Santander Bank Polska policzył, ile kosztowałoby go wdrożenie propozycji przewodniczącego KNF ws. kredytów frankowych

Z rynku

Santander Bank Polska szacuje, że strata banku wyniosłaby ok. 2,7 mld zł na poziomie jednostkowym i ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym, przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF - podał bank w raporcie rocznym. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany 4,15 PLN/CHF.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Santander Bank Polska szacuje, że strata banku wyniosłaby ok. 2,7 mld zł na poziomie jednostkowym i ok. 3,5 mld zł na poziomie skonsolidowanym, przy założeniu, że 100 proc. aktualnych kredytobiorców dokonałoby konwersji kredytów walutowych zgodnie z propozycją KNF - podał bank w raporcie rocznym. Kalkulacja została wykonana według kursu wymiany 4,15 PLN/CHF.

W grudniu 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił propozycję zawierania przez banki z kredytobiorcami dobrowolnych ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie CHF podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe z oprocentowaniem według stawki WIBOR oraz odpowiedniej marży.

Jak podał Santander Bank Polska, propozycja KNF jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z KNF oraz Ministerstwem Finansów.

Czytaj także: Przewodniczący KNF: nadszedł czas, by banki przedstawiły swoje stanowisko ws. ugód z frankowiczami >>>

Testy zawierania tego rodzaju ugód

Bank planuje przeprowadzić w I połowie 2021 r. testy zawierania tego rodzaju ugód.

W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze.

"Z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia do zawierania ugód na sytuację finansową banku wymagana będzie zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" - dodano.

Czytaj także: KNF o kredytach frankowych: coraz bliżej rozwiązania problemu >>>

Według stanu koniec grudnia 2020 r. grupa została pozwana w 4.189 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 847 mln zł, w tym znajdują się dwa pozwy zbiorowe.

Na koniec 2020 roku grupa utworzyła rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 324,9 mln zł. Rezerwy portfelowe na ryzyko prawne wyniosły 278,2 mln zł.

1037,17 mln zł zysku netto, 229,31 mld zł aktywów w 2020 r.

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał także bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł/ właśnie 1 037,17w 2020 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 888,15 mln zł wobec 6 580,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 152,11 mln zł wobec 2 128,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: