Rynek ubezpieczeń

Finanse i gospodarka

Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza wszystkich krajowych ubezpieczycieli, działających na polskim rynku. Są to zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, polskie oddziały ubezpieczycieli zagranicznych oraz jeden reasekurator.

Bezpieczeństwo rynku

Ubezpieczyciele działający na regulowanym rynku są instytucjami zaufania publicznego. Pełnią istotną rolę w gospodarce rynkowej i współorganizują rynek ubezpieczeniowy.

Gospodarka finansowa ubezpieczycieli jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF czuwa nad tym, czy poziom zabezpieczenia kapitałowego firm jest odpowiedni oraz czy aktywa na pokrycie przyszłych zobowiązań wobec klientów są lokowane w sposób uwzględniający zasady ostrożnościowe wymagane przez europejskie i polskie prawo.

Nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Ponadto ubezpieczyciele tworzą i finansują Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę świadczeń w określonych sytuacjach, a ponadto pełni rolę administratora systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Polski rynek ubezpieczeń

Aktualnie na polskim rynku ubezpieczeń działa 59 krajowych zakładów ubezpieczeń i 1 krajowy zakład reasekuracji oraz 27 oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli (w tym 1 reasekurator).

Wartość przypisu składki brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na życie w 2015 roku wyniosła 27,5 mld złotych, a wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wyniosła 19,4 mld zł. Czynnych było 11,9 mln polis.

W 2015 roku krajowi ubezpieczyciele majątkowi zawarli 44,6 mln polis osiągając przypis składki brutto w kwocie 27,2 mln zł i wypłacili 15,5 mld zł odszkodowań i świadczeń.

***

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”.

Moduł ma na celu zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań. W szczególności moduł poszerza wiedzę uczestników z zakresu metod dywersyfikacji ryzyka przy oszczędzaniu, systemu emerytalnego w Polsce i na świecie, różnych form inwestowania, w tym także na giełdzie oraz różnych form ubezpieczeń.

Więcej na www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

Udostępnij artykuł: