Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce

Tylko u nas

Proces wdrożenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wszedł w kolejną fazę. Polska wdraża, podobnie jak inne kraje członkowskie, krajową ramę kwalifikacji (PRK) i odnosi ją do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), powstałej w 2008 roku. W toku konsultacji są założenia przyszłej ustawy wprowadzającej System, a niektóre branże podjęły już wysiłek tworzenia sektorowych ram kwalifikacji, stanowiących III poziom Polskiej Ramy - kluczowy dla opisu i zinterpretowania konkretnych kwalifikacji istotnych i specyficznych w poszczególnych sektorach.

Proces wdrożenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wszedł w kolejną fazę. Polska wdraża, podobnie jak inne kraje członkowskie, krajową ramę kwalifikacji (PRK) i odnosi ją do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), powstałej w 2008 roku. W toku konsultacji są założenia przyszłej ustawy wprowadzającej System, a niektóre branże podjęły już wysiłek tworzenia sektorowych ram kwalifikacji, stanowiących III poziom Polskiej Ramy - kluczowy dla opisu i zinterpretowania konkretnych kwalifikacji istotnych i specyficznych w poszczególnych sektorach.

Sektor bankowy jest w tym procesie najbardziej zaawansowany, a jego wieloletnie doświadczenia na polu krajowym i europejskim przesądziły o tym, że pierwszy projekt sektorowej ramy został opracowany właśnie dla branży bankowej w 2013 roku. Powstał on w reprezentatywnym gronie ekspertów różnych obszarów bankowości i szczebli zarządzania, reprezentujących różne banki i instytucje ważne dla działalności sektora. Projekt został zrealizowany przez Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich w ramach procesu wdrożenia za który odpowiada w Polsce Instytut Badań Edukacyjnych.

28 sierpnia br. odbyło się seminarium otwierające projekt konsultacji i weryfikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego - w skrócie SRKB. Cele projektu i efekty dotychczasowych prac zaprezentowała Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Kierownik Merytoryczny Projektu podkreślając, że SRKB powinna służyć transparentności, porządkowaniu i podnoszeniu jakości kwalifikacji branżowych. SRKB, dzięki użyciu branżowego języka i odniesieniu opisywanych wymagań kwalifikacyjnych do środowiska pracy, jest przyjaznym narzędziem rozpoznawania stopnia złożoności i zaawansowania kwalifikacji, porównywania kwalifikacji między sobą, budowy spójnych ścieżek rozwoju i tworzenia efektywnych systemów stałego podnoszenia kompetencji pracowników. Rangę projektu podkreślali także goście specjalni: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak - Lider Projektu wdrożenia Systemu Kwalifikacji w Polsce, IBE oraz Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP.

W ramach konsultacji zakończono już badanie ankietowe wśród pracowników sektora, a także pogłębione wywiady indywidualne z reprezentantami instytucji sektora i jego otoczenia. Rezultaty tych badań dadzą odpowiedź jak projekt jest przyjmowany w środowisku bankowym i jakie oczekiwania ludzie sektora wiążą z SRKB i dostępem do kwalifikacji branżowych, jaki Rama powinna ułatwiać. Będą stanowiły także podstawę do ewentualnych modyfikacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego. Projekt realizowany jest "przez sektor i dla sektora" co oznacza, że jego rezultat powinien być przyjęty przez instytucje i ludzi  sektora bankowego jako praktyczne i użyteczne narzędzie komunikacji na rynku pracy. Prezentacja ostatecznego projektu SRKB przewidziana jest w lutym przyszłego roku.

Toczącym się pracom i ich rezultatom przyglądają się z uwagą przedstawiciele innych branż. Dla nich doświadczenia sektora bankowego i wypracowana metoda stanowią istotne wsparcie na ich drodze do stworzenia własnej branżowej ramy.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł: