Rządowy projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Gospodarka / Prawo i regulacje

19 czerwca 2020 r. do Komisji Finansów Publicznych został skierowany Rządowy projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

Ubezpieczenia
Fot. stock.adobe.com/Jo Panuwat D

19 czerwca 2020 r. do Komisji Finansów Publicznych został skierowany Rządowy projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

Rada Ministrów, w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się #COVID19, może przyjąć rządowy program wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych #ubezpieczenia #koronawirus

W art. 1 ust. 1 Projektu wskazano, iż określa on zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19. W uzasadnieniu Projektu podkreślono iż w związku z wpływem COVID-19 na gospodarkę, zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności mogą znacznie obniżyć limity lub zlikwidować w ogóle ekspozycję w odniesieniu do wybranych branż, kontrahentów lub rynków. Będzie miało to negatywny skutek dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy będą mieli ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego obniżeniu mogą ulec obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa płynność w sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim.

Przejęcie ryzyka dotyczy należności handlowych

Przejęcie ryzyka dotyczy należności handlowych: stanowiących kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od kontrahenta mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w kraju o ryzyku tymczasowo niezbywalnym, o którym mowa w załączniku do komunikatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych; potwierdzonych dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu; o terminie płatności poniżej 2 lat.

Czytaj także: Ustawa zabezpieczająca kredyty kupieckie przyjęta przez rząd >>>

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 Projektu Rada Ministrów, w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19, może przyjąć rządowy program wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych. Program określa: diagnozę sytuacji gospodarczej w sektorze ubezpieczeń należności handlowych oraz oczekiwane efekty ekonomiczno-finansowe realizacji Programu; szczegółowe cele Programu; szczegółowe warunki realizacji wsparcia; sposób sprawozdawczości, monitorowania i oceny stopnia realizacji celów; kwotę środków przeznaczonych na finansowanie Programu (art. 3 ust. 2).  Realizację Programu powierza się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

W myśl art. 4 ust. 1 Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, z uwzględnieniem celów i szczegółowych warunków określonych w Programie, może zobowiązać się do przejęcia 80% ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Umowa jest techniką przenoszenia ryzyka, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jak wskazano art. 4 ust. 5 Projektu, umowa określa co najmniej: wysokość kwoty równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. oraz wysokość zobowiązania Skarbu Państwa wyliczonego zgodnie z ust. 3; szczegółowe warunki przejmowania ryzyka przez Skarb Państwa; szczegółowe warunki dotyczące utrzymania, obniżenia i anulowania przez zakład ubezpieczeń limitów ubezpieczeniowych stanowiących maksymalną wysokość należności handlowych podlegających ochronie ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zakładem ubezpieczeń; szczegółowy tryb przekazywania i rozliczania środków, o których mowa w art. 5; zakres, formy i terminy sprawozdawczości. Umowa może zostać zawarta z zakładem ubezpieczeń, który: w dniu zawarcia umowy nie znajduje się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, albo w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Czytaj także: Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa >>>

Przewidziane w Projekcie wsparcie dla rynku ubezpieczeń należności stanowi pomoc publiczną i może być dokonane zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.

Udostępnij artykuł: