SGB NSFIZ: Pięć lat działalności funduszu sekurytyzacyjnego SGB

NBS 2017/11

W tym roku mija pięć lat od pierwszej transakcji kupna wierzytelności przez SGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (SGB NSFIZ). W grudniu 2012 r. zostały zakupione pierwsze pakiety wierzytelności detalicznych i gospodarczych od jednego z banków spółdzielczych z Grupy SGB. Tak rozpoczęła się działalność jedynego w Grupie SGB funduszu sekurytyzacyjnego.

W tym roku mija pięć lat od pierwszej transakcji kupna wierzytelności przez SGB Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (SGB NSFIZ). W grudniu 2012 r. zostały zakupione pierwsze pakiety wierzytelności detalicznych i gospodarczych od jednego z banków spółdzielczych z Grupy SGB. Tak rozpoczęła się działalność jedynego w Grupie SGB funduszu sekurytyzacyjnego.

Przedmiotem działalności SGB NSFIZ jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych (które są papierami wartościowymi), w kupowane wierzytelności, w tym wierzytelności bankowe.

Odzyskiwanie wierzytelności nabytych przez SGB NSFIZ

Dochodzenie wierzytelności nabytych przez SGB NSFIZ może prowadzić wyłącznie podmiot, który otrzyma stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Serwiserem SGB NSFIZ jest firma SGB CDR Investment Sp. z o.o., spółka z Grupy SGB, w której większościowym udziałowcem jest SGB-Bank S.A. Obecnie jest jednym z zaledwie 40 podmiotów mających zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Jest to powód do dumy, ale przede wszystkim potwierdzenie najlepszych kompetencji i procedur, jakimi odznacza się ta spółka w procesie dochodzenia wierzytelności.BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz SGB CDR Investment ogromną wagę przywiązują do bezpieczeństwa oraz przejrzystości działalności SGB NSFIZ. Poprzez ścisłą kontrolę TFI oraz KNF zapewnione jest większe bezpieczeństwo dla inwestorów. Dodatkowo depozytariusz SGB NSFIZ – Raiffeisen Bank Polska S.A., prowadzący rejestr jego aktywów, stoi na straży przestrzegania przez SGB NSFIZ przepisów prawa. Co kwartał aktywa netto SGB NSFIZ podlegają wycenie dokonywanej przez niezależny, zewnętrzny podmiot wyceniający, a jego uczestnicy otrzymują rzetelną informację o aktualnej wartości aktywów oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Po pięciu latach…

Przez dotychczasowe pięć lat SGB NSFIZ zrealizował blisko 30 transakcji na pakietach wierzytelności, w tym dwie transakcje sekurytyzacji subpartycypacyjnej, o łącznej wartości nominalnej kilkudziesięciu milionów złotych.

Sprzedaż wierzytelności do SGB NSFIZ

Sprzedaż pakietów wierzytelności do SGB NSFIZ przez banki spółdzielcze wiąże się z co najmniej kilkoma korzyściami dla tych ostatnich. – Jeśli miałabym wymienić najważniejsze korzyści – mówi Małgorzata Drozdowska, prezes zarządu SGB CDR Investment – to skupiłabym się na:
  1. poprawie jakości portfela kredytowego,
  2. uzyskaniu dodatkowego strumienia finansowego ze środków z tytułu zapłaconej ceny,
  3. obniżeniu kosztów z tytułu dochodzenia wierzytelności,
  4. obniżeniu poziomu rezerw celowych,
  5. skorzystaniu z „tarczy podatkowej”.

– I na tym ostatnim aspekcie chciałabym się dłużej zatrzymać – kontynuuje Małgorzata Drozdowska – bowiem wyłącznie sprzedaż wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego umożliwia zaliczenie straty na sprzedaży wierzytelności jako straty podatkowej, pod warunkiem jednak, że rezerwa celowa na wierzytelności podlegające sprzedaży stanowiła koszt uzyskania przychodu.

Co na przyszłość?

Podsumowując mijające pięć lat działalności SGB NSFIZ możemy jednoznacznie stwierdzić, że współpraca z funduszem daje bankom spółdzielczym wiele korzyści. Mamy nadzieję, że przedstawione dane i potencjalne korzyści zachęcą Państwa do zasięgnięcia bliższych informacji na temat działalności zarówno funduszu, jak i jego serwisera – SGB CDR Investment oraz do nawiązania lub rozszerzenia współpracy w zakresie sprzedaży pakietów wierzytelności.

Udostępnij artykuł: