Rynki Finansowe, 02.03.2015

Bankowość

Na bardzo dobre zachowanie się indeksów na giełdach zagranicznych w ubiegłym tygodniu wpłynęło porozumienie w sprawie Grecji zawarte w piątek wieczorem 20 lutego oraz wypowiedzi szefów banków centralnych. Globalny indeks MSCI World, obrazujący zachowanie się rynków rozwiniętych, osiągnął nowe historyczne szczyty. Niemiecki DAX wzrósł na przestrzeni tygodnia o 3,18%. Nieco słabiej wypadł rynek amerykański, gdzie S&P 500 spadł o 0,27%. Obydwa indeksy ustanowiły w minionym tygodniu kolejne szczyty. Na tym tle rynek polski wyglądał umiarkowanie dobrze. Polski rynek mierzony indeksem WIG wzrosł w ubiegłym tygodniu o 1,4%, zaś na przestrzeni całego miesiąca o 3,1%.

W gospodarce Polskiej do ważnych odczytów makroekonomicznych, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, zaliczyć należy dane z rynku pracy i finalne dane o wzroście gospodarczym w IV kwartale. Te ostatnie zaskoczyły lekko pozytywnie. Ostateczne dane opisujące dynamikę wzrostu polskiej gospodarki wskazują, że rok do roku wyniosła ona 3,1%, wobec wstępnych odczytów na poziomie 3,0%. Dekompozycja wskaźnika wskazuje na mocną strukturę wzrostu, pomógł wynik inwestycji (wzrost o 9%) oraz konsumpcja prywatna (wzrost o 3,1%). Innym ważnym parametrem gospodarczym, który poznaliśmy w minionym tygodniu, była wysokość stopy bezrobocia w Polsce. Ta wyniosła 12% wobec 11,5% w listopadzie. Nie oznacza to jednak pogorszenia sytuacji na rynku pracy, lecz jego sezonowy wzrost. Dobra sytuacja w krajowej gospodarce powinna w dalszym ciągu przekładać się na stopniową poprawę wyników przedsiębiorstw. W najbliższym tygodniu uwaga inwestorów powinna być zwrócona na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która wg przewidywań rynkowych powinna obniżyć stopy procentowe. W naszej ocenie w średnim i długim terminie taka decyzja powinna wspierać wzrost gospodarczy i zachowanie się krajowego rynku akcji.

Na rynkach zagranicznych poznaliśmy dane o stopie inflacji w Stanach Zjednoczonych, które skupiają uwagę inwestorów z uwagi na przewidywania odnośnie terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych. Inflacja CPI w ujęciu rok do roku spadła o 0,1%, wobec wzrostu o 0,8% miesiąc wcześniej. Wartość wskaźnika cen konsumenckich z wyłączeniem cen energii i żywności wyniósł 1,6% rok do roku. Powyższe dane w zestawieniu z ostatnimi wypowiedziami Jannet Jellen, szefowej Fed, wskazują, że raczej mało prawdopodobna jest podwyżka stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, co powinno przełożyć się na kontynuację hossy na amerykańskim rynku akcji.

Dobre dane zostały opublikowane w minionym tygodniu u naszego zachodniego sąsiada. W poniedziałek indeks oczekiwań przedsiębiorców odnośnie przyszłej sytuacji gospodarczej Ifo wzrósł kolejny miesiąc z rzędu, do poziomu 102,5 punktów. Ponadto, dane o wzroście gospodarki niemieckiej w IV kwartale wskazały dynamikę na poziomie 1,4% rok do roku, z uwzględnieniem czynników sezonowych. Utrzymuje się również dobra sytuacja na niemieckim rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia pozostała na niskim poziomie 6,5%. Dobre dane z Niemiec, zwłaszcza kolejny dobry odczyt Ifo, historycznie przekładały się na dobre zachowanie się małych i średnich spółek na warszawskiej giełdzie, z uwagi na silną ekspozycję na eksport w tym segmencie.

150302.rynki.01.550x150302.rynki.02.550x

Wg. danych serwisu Analizy Online, saldo nabyć do polskich funduszy inwestycyjnych wyniosło 1,6 miliarda złotych. Najwięcej nabyć miało miejsce do funduszy o stosunkowo niskim poziomie ryzyka, tj. do funduszy dłużnych, oraz gotówkowych i pieniężnych, gdzie saldo wpłat wynosiło odpowiednio 626 i 601 milionów złotych. Niewielki dodatni bilans wpłat zanotowały fundusze akcyjne, +17 mln zł. Głównie jest to zasługa nabyć do funduszy akcji zagranicznych.

Jak widać na powyższym wykresie, saldo nabyć do krajowych funduszy akcji jest w dalszym ciągu ujemne. Klienci wypłacili o 140 milionów złotych więcej, niż wpłacili. Można jednak zauważyć, że dynamika tych umorzeń z miesiąca na miesiąc słabnie. W styczniu szeroki rynek akcji WIG wzrósł o 1,3%, indeks sWig80 zyskął 3,3%, zaś mWig40 1,5%. Jeszcze lepszy okazał się być luty, gdzie główny indeks WIG wzrósł o 3,1%. Dobra sytuacja w polskiej gospodarce w zestawieniu z poprawą sytuacji na głównych rynkach eksportowych, głównie w Niemczech, wskazują na utrzymanie się pozytywnych tendencji na polskim rynku akcji. Większość czynników ryzyka, w tym przecena akcji banków, już sie zmaterializowała. Korzystne marże w rafineriach powinny wspierać spółki energetyczne. Ponadto, polityka Europejskiego Banku Centralnego może zwiększyć zainteresowanie inwestorów zagranicznych największymi polskimi spółkami, co byłoby korzystne dla całego szerokiego rynku. Kilka miesiecy dobrego zachowania sie polskiego rynku powinno skłonić inwestorów indywidualnych do nabywania jednostek uczestnictwa funduszy polskich akcji. Do trwałej hossy na warszawskiej giełdzie niezbędne jest również odwrócenie trwającego od wielu miesięcy wzrostowego trendu na polskich papierach skarbowych, których wyceny są już na historycznie wysokich poziomach. W naszej ocenie akcje, w tym walory polskich spółek, są obecnie najbardziej atrakcyjną klasą aktywów.

150302.rynki.03.550x

Nasze aktualne nastawienie do polskich akcji znajduje się obecnie na poziomie umiarkowanie pozytywnym. Za takim nastawieniem przemawiają coraz bardziej pozytywne sygnały z polskiej gospodarki i atrakcyjne wyceny polskich spółek. Nasze nastawienie do wybranych rynków akcji krajów rozwiniętych (USA, Europa Zachodnia i Japonia) jest umiarkowanie pozytywne. Nasze nastawienie do polskich obligacji skarbowych jest umiarkowanie negatywne.

150302.rynki.04.550x

W chwili obecnej nasze średnioterminowe nastawienie do polskiej waluty jest neutralne. Czynnikiem ryzyka dla złotego jest kontynuacja obniżek stopy procentowej oraz napięta sytuacja geopolityczna na świecie.

150302.rynki.05.550x

Źródło: BNP Paribas

Udostępnij artykuł: