Konsument


Konsument – osoba nabywająca od przedsiębiorcy towar lub usługę. Pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, zgodnie z przyjętą kodeksową definicją „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Konsumentem jest więc osoba prywatna będąca np. klientem banku.

Źródło: Poradnik “Jak budować wiarygodność płatniczą?”, Związek Banków Polskich