Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Gospodarka

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów. Deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów. Deficyt budżetu państwa wyniósł 25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium - podało @MF_GOV_PL

"Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc. Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej" - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.Podkreślono także, że dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc. Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej.  

Poprawa sytuacji finansów publicznych

W 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Relacja deficytu sektora general government do PKB uległa poprawie o 0,6 pkt procentowego z -2,3 proc. do -1,7 proc., czytamy dalej w komunikacie MF.- Z wielu względów był to bardzo dobry budżet. W 2017 r. znaczącej poprawie uległa sytuacja finansów publicznych. Zrealizowany został cel utrzymania stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który jest zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotna w kontekście zeszłorocznego budżetu jest także znacząca w odniesieniu do założeń redukcja deficytu budżetowego, zmniejszenie o 3,4 mld zł państwowego długu publicznego, wysoki wzrost PKB oraz poprawiająca się sytuacja na rynku pracy - powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

 MF podał też, iż wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2017 r. w wysokości 375, 8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc. Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. nieprzekraczalnego poziomu 59,3 mld zł i był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 proc. Ponadto MF przedstawił następujące dane:Produkt Krajowy BruttoWzrost Produktu Krajowego Brutto wyniósł 4,6 proc., tj. o 1,6 pkt proc. więcej niż w 2016 roku i najwięcej od 2011 r.Rynek pracyPrzeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek małych w 2017 r. było o 3,3 proc. wyższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,5 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2017 r. była o 253,5 tys. (tj. o 19,0 proc.) niższa w porównaniu do poziomu sprzed roku.Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 5,4 proc., tj. o blisko 2 pkt. proc. więcej niż przeciętnie w pięciu wcześniejszych latach.Udział funduszu wynagrodzeń w PKB osiągnął poziom 26,7 proc., co było najlepszym wynikiem od 2008 r.InflacjaPo dwóch latach deflacji, w 2017 r. średni wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2,0 proc.Bilans płatniczySaldo obrotów bieżących bilansu płatniczego po raz pierwszy od 1995 r. było dodatnie, na poziomie 0,2 proc. PKB.Wpływy podatkoweW roku 2017 wpływy podatkowe budżetu wzrosły o ponad 40 mld zł, w tym wpływy z VAT – 30 mld zł. To wzrost aż o 15,4 proc. w porównaniu do 2016 r.Spadek długuRok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych (nie licząc 2014 r., w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego).Państwowy dług publiczny był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) zmniejszył się o 3,2 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Udostępnij artykuł: