Rynki Finansowe – komentarz tygodniowy, 08.09.2014

Komentarze ekspertów

Miniony tydzień spowodował dynamiczne wybicie polskich indeksów akcji w górę. Jako impuls do wzrostów posłużyła nadzieja na wstrzymanie wojny na Wschodzie Ukrainy.

Miniony tydzień spowodował dynamiczne wybicie polskich indeksów akcji w górę. Jako impuls do wzrostów posłużyła nadzieja na wstrzymanie wojny na Wschodzie Ukrainy.

Paliwa do zwyżek akcji dostarczył także Europejski Bank Centralny, obniżając w czwartek stopy procentowe w Strefie Euro i jednocześnie zapowiadając uruchomienie skupu sekurytyzowanych instrumentów finansowych (ABS i listów zastawnych). W rezultacie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 4,9% a indeks blue- schip’ów o 5,1%. Wzrosty na rynku amerykańskim były mniej dynamiczne - S&P 500 wzrósł o 0,2%.

Odczyt indeksu wyprzedzającego, który obrazuje kondycję polskiego przemysłu (Markit PMI) spadł w sierpniu z 49,4 do 49, co jest poziomem obserwowanym ostatnio w maju 2013 roku.

Podobnie jak w lipcu i czerwcu, główną przyczyną spadku było niższe tempo zamówień krajowych. Ciekawostką jest poprawa w kategorii eksportu, którą po części można wytłumaczyć deprecjacją złotego trwającą od początku czerwca 2014. W trudnym otoczeniu gospodarczym partnerzy handlowi Polski z Europy Zachodniej zwiększają popyt na relatywnie tanie polskie towary. Uważamy, że wpływ eksportu na dynamikę PKB w przeciągu kolejnych miesięcy będzie jednak negatywny, biorąc pod uwagę narastający efekt rosyjskich sankcji gospodarczych. Powyższe dane, w zestawieniu ze spadającym tempem sprzedaży detalicznej, były główną przyczyną obniżenia rynkowych prognoz polskiego wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale 2014 poniżej poziomu 3% R/R (analizy z początku roku wskazywały na potencjał do osiągnięcia blisko 4% wzrostu w tym okresie).

Wśród pozytywnych informacji dotyczących Polski należy wymienić poprawiającą się kondycję rynku pracy i rosnący fundusz płac w polskich przedsiębiorstwach prywatnych. Zapowiedź stymulacji fiskalnej przez rząd (przejawiająca się m.in. w podniesieniu wypłat z tytułu emerytur i rent) również poprawi dynamikę PKB w krótkim horyzoncie czasowym.

W przypadku gospodarek zagranicznych, niezachwianym optymizmem napawają informacje dotyczące amerykańskiej gospodarki. Zarówno indeksy wyprzedzające jak i inflacja wskazują na stabilne ożywienie gospodarki realnej USA. Odczyt wskaźnika ISM Manufacturing osiągnął imponujący poziom 59 punktów. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja krajów Europy Zachodniej.

PMI przemysłu Strefy Euro spadł do 50,7 pkt. Tradycyjnie już najgorszą kondycję sektora przemysłowego obserwuje się we Francji, gdzie poziom wskaźnika jest w obszarze sygnalizującym recesję. Pogorszenie koniunktury na Starym Kontynencie skłoniło ECB do obniżenia stóp procentowych w Strefie Euro o 0,1%. Dane z Chin mają mieszany wydźwięk. Sytuacja w Państwie Środka jest zdecydowanie lepsza niż kilka miesięcy temu. Indeks wyprzedzający PMI choć spadł z poziomu 51,7 do 50,2, w dalszym ciągu jednak znajduje się powyżej granicy sygnalizującej spowolnienie w przemyśle.

Rynki Finansowe - komentarz tygodniowy, 08.09.2014 - pobierz.

Biuro Maklerskie BNP Paribas

Udostępnij artykuł: