Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zakłada doprecyzowanie przepisów zapewniających odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, wykonujących pracę w Polsce oraz opieki nad dziećmi uchodźców.

Ludzie na tle flagi Ukrainy
Fot. stock.adobe.com/Stefano Garau

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który zakłada doprecyzowanie przepisów zapewniających odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, wykonujących pracę w Polsce oraz opieki nad dziećmi uchodźców.

"Doprecyzowane i uzupełnione zostaną przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi m.in. o zapewnienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Wprowadzone zostaną także rozwiązania służące zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców" – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania proponowane w projekcie 

- wprowadzenie rozwiązań, służących racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców;.

- doprecyzowane przepisów pozwalających na unikanie przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski;

- umożliwienie organizacji szkoleń językowych dla uchodźców przez powiatowe urzędy pracy;

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

- wprowadzenie ułatwień dot. organizowania nauki osób przybyłych z Ukrainy (wsparcie dot. dodatkowej nauki języka polskiego dla osób będących oraz niebędących obywatelami polskimi, które kształciły się za granicą).

- uzyskanie przez wojewodów dostępu do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. 

- wyłączenie z możliwości objęcia regulacjami ustawyobok obywateli polskich także obywateli państw Unii Europejskiej. 

- uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.

- umożliwienie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przyjmowanie w formie darowizny, przechowywanie i wydawanie oraz wywóz na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyrobów medycznych. 

- umożliwienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce (umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie).

- umożliwienie przekierowania w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: