Solidny wzrost zysku i wysoka efektywność

Bankowość

W III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 873,4 mln złotych zysku netto, o 16,1 proc. więcej r/r oraz o 2,1 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 21,6 proc. r/r oraz o 2 proc. kw./kw. do 1979 mln zł, wynik z tytułu prowizji i opłat ukształtował się na wysokim poziomie 727 mln zł. W III kwartale w stosunku do poprzedniego spadła wartość odpisów - wyniosła 475,2 mln, a koszt ryzyka poprawił się o 0,2 pp. r/r, osiągając poziom 1,09 proc. Tradycyjnie na bardzo wysokim poziomie ukształtowała się dochodowość i efektywność działania.

W III kwartale 2014 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki finansowe były zgodne z założeniami. Przejęcie Grupy Nordea zwiększyło w III kw. 2014 r. skonsolidowany zysk netto o 41 mln złotych, a sumę bilansową o ok. 34 mld złotych.

– Zgodnie z zapowiedzią w III kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego zaraportowała lepszy wynik niż ten osiągnięty w poprzednich kwartałach. Dołożymy także wszelkich starań, aby cały 2014 r. był lepszy od poprzedniego. Na poprawę wyników stopniowo pozytywnie będzie wpływać transakcja nabycia aktywów Nordei. Proces ich integracji zakończył się już w dwóch nabytych spółkach. Niedawno zgodnie z planem Nordea Bank Polska połączyła się PKO Bankiem Polskim, zatem przed nami pozostał jeszcze jeden ważny etap, czyli fuzja operacyjna – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Skonsolidowany zysk netto uzyskany po 3 kwartałach 2014 r. wyniósł 2 531,5 mln złotych i był o 10,5 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2013 r., na co wpływ miał wyższy o 13 proc. wynik odsetkowy. Dodatkowo na wzrost wyniku odsetkowego wpłynęło włączenie od II kwartału 2014 r. wyniku Grupy Nordea wynoszącego 302 mln złotych. Uzyskany w tym samym czasie wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 2 215,8 mln złotych, i był o 1,1 proc. wyższy r/r. Skonsolidowane aktywa osiągnęły poziom 244,4 mld złotych, o 21,5 proc. wyższy r/r, w efekcie wzrostu kredytów netto do 178,3 mld złotych (co przekłada się na 19,2-proc. przyrost kredytów r/r), finansowanego 13,5-proc. wzrostem r/r depozytów klientów do 171,2 mld złotych.

Na wysokim poziomie ukształtowała się dochodowość i efektywność działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Na koniec III kwartału 2014 r. ROE wzrósł r/r o 0,6 pp. do poziomu 13,5 proc., ROA utrzymał się na poziomie 1,6 proc., a wskaźnik efektywności kosztowej C/I w ujęciu rocznym poprawił się o 0,7 pp. r/r i wyniósł 44 proc. Wartość tego wskaźnika powinna się poprawiać w miarę realizacji efektów synergii z integracji operacyjnej Grupy Nordea.

Poprawia się także jakość portfela kredytowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – proces ten dodatkowo przyspieszyła konsolidacja wysokiej jakości portfela Nordei. Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec III kwartału 2014 r. wyniósł 7,1 proc., co oznacza spadek o 1,5 pp. r/r. Koszt ryzyka na koniec III kwartału roku wyniósł 1,09 proc. i poprawił się o 0,2 pp. r/r. Tym samym bardzo istotnie poprawił się także coverage ratio (wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości) – o 6,7 pp. r/r i osiągnął poziom 58,1 proc.

Marża odsetkowa na koniec III kwartału tego roku w ujęciu skonsolidowanym została utrzymana na wysokim poziomie 3,6 proc., a w ujęciu jednostkowym 3,8 proc.

Współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec III kwartału 2014 r. ukształtował się na poziomie 12,7 proc. Silną pozycje kapitałową PKO Banku Polskiego potwierdziły niedawne badania jakości aktywów oraz testy warunków skrajnych przeprowadzone przez KNF. PKO uzyskał w nich jeden z najlepszych wyników w polskim sektorze bankowym. Bank uzyskał przy tym wysokie 11 miejsce wśród banków europejskich objętych badaniem AQR i stress testami przeprowadzonymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Europejski Bank Centralny.

Ponadto 10 listopada mija 10 lat od momentu debiutu PKO Banku Polskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień IPO kapitalizacja PKO Banku Polskiego wynosiła 24,5 mld zł i od tego czasu wzrosła dwukrotnie. Ponadto od momentu debiutu PKO regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ciągu 10 lat wypłacił im blisko 14,5 mld zł dywidendy. Całkowita stopa zwrotu (TSR) ukształtowała się na poziomie 165 proc., a jej średnioroczny wzrost w ciągu 10 lat wyniósł 10,2 proc.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: