Spółdzielczość: VI Kongres Spółdzielczości – podstawa prawna, tezy, rekomendacje

NBS 2016/11

W dniach 12–13 grudnia br. odbędzie się VI Kongres Spółdzielczości. Delegaci krajowych spółdzielczych branż, działając w kongresowej formule, przystąpią do oceny stanu krajowej spółdzielczości oraz zastanowią się nad nakreśleniem warunków i możliwości jej dalszego rozwoju. Na zjazdach przedkongresowych poszczególnych branż środowiska spółdzielcze wypracowały tezy programowe. Stanowią one punkt wyjścia dyskursu w przedmiocie wizji krajowej spółdzielczości na najbliższe cztery lata. Stanowią też podstawę do opracowania rekomendacji, czyli wypracowania form i sposobów wprowadzenia ich w życie.

W dniach 12–13 grudnia br. odbędzie się VI Kongres Spółdzielczości. Delegaci krajowych spółdzielczych branż, działając w kongresowej formule, przystąpią do oceny stanu krajowej spółdzielczości oraz zastanowią się nad nakreśleniem warunków i możliwości jej dalszego rozwoju. Na zjazdach przedkongresowych poszczególnych branż środowiska spółdzielcze wypracowały tezy programowe. Stanowią one punkt wyjścia dyskursu w przedmiocie wizji krajowej spółdzielczości na najbliższe cztery lata. Stanowią też podstawę do opracowania rekomendacji, czyli wypracowania form i sposobów wprowadzenia ich w życie.

 Alicja Brand

Ukierunkowaniem działalności organów statutowych Krajowej Rady Spółdzielczej na wykonanie wypracowanych ustaleń kongresowych zajmą się wybrani przez kongres członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

{module BanerB1}

1. Historyczne tło VI Kongresu Spółdzielczości

Tegoroczny Kongres Spółdzielczości ma szczególny charakter. Organizowany jest bowiem w rocznicę powstania na ziemiach polskich pierwszej struktury wspólnotowej o charakterze spółdzielczym. Mowa tutaj o Hrubieszowskim Towarzystwie Rolniczym dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach,założonym w 1816 r.przez Stanisława Staszica. Ta właśnie struktura stanowiła pierwszą formę organizacyjną chłopów ukierunkowaną na realizowanie działalności rolniczej na rzecz zbiorowości, zgodnie z zasadą współpracy, samopomocy i solidaryzmu społecznego. Akt prawny inicjujący powstanie Towarzystwa Hrubieszowskiego miał charakter prawa miejscowego i nosił nazwę „Ustawa Towarzystwa Rolniczego ratowania się wspólnie w nieszczęściach, przez Stanisława Staszica przy uwolnieniu od pańszczyzny włościan w swoich dobrach dziedzicznych nadana, a przez wszystkich mieszkańców gminy jednogłośnie przyjęta”.

W chwili powstawania Towarzystwa Hrubieszowskiego spółdzielcza forma przedsiębiorczego działa nianie była jeszcze zdefiniowania ani wyodrębniona. Nie stosowano pojęcia„kooperatywy” czy „spółdzielni”. Jednakże Towarzystwo Hrubieszowskie,z samej swej istoty, wykazywało wiele cech znacznie później określonych mianem „spółdzielczych”, takich jak:wspólnota celów i zadań w zakresie gospodarowania, podział wytwarzanych dóbr, wzajemna pomoc, organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej i wychowawczej1.

{module BanerB2}

200 lat, jakie upłynęły od powstania Towarzystwa Hrubieszowskiego,uprawnia do historycznego spojrzenia na zjawisko spółdzielczości. Skłania zebranych w formule kongresowej przedstawicieli środowisk spółdzielczych do rozważenia, jak ewoluowały zasady i idee leżące u podstaw pierwszej krajowej quasi-spółdzielczej formy przedsiębiorczego działania, jakie jest ich dzisiejsze rozumienie i jakie mają zastosowanie, a także do ustalenia,na ile z upływem lat dostosowano i doskonalono te pożądane idee do wymagań społecznych i oczekiwań rozwojowych.

2. Źródło mandatu delegata na VI Kongres Spółdzielczości

Alicja Brand
Mgr nauk prawnych, absolwentka Europejskiej
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,
Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy
WPiA UW i Programu Doktoranckiego Ekonomia
Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w
Warszawie. W latach 2003–2013 prowadziła
zajęcia w Szkole Wyższej Warszawskiej, Wyższej
Szkole Umiejętności im. St. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: