ZBP – Mariusz Zygierewicz: Spread pod ścisłym nadzorem

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konieczność doprecyzowanie zagadnienia wyceny i przeliczania kredytów walutowych przez banki poprzez oficjalne regulowanie wysokości spreadu walutowego stosowanego przez banki w umowach kredytowych z klientami.

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konieczność doprecyzowanie zagadnienia wyceny i przeliczania kredytów walutowych przez banki poprzez oficjalne regulowanie wysokości spreadu walutowego stosowanego przez banki w umowach kredytowych z klientami.

W ocenie sektora bankowego zagadnienie tzw. spreadu walutowego zostało w dostateczny sposób określone w Rekomendacji S II dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z Rekomendacją bank nie powinien określać kursów walut obcych dla realizacji umów kredytu, pożyczki lub innego produktu kredytowego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej mniej korzystnie niż dla innych produktów i transakcji oferowanych klientom przez ten sam bank. Komisja Nadzoru Finansowego

rekomenduje, aby banki przekazywały klientom informacje zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy. Przed zawarciem umowy klient powinien otrzymać wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym w szczególności informacje o ryzyku walutowym, ryzyku zmiennej stopy procentowej oraz wpływu spreadu walutowego na obciążenia z tytułu spłaty kredytu. Informacje te powinny być przedstawione w formie pisemnej.

Rekomendacja stanowi, iż bank powinien regularnie dostarczać swoim klientom wszelkich informacji dotyczących warunków oraz praw i obowiązków wynikających z umowy, w szczególności, w formie pisemnej oraz że klient powinien być informowany o wszelkich zmianach, które wpływają bezpośrednio na warunki umowy kredytowej, szczególnie na poziom obciążeń z tytułu spłaty kredytu.

Po uchwaleniu Rekomendacji S II wszyscy klienci otrzymali możliwość spłaty kredytu w walucie, w jakim został on zaciągnięty. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że klienci korzystają z tego prawa bardzo rzadko. Powstaje zatem pytanie, czy uchwalenie ustawy ma zmusić klientów do powszechnego korzystania z takiego rozwiązania.. Konsumenci podejmują świadome, racjonalne decyzje i stworzenie przepisów prawa nie daje gwarancji, że zmienią oni zachowania podejmowane przed regulacją.

W ocenie Związku Banków Polskich zachowanie aktualnego stanu wykonania przepisów Rekomendacji S II jest wystarczające w odniesieniu do zagadnienia spreadu walutowego. Warto także podkreślić, że nie sposób dokonywać zmian w regulacjach w trakcie trwania umów kredytowych. Obniżenie dochodowości banków na skutek zmian przepisów może doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych banków, do ponoszenia straty przez część z nich i w efekcie do obniżenia stabilności i bezpieczeństwa całego rynku finansowego. proponując wprowadzenie drastycznych zmian, należy najpierw dokonać kompleksowej analizy przyczyn i skutków proponowanych zmian. W tym przypadku ewidentnie tego zabrakło.

Dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor w ZBP

Udostępnij artykuł: