Spotkanie bankowców z Wiceministrem Finansów w SANBanku

Bankowość

W dniu 14 kwietnia br. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego odbyła się wspólna konferencja z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Wojciechem Kowalczykiem i Panią Poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską z przedstawicielemi KZBS, Rady Nadzorczej  Banku BPS S.A. oraz Prezesami Zarządów Banków Spółdzielczych z województwa podkarpackiego.

W dniu 14 kwietnia br. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego odbyła się wspólna konferencja z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Wojciechem Kowalczykiem i Panią Poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską z przedstawicielemi KZBS, Rady Nadzorczej  Banku BPS S.A. oraz Prezesami Zarządów Banków Spółdzielczych z województwa podkarpackiego.

Tematem spotkania było Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 roku w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz projekt  zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.Przedstawiciele Banków Spółdzielczych, wypowiedzieli się za zmianą treści Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. W zakresie, których Minister z aprobatą odniósł się do kwestii równego traktowania zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych oraz zapowiedział podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów rozporządzenia w tym zakresie. Ponadto Przedstawiciele BS-ów opowiedzieli się w sprawie ustawy regulującej zasady ich funkcjonowania, podnieśli kwestię stosowania zasady proporcjonalności i dopasowania projektowanych rozwiązań do modelu biznesowego i specyfiki banków spółdzielczych. Podczas spotkania poruszono również temat ogólnej kondycji Banków Spółdzielczych na przykładzie Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, który zaprezentował swoje dotychczasowe osiągnięcia w formie prezentacji multimedialnej podsumowującej działalność zarówno  finansową jak i społeczną banku.

Na zakończenie spotkania odbyła się konferencja prasowa z dziennikarzami mediów lokalnych.

140428.sanbank.02.400x

Opinia Ministerstwa Finansów w sprawach zgłoszonych przez bankowców

W zakresie postulowanych przez środowisko banków spółdzielczych zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Minister Finansów z aprobatą odniósł się do kwestii równego traktowania zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych w kontekście kalkulacji okresów opóźnień w spłacie, w których można pomniejszać kwotę tworzonej rezerwy o wartość zabezpieczenia. Minister zapowiedział podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów rozporządzenia w tym zakresie.

Jednocześnie Minister zasygnalizował, że dalszej analizy wymaga propozycja dotycząca możliwości stosowania w kalkulacji opóźnienia w spłacie kredytu harmonogramu spłaty zmienionego po raz trzeci. Propozycja ta może bowiem prowadzić do sytuacji, w której pomimo permamentnego braku spłaty kredytu (nawet w przypadku zmiany harmonogramów) w ewidencji banku kredyt będzie funkcjonował jako kredyt w kategorii "normalny". Tym niemniej można rozważyć wypracowanie rozwiązań, które umożliwią bankom pewną elastyczność w procesie restrukturyzacji portfela kredytowego, a jednocześnie będą umożliwiały przedsiębiorcom bezkosztowe aneksowanie umów kredytowych. W odniesieniu do wydłużenia okresów braku spłaty kredytu, które warunkują możliwość pomniejszania rezerwy o wartość zabezpieczenia Minister Finansów wyraził pogląd, że zmiany te mogłoby przyczynić się do osłabienia stabilności sektora bankowego, tym niemniej zasygnalizował, że Ministerstwo Finansów przeanalizuje szczegółowo propozycje zgłoszone przez banki spółdzielcze i odpowiednio się do nich ustosunkuje.

W zakresie wątpliwości podnoszonych do zapisów Rekomendacji S przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślali, iż problem ustanawiana zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych był już sygnalizowany przez środowisko bankowe, a Ministerstwo w pełni podziela wątpliwości sektora, tym niemniej rekomendacje są wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zatem Ministerstwo Finansów może jedynie sygnalizować Komisji podjęcie stosownych działań zmierzających do zmiany zaleceń w tym obszarze.

W odniesieniu do propozycji środowiska banków spółdzielczych dot. projektu ustawy o obligacjach, zgodnie z którą do projektu ustawy należy wprowadzić zapis umożliwiający zaliczenie środków pochodzących z emisji obligacji wieczystych, dokonanej przez banki, na poczet funduszy własnych, zgromadzeni zostali poinformowanie, że Ministerstwo Finansów nie ma do niej zastrzeżeń o charakterze merytorycznym. W ocenie MF takie uprawnienie wynika wprost z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (tzw. rozporządzenie CRR), gdzie są także zapisane określone warunki dla takich instrumentów finansowych.

Źródło: www.sanbank.pl

Udostępnij artykuł: