Santander Bank Polska: 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Trwają prace nad polubownym rozwiązaniem dot. kredytów walutowych

Z rynku

Santander Bank Polska odnotował 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Santander Bank Polska odnotował 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@SantanderBankPL odnotował 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej #SantanderBankPolska

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 647 mln zł wobec 1 534,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 541,71 mln zł wobec 497,28 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 206,66 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 2138,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 363,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 14,6% r/r

"Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 14,6% r/r do 6 580,2 mln zł w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: - wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto (w procesie organicznym oraz w trybie przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.), w szczególności należności kredytowych i dłużnych inwestycyjnych papierów wartościowych; - korzystną strukturę bilansu Grupy z rosnącym udziałem wysokomarżowych kredytów detalicznych oraz niskokosztowych środków bieżących; - elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej" - czytamy w raporcie. 

Bank podał, że po wyeliminowaniu ujętej w wyniku odsetkowym kwoty 100,4 mln zł na zwrot proporcjonalnej części opłat z tytułu spłaty kredytów konsumenckich przed terminem, porównywalny wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 16,3% r/r.

"Skumulowana marża odsetkowa netto (kalkulowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu z 3,66% w 2018 r. do 3,52%1) w 2019 r. pod wpływem rosnących kosztów finansowania aktywów związanych m.in. z akwizycją środków depozytowych (organicznie i w drodze przejęcia portfeli detalicznych Deutsche Bank Polska S.A. pod koniec 2018 r.) oraz aktywnością Grupy w zakresie emisji papierów wartościowych.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 625,66 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. >>>

Kwartalna marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) - po okresie spadków trwających od początku 2018 r. - w 2019 r. odnotowała wzrost, osiągając w IV kwartale 2019 r. poziom 3,58%1) wobec 3,48% w I kwartale 2019 r.

"Powstała zmiana jest efektem procesu optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkiego tempa wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Uwzględniając koszty zwrotu opłat z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumenckich, marża odsetkowa netto obniżyła się w IV kwartale do 3,37%" - czytamy także. 

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3,4% r/r

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3,4% r/r do 2 128,2 mln zł, co stanowi połączony efekt następujących zmian: - wzrost dochodów prowizyjnych za sprawą rosnących portfeli kredytowych, dynamicznej sprzedaży ubezpieczeń, dostępu do transakcji wymiany walutowej w kanałach zdalnych, wysokich obrotów bezgotówkowych generowanych przez karty kredytowe i debetowe oraz zwiększonej bazy rachunków bieżących;  - spadek dochodów prowizyjnych z działalności maklerskiej, emisyjnej oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych (niekorzystna koniunktura giełdowa i przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych);  - wyższe koszty transakcji realizowanych przez Grupę z udziałem stron trzecich, podano także. 

Pozostałe powtarzalne dochody osiągnęły poziom 776,1 mln zł i wzrosły o 44,6% r/r wraz z wynikiem na sprzedaży obligacji skarbowych (wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody) oraz łącznym wynikiem z pochodnych instrumentów finansowych i walutowych operacji międzybankowych. Uwzględniając zysk osiągnięty w obu okresach z tytułu sprzedaży/nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pozostałe dochody zmniejszyły się o 15,2% r/r.

Czytaj także: Santander Bank Polska nie musi już utrzymywać dodatkowego buforu na kredyty walutowe >>>

Dochody ogółem grupy kapitałowej za 2019 r. wyniosły 9 484,5 mln zł i były wyższe o 8,8% r/r.

"Porównywalne dochody ogółem wzrosły o 14,8% r/r po wyłączeniu:  z okresu sprawozdawczego: jednorazowego zysku ze sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych (zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Bank Polska) w wys. 59,1 mln zł oraz obciążającej wynik odsetkowy kwoty 100,4 mln zł na zwroty opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich; z okresu porównawczego: zysku z nabycia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w wys. 419,3 mln zł" - czytamy dalej. 

Koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 19,1% r/r

Koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 19,1% r/r do 4 488,7 mln zł w 2019 r. Bank podał, że w ub. roku koszty były pod wpływem takich zdarzeń jak: utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych oraz zwrotem części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 266,6 mln zł; wzrost kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów rynku, w tym wyższej o 79,9 mln zł r/r łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG zaliczonych w ciężar 2019 r. (składka na rzecz przymusowej restrukturyzacji banków wyniosła 199,3 mln zł w porównaniu z 89,5 mln zł w 2018 r.)

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 47,3% wobec 43,2% za 2018 r. Porównywalny wskaźnik kosztów do dochodów za 2019 r. wyniósł 43,5% wobec 45,4% za rok poprzedni.

"Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 1 219,4 mln zł i zwiększyły się o 12,4% r/r, odzwierciedlając przede wszystkim: dynamikę wzrostu nowych ekspozycji kredytowych (z wysokim udziałem kredytów konsumenckich i hipotecznych) za sprawą akcji kredytowej realizowanej przez rozszerzoną sieć sprzedaży (obejmującą oddziały i pośredników przejętych wraz z Deutsche Bank Polska S.A.);  przejęcie portfela kredytów detalicznych Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.; sprzedaż wierzytelności kredytowych przez Santander Bank Polska S.A oraz Santander Consumer Bank S.A. (m.in. kredytów gotówkowych i hipotecznych) o łącznej wartości 1 460,3 mln zł (z wpływem na wynik brutto w wysokości 16,1 mln zł)" - czytamy dalej. 

Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 599 mln zł i wzrosło o 19,9% r/r wraz ze wzrostem bazy aktywów podlegających opodatkowaniu. Wartość podatku za okres porównawczy uwzględnia retrospektywną korektę ujęcia wybranych transakcji na skarbowych papierach wartościowych.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,7% (11,9% na 31 grudnia 2018 r.). Wyłączając pozycje wpływające na porównywalność okresów, porównywalny wskaźnik ROE wyniósł 11,2% wobec 10,3% na 31 grudnia 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 2 113,52 mln zł wobec 2 174,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 17,07% (15,98% na 31 grudnia 2018 r.). Współczynnik kapitału Tier I wyniósł 15,21% wobec 14,11% na 31 grudnia 2018 r.

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r/r w 2019 r.

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 4,8% r/r do 148 647 mln zł w 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,7% wobec 4,1% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank. 

"Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 4,8% do 148 647 mln zł w efekcie: wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8,3% r/r do 80 895,6 mln zł pod wpływem kredytów gotówkowych i hipotecznych; wzrostu portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 13% r/r do 9 267 mln zł; stabilizacji portfela należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego na poziomie 58 455 mln zł" - czytamy w raporcie.

Pomijając ekspozycje POCI, wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,7% na 31 grudnia 2019 r. wobec 4,1% na 31 grudnia 2018 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto wycenianych w zamortyzowanym koszcie na poziomie 0,85% wobec 0,86% rok wcześniej.

"Uwzględniając ekspozycje POCI, wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,2% w porównaniu z 4,6% rok wcześniej" - czytamy także. 

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 4,6% r/r do 156 480,3 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 4% r/r do 91 716,3 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,5% r/r do 64 764 mln zł. Bank podał, że w 2019 r. głównym motorem wzrostu zobowiązań wobec klientów były salda na rachunkach bieżących, obejmujące rachunki oszczędnościowe klientów indywidualnych.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 91,6% w dniu 31 grudnia 2019 r. wobec 91,9% w dniu 31 grudnia 2018 r. 

Na koniec 2019 r. baza klientów bankowych liczyła ponad 7,2 mln, z czego 5 mln to klienci Santander Bank Polska S.A. Liczba klientów lojalnych obu banków zwiększyła się w ciągu 2019 r. o 11,2% do 3,6 mln.

"Portfel kont osobistych w złotych Santander Bank Polska S.A. osiągnął liczebność na poziomie 3,8 mln sztuk (+4,2% r/r), w tym 1,8 mln Kont Jakie Chcę. Łącznie z kontami walutowymi, Bank obsługiwał blisko 4,6 mln kont osobistych" - czytamy również. 

4,4 mln klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej

Liczba klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej Santander24 wyniosła 4,4 mln (+10,1% r/r). Liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej "digital" (logujących się do systemu Santander24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła ponad 2,5 mln (+7,0% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,6 mln klientów (+17,3% r/r).

Baza kart płatniczych grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (bez kart przedpłaconych) obejmowała blisko 4,2 mln instrumentów debetowych (+4,6% r/r) oraz ponad 1,3 mln kart kredytowych Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A. (-4,2% r/r). 

Santander Bank Polska: trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z dużym TSUE

Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym samym dokonać estymacji związanego z nimi ryzyka prawnego, podał bank. 

"Uwzględniając różne scenariusze rozstrzygnięć sądowych, Grupa Santander Bank Polska tworzy rezerwy na ryzyko prawne dla toczących się postępowań sądowych i będzie na bieżąco śledziła orzecznictwo sądów polskich w tych sprawach, by prawidłowo szacować poziom rezerw, a ponadto utworzyła rezerwy portfelowe w tym zakresie" - czytamy w prezentacji. 

Bank podał, że wpływ rezerw portfelowych na kredyty hipoteczne na skonsolidowany wynik brutto w  IV kw. 2019 wyniósł 149 mln zł dla Santander Bank Polska i 24 mln zł na Santander Consumer Bank. 

"Główne założenia modelu rezerwy portfelowej utworzonej w IV kwartale 2019 roku:

- Rezerwa portfelowa, obejmuje wszystkie kredyty walutowe,

- Grupa uwzględnia 4 scenariusze możliwych rozstrzygnięć sądowych:

1. Stwierdzenie, iż klauzule zawarte w umowie kredytowej stanowią niedozwolone postanowienia umowne skutkujące ustaleniem salda kredytu w PLN oraz pozostawienie oprocentowania kredytu w oparciu o stawkę LIBOR,

 2. Unieważnienie całej umowy kredytowej w związku z identyfikacją klauzul niedozwolonych;

3. Unieważnienie klauzul zawartych w umowie kredytowej zidentyfikowanych jako niedozwolone w zakresie mechanizmu ustalania różnic kursowych prowadzące do zastosowania kursu średniego NBP,

4. Odrzucenie roszczenia. 

Horyzont czasowy: 3 lata" - podano także. 

Po wyroku tzw. dużego TSUE do Santander Bank Polska wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tzw. dużego TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, do Santander Bank Polska wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie, poinformował bank. 

"Po wyroku TSUE wpływa do banku ok. 65 nowych pozwów miesięcznie. Na koniec grudnia 2019 roku bank był pozwany w 1 068 sprawach" - podało biuro prasowe. 

Według stanu na 30 września 2019 r., grupa była pozwana w 1 258 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (głównie CHF) o wartości przedmiotu sporu 266 965 tys. zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe. 

Santander Bank Polska pracuje nad polubownym rozwiązaniem dot. kredytów walutowych

Santander Bank Polska pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby rozwiązać kwestie walutowych kredytów hipotecznych z klientami w sposób polubowny, bez konieczności kierowania spraw do sądów, poinformował prezes Michał Gajewski. 

"Zastanawiamy sie i piszemy scenariusze dotyczące porozumień. Klienci widzą, że pójcie do sądu niekoniecznie powoduje efekt malowany przez kancelarie, ktore ich namawiają do złożenia pozwu. Pracujemy nad rozwiazniem, które byłoby polubowne, bez konieczności chodzenia do sądu. Robimy badania, czego klienci oczekują. Jesteśmy zwolennikiem tego, by te sprawy załatwiać polubownie, pozasądownie" - powiedział Gajewski podczas konferencji z analitykami. 

 "Na razie jest chaos. My uważamy, że cały czas linia orzecznictwa nie jest ukształtowana, przy każdym wyroku pojawiają się kolejne pytania. To będzie miało wpływ na to, jak te rezerwy będą się kształtowały w następnym roku" - dodał prezes. 

Wpływ rezerw portfelowych na walutowe kredyty hipoteczne (głównie w CHF) na skonsolidowany wynik brutto w IV. kw. 2019 wyniósł łącznie 173 mln zł, z czego 149 mln zł przypadło na Santandar Bank Polska, a 24 mln zł na Santander Consumer Bank. 

Jak podkreślił członek zarządu Maciej Reluga, audyt dotyczący utworzonych rezerw na hipoteczne kredyty walutowe formalnie nie zakończył się, nie można więc wykluczyć, że audytor będzie miał jakieś uwagi do takiego ich ujęcia w wynikach grupy. 

Prezes Santander Bank Polska: spełniamy warunki do wypłaty dywidendy

Santander Bank Polska spełnia warunki do wypłaty dywidendy, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie. 

"Spełniamy warunki do wypłaty dywidendy. Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, ale nie zmieniamy naszej polityki dywidendowej zarówno jeśli chodzi o podział zysku z lat ubiegłych, jak i za 2019 rok" - powiedział Gajewski podczas konferencji z analitykami. 

"Pamiętajmy, że trzeba kryteria wypłaty dywidendy spełnić nie tylko na koniec roku finansowego, ale też na moment ogłoszenia rekomendacji zarządu" - zaznaczył członek zarządu banku Maciej Reluga.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: