Specustawa mieszkaniowa trafiła do Senatu

Nieruchomości

Człowiek z kluczami i miniaturą domu
Fot. stock.adobe.com/ Fabio Balbi

Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych tzw. specustawa mieszkaniowa po przyjęciu przez Sejm jest rozpatrywana przez Senat, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Najważniejsze rozwiązania to skrócenie przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze konsultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy.

#Specustawamieszkaniowa trafiła do Senatu. Przygotowanie procesu inwestycyjnego będzie skrócone z 5 lat do roku - informuje @MIR_GOV_PL

– Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą samorządów i pod warunkiem wysokich standardów urbanistycznych. Działki w centrach miast będą mogły być wykorzystane. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe powstanie szybciej, taniej, ładniej. Zakotwiczamy to budownictwo w standardach, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają – w przeciwieństwie do planów – wszystkie gminy. Studia określają i potrzeby demograficzne, i czynniki ekonomiczne w każdej gminie. To realny instrument polityki mieszkaniowej i wpływu na zamierzenia inwestorów. Żadna specustawa mieszkaniowa nie byłaby potrzebna, gdyby w gminach było więcej aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie unieważniamy dorobku gmin, które mają plany, tylko dajemy pomoc tym, które potrzebują sprawnych narzędzi kształtowania przestrzeni” – powiedzial wiceminister Artur Soboń.

Ustawa ma na celu ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, chodzi np. o grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe czy produkcyjne. W ustawie ustalono standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe, takie jak: dostęp inwestycji do drogi publicznej, odległość do placówek powszechnej edukacji oraz do przystanku publicznego transportu zbiorowego, podano również.

Różne standardy urbanistyczne

„Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców: dla gmin, w których liczba nie przekracza 30 tys., od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50% założonych wskaźników. Ustawa określa m.in. odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny, a to ograniczy rozlewanie się miast” – czytamy dalej.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa, ma skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku, podano także.

Infrastruktura dla osiedli

„Ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie specustawy będzie następowało w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji” – czytamy dalej.

Propozycja skraca procedury, ale wymaga zapewnienia infrastruktury społecznej dla nowych osiedli mieszkaniowych. Zapisane w specustawie standardy będą swego rodzaju kontraktem z inwestorem. Będzie to podniesienie wymagań dla inwestorów, którzy będą zobowiązani zaprezentować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną przed podjęciem uchwały lokalizacyjnej. Koncepcja będzie kompletem informacji dla rady gminy do podjęcia decyzji o powstaniu inwestycji.

Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: