Semestr z Euro i Dolarowy Rok w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

."Semestr z Euro" i "Dolarowy Rok" to 6-miesięczne i 12-miesięczne lokaty inwestycyjne, dające szansę na wypłatę odpowiednio 7 i 10 proc. zysku w skali roku; Obie posiadają 100-proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do euro oraz złotego do dolara amerykańskiego, a różnią się od siebie okresem inwestycji i warunkami wypłaty zysku; Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł; Subskrypcja trwa do 30 lipca br.

."Semestr z Euro" i "Dolarowy Rok" to 6-miesięczne i 12-miesięczne lokaty inwestycyjne, dające szansę na wypłatę odpowiednio 7 i 10 proc. zysku w skali roku; Obie posiadają 100-proc. ochronę kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są odpowiednio na kursie złotego do euro oraz złotego do dolara amerykańskiego, a różnią się od siebie okresem inwestycji i warunkami wypłaty zysku; Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł; Subskrypcja trwa do 30 lipca br.

Do 30 lipca 2014 roku Raiffeisen Polbank prowadzi zapisy na dwie lokaty strukturyzowane: "Semestr z Euro" oraz "Dolarowy Rok". Dają one szansę na wypłatę odpowiednio  7 i 10 proc. zysku w skali roku i gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności. Strategia inwestycyjna lokat zakłada wahania kursu euro w stosunku do złotego oraz dolara w stosunku do złotego na przestrzeni odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Produkty zapadają w terminie 31 grudnia 2014 r. oraz 30 czerwca 2015 r.

"Semestr z Euro" oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7 proc. w skali roku. Wypłata zależy od spełnienia warunków związanych z poziomem kursu końcowego EUR do PLN 28 stycznia  2015 r. względem kursu początkowego ustalonego 31 lipca 2014 r. Na koniec inwestycji nie powinien być on wyższy o więcej niż 11 groszy, ani niższy o więcej niż 10 groszy względem kursu początkowego (zakres max. 21 groszy). Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku w skali roku. Inwestycja trwa 6 miesięcy.

Na korzyść lokaty "Semestr z Euro" przemawia relatywna stabilność kursu EURPLN. Nawet ostatnie zawirowania polityczne nie spowodowały istotnych ruchów, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy kurs poruszał się w zakresie 17 groszy. Czynnikiem ryzyka jest ewentualny wzrost zmienności, np. w razie silniejszych zawirowań politycznych lub zaskoczeń w polityce pieniężnej w Polsce, ale też w strefie euro.

Strategia inwestycyjna lokaty "Dolarowy Rok" została oparta na kursie dolara amerykańskiego do złotego. Zakłada ona wzrost kursu dolara względem złotego między 31 lipca 2014 r. a 29 lipca 2015 r. Wartość potencjalnego zysku będzie zależała od wzrostu wartości dolara względem złotego na koniec tego okresu i będzie wyliczana w ten sposób, że zmiana w górę o 1 grosz przekładać się będzie na 0,25% zysku inwestora. Maksymalnie będzie można zarobić 10 proc. w skali roku. Jeżeli natomiast w trakcie inwestycji kurs chociaż raz osiągnie poziom z 31 lipca 2014 r. powiększony o 40 groszy, czyli dotknie tzw. bariery - nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

Na korzyść lokaty "Dolarowy rok" przemawia przede wszystkim perspektywa podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, które mogą się rozpocząć już w I kw. przyszłego roku, a więc wcześniej niż w Polsce. Czynnikiem ryzyka jest moment i skala reakcji rynku na zapowiedź bądź rzeczywiste podwyżki stóp także w Polsce.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty "Semestr z Euro" lub "Dolarowy Rok", to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to odpowiednio maksymalnie 2 proc. i 3,5 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: