Sektor bankowy jako pierwszy w Polsce opracował Sektorową Ramę Kwalifikacji, SRKB

Tylko u nas

Bankowcy chcą współdecydować o nowej  jakości kwalifikacji zawodowych w sektorze

Bankowcy chcą współdecydować o nowej  jakości kwalifikacji zawodowych w sektorze

10 lutego w Klubie Bankowca w Warszawie zaprezentowana zostanie pierwsza w Polsce Sektorowa Rama Kwalifikacji, opracowana przez sektor bankowy. Będzie ona  częścią przygotowywanej właśnie do wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji i nowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nowy system zostanie wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie odrębnej ustawy, która powinna zostać uchwalona jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. Dodatkową korzyścią będzie fakt, że Polska Rama Kwalifikacji stanie się elementem jednolitego systemu budowanego w Unii Europejskiej.  To oznacza, że kwalifikacja uzyskana i potwierdzona w Polsce będzie tak samo spozycjonowana we wszystkich krajach UE.

Sektor bankowy podjął inicjatywę przygotowania się do tego rozwiązania, samodzielnego opracowania ramy branżowej i zaproponowania aktywnego zaangażowania się w proces kształtowania wymagań kwalifikacyjnych dla bankowców w nadchodzących latach. Będą one wynikać z nowych regulacji europejskich, z decyzji krajowego regulatora, a powinny  również dobrze odzwierciedlać potrzeby pracodawców i  oczekiwania klientów.

W projekcie tworzenia SRKB, w różnych rolach, uczestniczyli przedstawiciele 17 banków komercyjnych, 1 banku państwowego, dwóch zrzeszeń banków spółdzielczych, 1 organizacji branżowej, 3 firm szkoleniowych, 7 wyższych uczelni oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Partnerem projektu był Związek Banków Polskich. Projekt był realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), instytucji rządowej realizującej  kompleksowy projekt Opracowania założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Sektorowa Rama Kwalifikacji to pięć najważniejszych poziomów kwalifikacji bankowych. Każdy poziom opisuje wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pracowników bankowych. Projektowana ustawa określi tryb nadawania kwalifikacjom poziomu i wpisania do publicznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Oznaczać to będzie potwierdzenie wysokiej jakości kwalifikacji oraz przypisanie jej ustalonej wspólnie miary zaawansowania i złożoności.

Dzięki Ramie po raz pierwszy możliwe będzie przedstawienie rzeczywistego potencjału kadrowego polskiego sektora bankowego i poszczególnych banków. Banki będą mogły lepiej przygotować się i wypełnić wymagania regulacyjne związane z kwalifikacjami pracowników. Nadzór bankowy będzie mógł łatwiej zweryfikować odpowiedniość kompetencji bankowych w nadzorowanych organizacjach.  Klienci będą mogli ocenić i wybrać pracowników bankowych, których kwalifikacje spełniają ich oczekiwania. Pracownicy bankowi będą mogli potwierdzać kompetencje zdobyte w różny sposób w trakcie rozwoju kariery zawodowej. Ich kwalifikacje będą oparte na standardach rynkowych i bliskie potrzebom rynku pracy. Będą zachętą do uczenia się przez całe życie zawodowe i przyczynią się do większej stabilności zatrudnienia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji końcowej projektu SRKB "Kwalifikacje bankowe na poziomie", 10 lutego 2015 r., Klub Bankowca Warszawa.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł: