Split payment obejmie też branżę ubezpieczeniową?

Prawo i regulacje

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do minister finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy możliwość rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w mechanizmie podzielonej płatności (split payment), która pojawi się 1 lipca br., będzie dotyczyła także branży ubezpieczeniowej.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do minister finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy możliwość rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w mechanizmie podzielonej płatności (split payment), która pojawi się 1 lipca br., będzie dotyczyła także branży ubezpieczeniowej.

#FPP zwróciła się do minister finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy możliwość rozliczania #VAT w mechanizmie #splitpayment, która pojawi się 1 lipca br., będzie dotyczyła także branży ubezpieczeniowej @Federacja_PL

Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment, oznacza, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm ma zapobiegać wyłudzeniom podatku, przypomniała FPP."Brzmienie wprowadzanych przepisów wzbudziło wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą podlegały przepisom o podzielonej płatności. Chodzi w szczególności o wypłacane świadczenia ubezpieczającemu na podstawie regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W celu wyjaśnienia tej kwestii Federacja zwróciła się do minister finansów z prośbą o odpowiedź" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Pytania skierowane przez FPP do Ministerstwa Finansów

  • Czy w następstwie wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania wypłacane w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku uregulowania należności przez kontrahenta (dłużnika) i wystąpienia roszczenia zwrotnego, tj. regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 Kodeksu cywilnego, transakcja zapłaty roszczenia przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela będzie podlegać postanowieniom nowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT;
  • Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel będzie na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT solidarnie odpowiadał za niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego?
  • W jaki sposób firmy ubezpieczeniowe mają zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku VAT?
  • Czy w przypadku dokonania przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, ubezpieczyciel powinien w trybie art. 108b ust. 1 ustawy o VAT wnioskować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot środków z rachunku VAT na swój bieżący rachunek bankowy?

"W ocenie Federacji, rozliczenia pomiędzy firmą ubezpieczeniową i dłużnikiem, który nie uregulował płatności na rzecz ubezpieczonego klienta, nie będą podlegały pod reżim nowych przepisów o podzielonej płatności. Wynika to z tego, że dłużnik spłacając powstałe w wyniku wypłaconego odszkodowania roszczenie zwrotne (regres) na rzecz 'nowego' wierzyciela - jakim staje się firma ubezpieczeniowa - nie reguluje faktury VAT, lecz dokonuje jedynie spłaty wierzytelności odpowiadającej kwocie wynikającej z tej faktury. W związku z powyższym, kierując się dążeniem do zapewnienia przedsiębiorcom poczucia pewności prawa i zapobieżenia ewentualnym przyszłym sporom z organami administracji, Federacja wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska przez Ministerstwo Finansów" - wskazał wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb, także cytowany w komunikacie.Federacja Przedsiębiorców Polskich jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: