Santander Bank Polska z zyskiem netto 222,5 mln zł w II kwartale, znacznie powyżej oczekiwań analityków

Z rynku

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2021 roku spadł do 222,5 mln zł z 304,9 mln zł rok wcześniej ‒ poinformował Bank w raporcie. Zysk okazał się 113 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 104,4 mln zł.

Oddział Santander Bank Polska w Warszawie
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2021 roku spadł do 222,5 mln zł z 304,9 mln zł rok wcześniej ‒ poinformował Bank w raporcie. Zysk okazał się 113 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 104,4 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za drugi kwartał, wahały się od 54 mln zł do 167 mln zł.

W I połowie 2021 roku zysk netto wynosi 374,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 475,8 mln zł.

Źródło: PAP Biznes

Bank podał, że największym obciążeniem dla wyniku finansowego za pierwszą połowę 2021 r. były rezerwy na indywidualne sprawy sądowe oraz oceniane portfelowo ryzyko prawne, które wzrosły łącznie o 327 proc. rdr do 762,2 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa wyniosły w I połowie 2021 roku 566,6 mln zł, w tym 530,6 mln zł dotyczyło roszczeń na zobowiązania sporne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank. Rezerwa portfelowa na ryzyko prawne wynosiła z kolei 195,6 mln zł.

Bank podał, że obecnie całkowite rezerwy na sprawy sporne oraz portfelowe stanowią 14 proc. aktywnego portfela kredytów walutowych CHF.

Grupa podała, że pod koniec czerwca 2021 roku była pozwana w 6,5 tys. postępowań dot. kredytów indeksowanych lub denominowanych, w tym 2 pozwy zbiorowe objęte są ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Santander poinformował, że propozycja KNF w sprawie zawierania ugód jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów.

"Bank prowadzi testy zawierania tego rodzaju ugód. W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze" - napisano w raporcie.

"To nie jest tak, że czekamy (...) Cały czas nasze prace postępują, by być przygotowanym technologicznie, procesowo do konkretnego działania. Decyzja jeszcze nie zapadła, w jakiej formie to będzie - czy to w formie zaproponowanej przez KNF, czy ugody będziemy przed sądami zawierać" - powiedział prezes Zarządu Michał Gajewski.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 263,8 mln zł, czyli były 17 proc. niższe od konsensusu.

Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 318,3 mln zł w przedziale oczekiwań od 295 mln zł do 370 mln zł.

Czytaj także: Nowe możliwości rozwoju biznesu online z Santander Bank Polska i nazwa.pl

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.411,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.406,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.392 ‒ 1.417 mln zł).

W I połowie 2021 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 2,59 proc. i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku o 50 pb.

"W II kwartale przyspieszyła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, co jest efektem poprawy sytuacji gospodarczej w kraju w 2021 r. i bardziej optymistycznych prognoz jej dalszego rozwoju.

Jednocześnie zmniejszyły się w skali kwartału koszty odsetkowe z tytułu depozytów, co wiąże się m.in. z dalszym spadkiem wolumenu środków terminowych. Ponadto negatywny wpływ na marżę odsetkową netto miał rosnący portfel dłużnych papierów wartościowych" - napisano w raporcie.

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA, HAITONG BANK

"Pozytywnie zaskoczyły koszty ryzyka. Dodatkowo bank w II kwartale rozwiązał rezerwy makro w związku z COVID-19 w wysokości 89 mln zł. To były główne powody wyższego od oczekiwań wyniku banku w tym kwartale.

Myślę, że pewnym zaskoczeniem może być także dywidenda z Avivy. Spodziewałam się niższej kwoty, ale część rynku była sceptyczna co do samej dywidendy"

Czytaj także: Santander: polskie firmy chcą ruszać na podbój Ameryki Łacińskiej

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 600,1 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 597,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 580,9 mln zł do 614 mln zł).

Koszty banku w II kwartale wyniosły 874,7 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (873,3 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Pod koniec II kwartału aktywa ogółem grupy wyniosły 231,4 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 4,4 proc., a w skali półrocza o 0,9 proc.

Bank podał, że dzięki przyspieszeniu dynamiki sprzedaży w II kwartale, nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły po I półroczu wartość 3,5 mld zł, czyli o 33,4 proc. więcej rdr.

W samym II kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,16 mld zł, czyli była 76 proc. wyższa niż rok wcześniej. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrósł o 1,8 proc. do 51,4 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 21,16 proc.

Należności od klientów indywidualnych zmniejszyły się w okresie pierwszych 6 miesięcy 2021 r. o 0,4% do poziomu 81 054,4 mln zł. 

"Największą składową tego agregatu były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe w wysokości 52 975,4 mln zł (+0,4%). Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasowały się kredyty gotówkowe, które osiągnęły wartość 20 645,3 mln zł i były niższe o 1% w porównaniu z końcem 2020 r. mimo przyspieszenia dynamiki sprzedaży w I półroczu br." - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zmniejszyły się o 0,3% do 56 973,3 mln zł w związku ze spadkiem portfela kredytów terminowych w segmencie bankowości biznesowej i korporacyjnej oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej wynikającym z osłabionego popytu wskutek COVID-19. 

"Jednocześnie w okresie sprawozdawczym grupa była mocno zaangażowana (w różnych rolach) w obsługę dużych projektów m.in. z zakresu kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, finansowania sektorów relatywnie odpornych na kryzys oraz wsparcia w transakcjach fuzji i przejęć" - podkreślono. 

Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 10 307,3 mln zł i zwiększyły się o 5,4% w porównaniu z końcem poprzedniego roku pod wpływem dynamicznej sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, podano także. 

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% na koniec czerwca 2021 r. wobec 5,6% rok wcześniej. 

Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 59,4% wobec 57,9% na 31 grudnia 2020 r. i 54,8% na 30 czerwca 2020 r.

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 173 180,1 mln zł i zwiększyły się w skali I półrocza o 1% przy wysokiej bazie, zbudowanej w 2020 r. w oparciu o środki z rządowych pakietów pomocowych przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19, zaznaczono. W skali roku zobowiązania wobec klientów wzrosły o 4,4%. 

Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych grupy osiągnęła wartość 100 772,3 mln zł i w porównaniu z końcem 2020 r. zwiększyła się o 2,6% za sprawą środków bieżących rosnących w tempie 8,4%. Salda na rachunkach oszczędnościowych, wchodzące w skład bazy środków bieżących, zwiększyły się o 1,2% do 32,0 mld zł.  Rachunki bieżące spadły w ciągu I półrocza o 22,4%.

Wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zmniejszyła się w skali półrocza o 1,2% do 72 407,8 mln zł pod wpływem depozytów terminowych dla przedsiębiorstw (-17,2%) coraz mniej atrakcyjnych i wycofywanych z oferty. 

Czytaj także: Autopay już w aplikacji Santander Bank Polska

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: