Spadek rentowności może zaskoczyć rynek

Komentarze ekspertów

Ostatnie dni przyniosły nieoczekiwanie wysoką zmienność notowań na rynku stopy procentowej. Chociaż tydzień do tygodnia rentowności pozostały na prawie niezmienionym poziomie, to jednak nieznacznie dominowała tendencja wzrostowa. To co zwraca naszą uwagę w kontekście przyszłych zmian rynkowych, to niewielki popyt na 5- i 10-letnie obligacje skarbowe podczas ostatniego czwartkowego przetargu.

Ostatnie dni przyniosły nieoczekiwanie wysoką zmienność notowań na rynku stopy procentowej. Chociaż tydzień do tygodnia rentowności pozostały na prawie niezmienionym poziomie, to jednak nieznacznie dominowała tendencja wzrostowa. To co zwraca naszą uwagę w kontekście przyszłych zmian rynkowych, to niewielki popyt na 5- i 10-letnie obligacje skarbowe podczas ostatniego czwartkowego przetargu.

Niski okazał się zarówno popyt jak również oferowane ceny. Pokazuje to, że inwestorzy nie byli skłonni zajmować znaczących pozycji przy obecnych poziomach, uznając zapewne, że papiery skarbowe są przewartościowane. Również, jeśli spojrzymy na prognozy rynkowe dotyczące rynku obligacji, to widać, że większość ankietowanych zakłada wzrost rentowności w perspektywie końca miesiąca. Pesymizm uczestników rynku determinowany był zapewne oczekiwanymi publikacjami lepszych od prognoz danych makroekonomicznych. Biorąc pod uwagę te sygnały należałoby myśleć o sprzedaży papierów skarbowych.

Naszym zdaniem jednak do końca lutego uczestników rynku może zaskoczyć spadek rentowności obligacji. Zakładamy, że notowania 2-letnich papierów osiągnęły poziom docelowy 3,05% (nie powinny spaść poniżej 3,00%). Widzimy natomiast potencjał do około 10-punktowego spadku rentowności w sektorach 5- i 10-letnim (dla PS0718 do 3,70% i dla DS1023 do 4,40%). Za takim scenariuszem przemawiają m.in. ostatnie słabsze od oczekiwań dane z kraju. Wskazują one na bardziej opóźniony w czasie wpływ wzrostu PKB na CPI, a także silniejszy wpływ globalnych czynników dezinflacyjnych. Taki układ danych odsuwać będzie w czasie ryzyko podwyżek stóp procentowych w Polsce. Ponadto, w dużej mierze ze względów pogodowych, dane makroekonomiczne publikowane w Stanach Zjednoczonych okazują się słabsze od oczekiwań. W efekcie dla części uczestników rynku rosnąć będzie prawdopodobieństwo scenariusza, w którym Fed zdecyduje się na przerwę w procesie wycofywania się z QE (my jednak cały czas zakładamy kontynuację taperingu), co może doprowadzić do spadku rentowności na rynkach bazowych. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że mimo wspomnianych słabszych danych, rentowności US Treasuries kształtują się naszym zdaniem na dosyć wysokim poziomie. Za umocnieniem rynku przemawia również zachowanie się inwestorów zagranicznych, którzy nie tylko nie odpływają z polskiego rynku obligacji, ale wręcz, jak sygnalizuje Ministerstwo Finansów, zwiększali swoje zaangażowanie. Luty przyniósł również wyraźne odreagowanie na rynkach emerging markets, gdzie doszło do aprecjacji lokalnych walut, a także spadku rentowności obligacji, co również sprzyjać powinno polskim aktywom.

140217.stopa.proc.01.350x140217.stopa.proc.02.350x140217.stopa.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: