Sejm przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Firma

Sejm przyjął i przekazał do prac senackich projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Spotkanie biznesowe
Fot. Pixabay.com

Sejm przyjął i przekazał do prac senackich projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

@KancelariaSejmu przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

"Proponowane zmiany w przepisach mają poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP wynika bezpośrednio z polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach" - czytamy w komunikacie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).- Projekt był szeroko konsultowany w ramach grupy eksperckiej złożonej z przedstawicieli samorządów, ministerstw, prawników, praktyków rynku PPP oraz podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zgłaszane uwagi i opinie miały istotny wpływ na ostateczny kształt projektu ustawy - podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:- obowiązek wydawania przez ministra ds. rozwoju regionalnego niewiążącej opinii na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP); opinia nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE i CEF;- wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektów pod kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek podmiotu publicznego (tzw. certyfikacja);- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;- wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;- umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;- dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych (obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku);- możliwość realizacji projektów PPP przez tzw. spółkę córkę partnera prywatnego, która nie uczestniczyła w przetargu.

- Zakładamy, że w efekcie wprowadzonych zmian łatwiej będzie zrealizować cele polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Nastąpi wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Wzrost ten powinien przełożyć się na zwiększenie konsumpcji, zatrudnienia i dodatkowe przychody z tytułu podatków - dodał Słowik.Oczekiwanym efektem planowanych zmian jest też zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Angażowanie kapitału prywatnego do finansowania nakładów inwestycyjnych w projektach PPP umożliwia również optymalizację wydatkowania środków publicznych oraz realizację większej liczby projektów w danym okresie czasu. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności sektora prywatnego w projektach PPP będzie skutkowało podniesieniem efektywności i jakości wykonywania zadań publicznych, podsumowano w informacji.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: