego kursu wymiany waluty przed dokonaniem transakcji.

Obecna inicjatywa to realizacja ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: