SGB-Bank wypowiedział Ursus Bus umowę kredytu

Bankowość spółdzielcza

SGB-Bank wypowiedział Ursus Bus - spółce zależnej Ursusa - umowę o kredyt obrotowy zawartą 15 lutego 2017 r. i wyznaczył 30 dni na spłatę zadłużenia, które wg stanu na 21 maja 2019 r. wynosi 2 233 870,08 zł, powiększone o dalsze należne odsetki umowne, liczone od 22 maja 2019 r. od kapitału niewymagalnego w kwocie 1 352 351,30 zł, podał Ursus.

Logo SGB-Banku
Źródło: SGB-Bank

SGB-Bank wypowiedział Ursus Bus - spółce zależnej Ursusa - umowę o kredyt obrotowy zawartą 15 lutego 2017 r. i wyznaczył 30 dni na spłatę zadłużenia, które wg stanu na 21 maja 2019 r. wynosi 2 233 870,08 zł, powiększone o dalsze należne odsetki umowne, liczone od 22 maja 2019 r. od kapitału niewymagalnego w kwocie 1 352 351,30 zł, podał Ursus.

#SGBBank wypowiedział #UrsusBus umowę o kredyt obrotowy i wyznaczył 30 dni na spłatę zadłużenia

"Emitent otrzymał korespondencję z banku do wiadomości, bowiem zabezpieczył spłatę ww. kredytu poprzez poręczenie wekslowe na wekslu in blanco (z deklaracją) z wystawienia kredytobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 7 500 000 zł" - czytamy w raporcie.

Przyspieszone postępowanie układowe

Ursus podał, że ze względu na fakt otwarcia 7 listopada 2018 r. przyspieszonego postępowania układowego, ewentualne roszczenia SGB-Bank związane z powyższą wierzytelnością skierowane został bezpośrednio wobec spółki zostaną z mocy prawa objęte układem.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: