Sąd przyznał rację UODO w sporze z Głównym Geodetą Kraju

Prawo i regulacje

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję UODO w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli.

prawo, paragraf
Fot. stock.adobe.com / Sebastian Duda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję UODO w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli.

Wyrok w tej sprawie zapadł 23 lutego 2021 roku na posiedzeniu niejawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt. II SA/Wa 1746/20).

Przez brak zgody Głównego Geodety Kraju na przeprowadzenie czynności kontrolnych w pełnym zakresie kontrolerzy Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie mogli ustalić dwóch kwestii.

Czytaj także: RODO, albo łatwy dostęp do danych w księgach wieczystych?

Po pierwsze, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej przy udostępnianiu informacji z ewidencji gruntów i budynków, za pośrednictwem portalu internetowego GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) umożliwia on dostęp do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych.

Po drugie, czy GGK wdrożył odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Czytaj także: Numer księgi wieczystej i RODO, kwadratura koła

Urząd Ochrony Danych Osobowych, biorąc pod uwagę celowe działanie GGK, które uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli w pełnym zakresie, stwierdził naruszenie przez niego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

Ponadto GGK nie współpracował z UODO w trakcie tej kontroli.

Wyrok WSA w Warszawie potwierdza, że decyzja o nałożeniu kary była prawidłowa.

Źródło: UODO
Udostępnij artykuł: