Spadek polskiego PKB relatywnie niski ze względu na mniejsze niż w innych krajach znaczenie hotelarstwa i gastronomii w naszej gospodarce

Blogi / Gospodarka / Witold Gadomski

Według wstępnego szacunku GUS produkt krajowy brutto w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z rokiem 2019. Na tle krajów Unii Europejskiej, które już podały swoje szacunki Polska wypada dobrze.

Witold Gadomski
Witold Gadomski

Według wstępnego szacunku GUS produkt krajowy brutto w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z rokiem 2019. Na tle krajów Unii Europejskiej, które już podały swoje szacunki Polska wypada dobrze.

Informacja o dynamice wartości dodanej według sekcji PKD za rok 2020 GUS opublikuje za kilka tygodni. Zapewne niewiele będą się różniły od danych za trzy kwartały.

Dramat w usługach hotelarskich i gastronomicznych

Najsilniejszy spadek zanotowała sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Po trzech kwartałach jej nominalna wartość dodana była o 33,4% niższa niż w analogicznym okresie roku 2019.

Spadek wartości realnej był zapewne większy, gdyż oferowane podczas pandemii usługi gastronomiczne i hotelowe wyraźnie zdrożały z uwagi na wzrost kosztów.

Dobra wiadomość jest taka, że sekcja ta stanowi mniej niż 1% sumy wartości dodanej w całej gospodarce, a zatem zapaść jakiej doznały restauracje i hotele w niewielkim stopniu wpłynęła na PKB.

W krajach Europy Południowej usługi gastronomiczne i hotelowe stanowią do 10% wartości dodanej całej gospodarki.

Przemysł ma znaczenie

Spadki zanotowały także sekcje: C- przetwórstwo przemysłowe, H – transport i gospodarka magazynowa oraz K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Wartość dodana przemysłu to ponad 23% łącznej wartości dodanej całej gospodarki. Po trzech kwartałach była nominalnie niższa niż rok wcześniej o 0,07%, ale spadek realny był większy.

Transport i gospodarka magazynowa wytwarza 6,7% łącznej wartości dodanej całej gospodarki. Po trzech kwartałach sekcja ta zanotowała spadek nominalnej wartości dodanej o 1,8%.

Korzystna struktura polskiej gospodarki jest główną przyczyną relatywnie małego spadku PKB w 2020 roku

Wartość dodana usług finansowych i ubezpieczeniowych stanowi 4,3% wartości dodanej całej gospodarki. Sekcja ta wytworzyła po trzech kwartałach wartość dodaną nominalnie mniejszą o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Spadek realny był znacznie głębszy, gdyż ceny usług świadczonych przez banki były po trzech kwartałach aż o 40% wyższe w porównaniu z 2019 rokiem.

Dobry czas dla profesjonalistów

Najwyższą dynamikę zanotowały sekcje: L – obsługa rynku nieruchomości oraz  M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (m.in. usługi prawnicze, doradcze, architektoniczne, reklamowe).

Obsługa rynku nieruchomości wytwarza ponad 6% wartości dodanej całej gospodarki. Jej wartość dodana wzrosła nominalnie po trzech kwartałach o ponad 10%, a wzrost realny był zapewne podobny.

Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne dają gospodarce blisko 10% łącznej wartości dodanej, która po trzech kwartałach wzrosłą nominalnie o 8,4%.

Korzystna struktura polskiej gospodarki jest główną przyczyną relatywnie małego spadku PKB w 2020 roku. Niski jest udział w wytwarzaniu wartości dodanej (a tym samym PKB) sekcji, które najmocniej ucierpiały w wyniku pandemii - gastronomii i usług hotelowych oraz transportu.

Wysoki zaś usług, które pandemia i zarządzane przez władze zamknięcia dotknęły w nieznacznym stopniu.

Wysoki jest też udział przemysłu, który zanotował wprawdzie spadek, ale nieznaczny.  

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: