Santander Bank Polska: 625,66 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Z rynku

Santander Bank Polska odnotował 625,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 505,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Santander Bank Polska odnotował 625,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 505,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@SantanderBankPL odnotował 625,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 505,93 mln zł zysku rok wcześniej #SantanderBankPolska

"W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG i po wyłączeniu jednorazowego wyniku z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz rezerwy restrukturyzacyjnej i na potencjalną dodatkową płatność z tytułu podatku bankowego, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 8,9% r/r, a porównywalny zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 10,6% r/r" - czytamy w raporcie.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 701,03 mln zł wobec 1 422,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 544,05 mln zł wobec 515,65 mln zł rok wcześniej."W III kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,56% i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,46%) w związku z procesem optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkim tempem wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Wzrost marży odsetkowej netto w skali kwartału sygnalizuje odwrócenie się trendu spadkowego dominującego w rozwoju tego parametru w poprzednim i bieżącym roku" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 204,07 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 204,07 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 205,85 mld zł na koniec 2018 r.W I-III kw. 2019 r. bank miał 1 583,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 598,11 mln zł zysku rok wcześniej."W okresie pierwszych 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. odnotowała wzrost dochodów ogółem o 13,9% r/r dzięki poprawie wyników z działalności podstawowej i na rynku instrumentów finansowych, a także wskutek zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach procesu transformacji modelu biznesowego. Na szczególną uwagę zasługują następujące wzrosty:* Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 17,2% r/r w oparciu o wolumeny biznesowe rosnące organicznie oraz w drodze przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.* Wzrost o 25,4% r/r pozostałych dochodów za sprawą wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (+172,6% r/r), wyniku handlowego i rewaluacji (+10,7% r/r) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (+9,5% r/r), obejmujących m.in. jednorazowy zysk w wysokości 50 mln zł z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży Centrum Usług Inwestycyjnych, tj. wyodrębnionej w strukturach Santander Bank Polska S.A. jednostki organizacyjnej […]* Wynik z tytułu prowizji zwiększył się umiarkowanie (+1,7% r/r), odzwierciedlając wzrost skali biznesu i aktywizację sprzedaży grupy w wybranych liniach produktowych (kredyty gotówkowe, kredyty dla przedsiębiorstw, gwarancje, ubezpieczenia, rachunki osobiste i karty debetowe) przy wsparciu parametrów oferty i akcji promocyjnych, a także symetryczny wzrost kosztów obsługi i dystrybucji oraz zmienność rynków finansowych (wpływającą m.in. na poziom prowizji za zarządzanie aktywami, maklerskich i walutowych)" - czytamy w raporcie.Czytaj także: Santander Bank Polska nagrodzony za raport społeczny >>>Wskaźnik koszty/ dochody za 9 miesięcy br. wyniósł 45,8% wobec 45% rok wcześniej. Wskaźnik ROE wyniósł odpowiednio: 10,8% wobec 11,1%, a ROA - odpowiednio: 1,2% wobec 1,3%.Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,14% wobec 17,61% rok wcześniej, a współczynnik kapitału Tier I - odpowiednio: 14,31% wobec 15,51% rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1 657,33 mln zł wobec 1 544,5 mln zł zysku rok wcześniej.W III kwartale 2019 r. liczba oddziałów (lokalizacji) spadła o 7 do 525 (w skali 9 miesięcy spadek o 87), a liczba placówek partnerskich zwiększyła się o 3 do 127 (w skali 9 miesięcy wzrost o 4).Na dzień 30 września 2019 r. stan zatrudnienia w grupie kapitałowej Santander Bank Polska wynosił 13 630 etatów (15 347 na 31 grudnia 2018 r.), w tym 10 692 etaty liczyły kadry Santander Bank Polska (12 253 na 31 grudnia 2018 r.) i 2 461 etatów kadry Grupy Santander Consumer Bank (2 628 na 31 grudnia 2018 r.).

Akcja kredytowa Santander Bank Polska wzrosła o 22,3 proc. rdr

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 22,3% r/r do 148 942,7 mln zł w III kw. 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,5% wobec 4,6% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank."Na dzień 30 września 2019 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 148 942,7 mln zł i w porównaniu z końcem 2018 r. wzrosły o 5%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w łącznej wysokości 1 226 mln zł oraz należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 984 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 6,9%, osiągając wartość 79 847,9 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 4,1% do kwoty 51 207,4 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 13,6% do poziomu 20 338,3 mln zł przy wsparciu działań promocyjnych (w tym akcji powiązanych z innymi produktami lub specjalistycznych ofert w kanale internetowym i mobilnym), wysokiej jakości oferty oraz nowej struktury agentów przejętych po Deutsche Bank Polska, podano także."Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 59 992,5 mln zł i były wyższe o 1,8% w stosunku do końca 2018 r. Prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z o.o. z tytułu finansowania maszyn i pojazdów sukcesywnie rosły, osiągając na koniec września poziom 4,8 mld zł" - czytamy dalej.Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 9 083,1 mln zł i zwiększyły się o 10,7% pod wpływem sprzedaży w segmencie pojazdów oraz maszyn i urządzeń."Na dzień 30 września 2019 r. niepracujące należności od klientów stanowiły 4,5% portfela brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 4,1% dziewięć miesięcy wcześniej oraz 4,6% dwanaście miesięcy wcześniej (w ujęciu porównywalnym). Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 57,4% na dzień 30 września 2019 r. wobec 56,7% na 31 grudnia 2018 r. i 61% na 30 września 2018 r. (w ujęciu porównywalnym). Od 31 grudnia 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia portfela zakupionych lub utworzonych aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia objęte zostały utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI). Podstawą obliczeń są należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (od 30 czerwca 2018 r.)" - podano także w raporcie.W III kwartale 2019 r. zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto wyniosła 3,56% i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (3,46%) w związku z procesem optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkim tempem wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Rok temu marża w tym ujęciu wyniosła 3,52%."Wzrost marży odsetkowej netto w skali kwartału sygnalizuje odwrócenie się trendu spadkowego dominującego w rozwoju tego parametru w poprzednim i bieżącym roku" - wskazał bank.Zgodnie z tendencją spadkową obserwowaną w rozwoju marży kwartalnej (tj. annualizowanej w ujęciu kwartalnym) od początku 2018 r. do połowy 2019 r., skumulowana marża odsetkowa netto (tj. annualizowana w ujęciu narastającym) zmniejszyła się z 3,79% po trzech kwartałach 2018 r. do 3,49% po trzech kwartałach 2019 r."Powodem spadku marży były rosnące koszty finansowania aktywów w związku z akwizycją środków depozytowych (organicznie oraz poprzez przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A.) i wysoką aktywnością grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych. Pod wpływem powiększających się wolumenów kredytowych grupy (kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów dla podmiotów gospodarczych) oraz portfela inwestycyjnych papierów dłużnych rosły też przychody odsetkowe, nie dorównując jednak rocznej dynamice kosztów odsetkowych" - wyjaśniono w raporcie.W porównaniu ze stanem z końca 2018 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wzrosły o 0,9% i wyniosły 151 026,7 mln zł."Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 90 362,2 mln zł i zwiększyła się o 2,4% wraz z przypływem środków bieżących (+6,9%), głównie na rachunki oszczędnościowe (np. Konto Systematyczne) promowane intensywnie przez Santander Bank Polska S.A. w I połowie 2019 r. w ramach działań wzmacniających skłonność klientów do odkładania nadwyżek finansowych i aktywności transakcyjnej. Rachunki bieżące przejęły część salda depozytów terminowych, które w analizowanym okresie zmniejszyły się o 5,2%" - czytamy dalej.W stosunku do końca 2018 r. wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadła o 1,2% do 60 664,5 mln zł wraz z saldami depozytów terminowych (-3,3%) przy stabilnym poziomie rachunków bieżących (+0,2%), podano także.

Wartość rezerw na tzw. małe TSUE wyniesie 100-150 mln zł w IV kw.

Santander Bank Polska zamierza zawiązać w IV kw. rezerwę związaną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego (tzw. małe TSUE) od spłaconych wcześniej kredytów o szacunkowej wartości 100-150 mln zł, poinformował prezes Michał Gajewski."Bank w tej chwili szczegółowo analizuje ten wyrok, rozmawiamy również z UOKiK-iem , jesteśmy w dialogu z nimi. Wstępny szacunkowy wpływ z tego tytułu na wynik finansowy łącznie z czwartym kwartałem może wynieść 100-150 mln zł" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.Dodał, że dotyczy to zarówno spraw, które już toczą się oraz tych, które pojawią się w trakcie ostatniego kwartału tego roku."Rezerwa pojawi się w czwartym kwartale" - dodał członek zarządu Maciej Reluga.Bank podał, że według stanu na 30 września 2019 r. Grupa Santander Bank Polska jest pozwana w 84 sprawach dotyczących zwrotu części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego, na które utworzono rezerwy w łącznej kwocie 248 tys. zł.Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: