Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Polbanku wyniósł w 2015 r. 186 mln zł

Bankowość

Zysk netto Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wyniósł 186,2 mln zł (spadek o 44,7% r/r);Wolumen depozytów klientów wzrósł o 14,9% r/r do poziomu 37,8 mld zł;Portfel kredytów zmniejszył się o 1,5% r/r do 39,2 mld zł;Koszty działalności, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, zmniejszyły się o 7,5% r/r;Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank miał 160,1 mln zł zysku netto (-49% r/r);Odsetek kredytów zagrożonych obniżył się o 0,5 p.p. do 7,4%;Łączny współczynnik kapitałowy Banku wzrósł do 14,95%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier1 do 14,30%.Grupa utrzymała 2. miejsce na rynku faktoringu i wiodącą pozycję w branży leasingowej.

W 2015 r. Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i regulacyjnego, z sukcesem realizowała strategię ekspansji w segmencie bankowości detalicznej, utrzymywania wiodącej pozycji w obszarze finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz operacyjnego doskonalenia organizacji z silnym naciskiem na podnoszenie efektywności kosztowej.

Ubiegły rok Grupa zamknęła zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 186,2 mln zł, co oznacza spadek o 44,9% w stosunku do 2014 r. Taka dynamika jest efektem wystąpienia dwóch czynników: mniejszych wpływów ze sprzedaży nieregularnych wierzytelności kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem oraz pojawienia się dodatkowych kosztów, czyli wysokich opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i utworzenia rezerwy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Gdyby nie uwzględniać tych jednorazowych zdarzeń, to Grupa zanotowałaby w 2015 r. wzrost zysku brutto. Podobnie, po wyłączeniu wpływu wspomnianych wyżej wydatków jednorazowych, baza kosztowa w 2015 r. była niższa o 7,5% r/r dzięki skutecznym działaniom restrukturyzacyjnym (uwzględniając je, poziom kosztów Grupy był stabilny).

Zysk brutto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 253,3 mln zł, a więc był o 43,1% niższy niż rok wcześniej. Dochody z działalności operacyjnej obniżyły się o 8,5% do 1,73 mld zł, głównie na skutek spadku wyniku odsetkowego Banku. Wolumen kredytów był niższy niż rok wcześniej o 1,5% i wyniósł 39,2 mld zł, natomiast depozyty klientów wzrosły o 14,9% do 37,8 mld zł. W efekcie suma bilansowa Grupy wzrosła o 5,6% do 61,9 mld zł.

„Miniony rok przyniósł wiele nowych wyzwań w wymiarze regulacyjnym i rynkowym dla krajowego sektora bankowego i dla Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska. Pogłębiła się presja na stronę przychodową, np. za sprawą niższych stóp procentowych, a jednocześnie pojawiły się dodatkowe istotne obciążenia, związane m.in. ze wsparciem dla kredytobiorców hipotecznych oraz wzmacnianiem systemu gwarancji depozytów. Dynamiczne zmiany w otoczeniu wymagały elastycznego reagowania i dostosowywania parametrów oferty do nowych warunków. Grupa wywiązała się z tego zadania znakomicie, koncentrując się na kilku kluczowych elementach: dokonaniu transformacji obszaru Operacji, co przełożyło się na wymierne oszczędności i podniosło sprawność operacyjną; wdrożeniu nowej strategii w Bankowości Detalicznej, udowadniając zdolność do ekspansji na kluczowym dla stabilnego wzrostu organizacji fragmencie rynku; w Bankowości Korporacyjnej osiągnięciu wzrostu w najważniejszych z punktu widzenia dochodowości segmentach, czyli małych i średnich firmach. Mimo niższego niż rok wcześniej zysku, wynikającego głównie ze zdarzeń jednorazowych, Grupa zdecydowanie wzmocniła pozycję kapitałową i płynnościową, poprawiła jakość portfela kredytowego i rozwinęła działalność w tych obszarach, które umożliwiają jej efektywne konkurowanie na rynku jako uniwersalnej instytucji finansowej” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Raiffeisen Polbank na poziomie jednostkowym wykazał 160,1 mln zł zysku netto (-49% r/r) i 207,0 mln zł zysku przed opodatkowaniem (-48,8% r/r). Wolumen kredytów dla klientów zmniejszył się o 3% r/r do 33,7 mld zł, a depozyty wzrosły o 15% do 38,8 mld zł. Suma bilansowa zwiększyła się o 4,9% do 56,2 mld zł. Wynik na działalności bankowej zmalał o 9,8% do 1,59 mld zł, do czego przyczynił się przede wszystkim spadek o 13,8% r/r wyniku odsetkowego przy praktycznie niezmienionym wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Zwrot na kapitale netto obniżył się do 2,6% (o 2,8 p.p.), a zwrot na aktywach wyniósł 0,3% (-0,3 p.p.). Relacja kosztów do dochodów wzrosła o 5,5 p.p. do 77,2%. Wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się z 102,8% w 2014 r. do 86,9%. Odsetek kredytów zagrożonych obniżył się o 0,5 p.p. do 7,4%.

W 2015 r. Grupa kontynuowała wzmacnianie bazy kapitałowej, kładąc nacisk na utrzymanie wysokiego udziału kapitałów najwyższej jakości (CET1). Bank zaliczył do kapitałów podstawowych cały zysk za 2014 r. w wysokości 314 mln zł. W efekcie w porównaniu z 2014 r. łączny współczynnik kapitałowy Grupy wzrósł o 0,74 p.p. do 13,61%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był wyższy o 0,80 p.p. i wyniósł 13,03% na koniec 2015 r. Wskaźniki dla Raiffeisen Polbanku kształtowały się odpowiednio na poziomie: 14,95% i 14,30% (po wzroście o 1,02 i 1,06 p.p).

W ubiegłym roku Bank zaproponował klientom detalicznym nowe podejście opierające się na zasadach lojalności i partnerstwa, którego produktową emanacją stało się wprowadzone w I kwartale Wymarzone Konto Osobiste. W wyniku aktywnych działań promocyjnych i sprzedażowych Bank prowadził na koniec 2015 r. 264 tys. takich rachunków, a liczba aktywnych klientów wzrosła do 671 tys. Nowa oferta przełożyła się też na istotny wzrost wolumenu depozytów – ich saldo powiększyło się w ciągu roku o 3,95 mld zł do poziomu 19,4 mld zł na koniec grudnia 2015 r. Wraz z kontem klienci korzystali również z kart debetowych – ich sprzedaż przekroczyła 200 tys. Coraz silniejsza pozycja w bankowości detalicznej wyraziła się także w rozwoju oferty kredytów konsumpcyjnych – ich wolumen na koniec roku wynosił 1,7 mld zł, a głównym produktem był ratalny Kredyt na Miarę, którego sprzedaż wyniosła 970 mln zł. W obszarze bankowości prywatnej Bank potwierdził wiodącą pozycję, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście aktywów klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen o 17% r/r. Chętnie korzystano również z oferty inwestycyjnej Banku. Wartość aktywów w funduszach Raiffeisen Polbanku niemal się podwoiła w 2015 r. do 585 mln zł. Z kolei Dom Maklerski Raiffeisen Brokers z sukcesami oferował m.in. produkty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank AG, których wartość sprzedaży wyniosła 312 mln zł, a liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła o ponad 30% do 11,3 tys.

Bank umocnił swoją pozycję w Bankowości Korporacyjnej, zwiększając bazę klientów o 6,2% r/r do poziomu 13,9 tys. Przełożyło się to na wolumeny kredytów udzielonych klientom z segmentu małych i średnich firm, które wzrosły odpowiednio o 13,2% oraz 7,3% r/r. Bank pozostał wiceliderem rynku faktoringu z obrotami na poziomie 17,8 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Utrzymał także wiodącą pozycję na rynku wymiany walut – łączny wolumen wymiany wzrósł o 12% r/r. Za pośrednictwem platformy R-Dealer klienci zawarli transakcje o wartości ponad 30 mld zł. Z kolei poprzez spółkę zależną i nową platformę Rkantor.com Bank zaoferował usługi wymiany walut i transferów pieniężnych osobom, które nie mają rachunku w Raiffeisen Polbanku, tworząc silną konkurencję dla istniejących e-kantorów.

Grupa utrzymała także wiodącą pozycję w obszarze działalności leasingowej. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. po dwunastu miesiącach 2015 r. odnotował dynamikę wzrostu pod względem wartości finansowanych środków na poziomie 7,2% r/r oraz wzrost bazy klientów do 47 tys., czyli o 11,9%.

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany można znaleźć pod adresem: http://raiffeisenpolbank.com/o-banku/raport-2015

Marcin Jedliński
rzecznik prasowy
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: