Sprawozdanie z działalności NIK

Finanse i gospodarka

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Jacek Jezierski zapoznał posłów ze sprawozdaniem z działalności Izby. W roku 2011 Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Sejmu i przedstawiła opinii publicznej 202 informacje, w tym 95 dotyczących wykonania budżetu. Przedstawiciele NIK prezentowali podczas 71 posiedzeń komisji sejmowych wyniki 86 kontroli, łącznie uczestnicząc w 648 posiedzeniach komisji parlamentarnych.

Na podstawie zebranych informacji NIK sformułowała 33 wnioski de lege ferenda, 184 zawiadomienia o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach oraz 221 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Opinia publiczna dostrzegła i doceniła pracę NIK. Badania CBOS wskazują, że na przestrzeni ostatnich trzech lat o 5 proc. wzrosła liczba dorosłych Polaków, którzy dobrze lub bardzo dobrze oceniają pracę NIK. Aż 66 proc. osób z wyższym wykształceniem, niezależnie od swoich poglądów politycznych, dobrze ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli. Ta liczba w ostatnich trzech latach wzrosła o ponad 10 proc.

Źródło: www.nik.gov.pl

Udostępnij artykuł: