Sąd najwyższy wypowiedział się na temat amortyzacji

Finanse i gospodarka

Sąd Najwyższy w uchwale z 12 kwietnia 2012 r. po raz kolejny podkreślił, że w ramach odszkodowania przysługującego poszkodowanemu, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić tylko celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty.

Sąd Najwyższy w uchwale z 12 kwietnia 2012 r. po raz kolejny podkreślił, że w ramach odszkodowania przysługującego poszkodowanemu, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić tylko celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty.

Jednocześnie Sąd Najwyższy ponownie odrzucił jakikolwiek automatyzm w ustalaniu kwoty odszkodowania wskazując, iż zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu przysługuje na żądanie poszkodowanego, a nie z zasady.

Pełna interpretacja treści uchwały SN będzie możliwa dopiero po opublikowaniu uzasadnienia do niej, jednak trzeba zwrócić uwagę, że z dzisiejszej uchwały Sądu wynika, iż w każdym przypadku, gdy zakład ubezpieczeń wykaże wzrost wartości pojazdu po naprawie uprawniony jest do obniżenia odszkodowania - mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ponadto stwierdził, że ubezpieczyciel jest uprawniony do obniżenia odszkodowania o kwotę, o jaką wzrośnie wartość pojazdu po naprawie. Tym samym nie podzielił opinii wyrażonej we wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, iż uprawnienie to przysługuje zakładowi ubezpieczeń jedynie w wyjątkowych i ściśle określonych sytuacjach, np. przy dokonaniu napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem czy też ulepszeń stanu technicznego pojazdu sprzed zdarzenia.

Uchwała Sądu Najwyższego brzmi:
"Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi."

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: