Słabsze wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2018 roku

Raporty

W I kwartale 2018 roku wyniki finansowe tego rodzaju firm były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

W I kwartale 2018 roku wyniki finansowe tego rodzaju firm były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

W jednym ze swych najnowszych opracowań Główny Urząd Statystyczny poddał analizie 16 632 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Jaki z tego wyłania się obraz?Przychody z całokształtu działalności w I kwartale 2018 roku były wyższe o 4,6% od osiągniętych rok wcześniej, jednak koszty ich uzyskania wzrosły o 5,3%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,6% przed rokiem do 95,2%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 4,8%, a koszty tej działalności – 5,1%. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 2,3 mld zł wobec 0,4 mld zł w I kwartale 2017 roku).

Co istotne, nakłady inwestycyjne były wyższe o 6,6% od notowanych w I kwartale 2017 roku (kiedy miał miejsce spadek o 0,4%). Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 33,1 mld zł i był niższy o 0,8% niż w I kwartale 2017 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,0 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł niż przed rokiem.Wynik finansowy brutto wyniósł 33,8 mld zł wobec 36,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,6 mld zł (wobec 6,7 mld zł).Wynik finansowy netto wyniósł 27,2 mld zł i był niższy o 9,0% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,7 mld zł i był niższy o 5,4% od uzyskanego w I kwartale 2017 roku, a strata netto wyniosła 9,5 mld zł i zwiększyła się o 6,7%.

Zysk netto wykazało 68,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,1% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 74,9% jednostek (przed rokiem 75,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,2% (wobec odpowiednio 85,8% przed rokiem).Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,2% (wobec 94,6% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 5,1% do 4,8%. Zmniejszył się również wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,4% do 4,8% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,4% do 3,9%.Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w budownictwie (z minus 1,1% do 0,8%), informacji i komunikacji (z 4,3% do 5,0%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,3% do 2,8%). Najbardziej znaczące osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości (z 12,0% do 5,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8% do 0,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 12,2% do 9,8%) oraz w pozostałej działalności usługowej (z 8,1% do 5,7%).Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 37,0% (wobec 37,4% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 103,0% (wobec 103,7% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 49,0% przedsiębiorstw (wobec 49,5% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,3% badanych przedsiębiorstw (wobec 11,9% przed rokiem).W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 0,5 p.proc.) i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,1 p.proc.). Zmniejszył się udział usług obcych i amortyzacji (po 0,2 p.proc.), zużycia materiałów oraz podatków i opłat (po minus 0,1 p.proc.). Udział zużycia energii oraz pozostałych kosztów rodzajowych pozostał na niezmienionym poziomie.Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,5% wykazało w I kwartale 2018 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 49,7% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 1,2% wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 26,1% do 25,3%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 73,9% przedsiębiorstw wobec 74,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 22,9 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,6% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2017 roku odnotowano spadek o 0,4%).Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 10,3%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 2,9%) oraz na środki transportu (wzrost o 13,3%).Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 86,8% wobec spadku przed rokiem o 13,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 31,9% wobec wzrostu przed rokiem o 14,5%), górnictwie i wydobywaniu (13,3% wobec spadku o 22,2%). Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 28,3% wobec spadku przed rokiem o 9,5%).I jedna uwaga: dane w cytowanym opracowaniu nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.Czytaj więcej:file:///C:/Documents%20and%20Settings/BK/Moje%20dokumenty/Downloads/wyniki_finansowe_przedsiebiorstw_niefinansowych_w_pierwszym_kwartale_2018.pdf

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: