Sprzedaż i umorzenia w krajowych funduszach inwestycyjnych* (czerwiec 2011)

Finanse i gospodarka

Po 4 kolejnych miesiącach nadwyżki wpłat nad wypłatami do funduszy inwestycyjnych, w tym 2 na symbolicznym poziomie, w czerwcu bilans sprzedaży był ujemny, wynika z najnowszych danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Saldo wpłat i wypłat 3731 funduszy, jakie monitoruje IZFiA, wyniosło -91 mln zł1. Tym samym tegoroczny bilans sprzedaży wyniósł zaledwie +0,64 mld zł, w porównaniu do +5,85 mld zł w analogicznym okresie minionego roku.

110718.fi.sprzedaz.01.420x

Słabsze dane w tym roku wynikają z większej skłonności klientów do wycofywania środków. Podczas gdy w pierwszym półroczu 2010 roku wartość odkupionych jednostek sięgnęła -29,6 mld zł, w ostatnich 6 mies. była o ¼ wyższa i wyniosła -36,7 mld zł. Wartość zakupionych jednostek wzrosła natomiast o zaledwie 6% z +35,4 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2010 do +37,4 mld zł w pierwszym półroczu tego roku.

110718.fi.sprzedaz.02.420x

W czerwcu klienci wybierali przede wszystkim bezpieczne rozwiązania. Saldo wpłat i wypłat do funduszy pieniężnych wyniosło +243,6 mln zł. Mimo, iż dwa poprzednie miesiące upłynęły z przewagą umorzeń w tej grupie, półroczny bilans sprzedaży zamknął się kwotą +1,2 mld zł. Drugi miesiąc z rzędu trwa powrót klientów do funduszy dłużnych. Tym razem wybierali oni głównie fundusze złotówkowe, do których wpłacili netto +293 mln zł. Ponieważ jednocześnie wycofywali środki z funduszy dłużnych bez głównej waluty, saldo wpłat i wypłat dla całej grupy wyniosło +199 mln zł. Dwa korzystne miesiące nie wystarczyły do odrobienia strat z pierwszych miesięcy tego roku, stąd bilans półroczny to -744 mln zł.

W czerwcu przewagę wpłat nad wypłatami zanotowały jeszcze tylko fundusze zaklasyfikowane do grupy „pozostałe”, do której zaliczają się fundusze sekurytyzacyjne, nieruchomości i private equity. Napływ nowych środków wyniósł +9 mln zł.

Pozostałe grupy funduszy odnotowały w czerwcu ujemne saldo wpłat i wypłat. W najsłabszej sytuacji są fundusze mieszane, z których klienci wypłacają swoje oszczędności od wielu miesięcy. W największym stopniu sytuacja ta dotyka funduszy zrównoważonych.

110718.fi.sprzedaz.03.420x

Pozostałe grupy funduszy odnotowały w czerwcu ujemne saldo wpłat i wypłat. W najsłabszej sytuacji są fundusze mieszane, z których klienci wypłacają swoje oszczędności od wielu miesięcy. W największym stopniu sytuacja ta dotyka funduszy zrównoważonych. Zdecydowana większość z grupy liczącej kilkanaście produktów, praktycznie każdego miesiąca notuje przewagę odkupień.

W czerwcu klienci wycofali netto -205 mln zł, a w całym półroczu już ponad -1,0 mld zł. W podobnej sytuacji są fundusze stabilnego wzrostu, które w czerwcu straciły -35 mln zł, a bilans półroczny sięga -0,7 mld zł. W nieco lepszej sytuacji są fundusze ochrony kapitału (m.in. dzięki kolejnym edycjom funduszy o charakterze produktu strukturyzowanego) oraz aktywnej alokacji i selekcji. Co prawda w czerwcu obie grupy notowały ujemne saldo wpłat i wypłat (jeden z funduszy zakończył działalność), to bilans za pierwsze 6 mies. jest dodatni. W sumie w czerwcu z funduszy mieszanych klienci wypłacili o -400 mln zł więcej niż do nich wpłacili, a saldo wpłat i wypłat za ostatnie 6 mies. zamknęło się kwotą -1,2 mld zł.

W czerwcu klienci wypłacali swoje środki również z funduszy akcyjnych (-94,5 mln zł). Ujemny bilans to efekt wycofywania kapitału z funduszy akcji małych i średnich spółek, które notują odpływ kapitału już od 3 mies.; w czerwcu wyniósł on -79 mln zł. Jednocześnie trwa napływ środków do funduszy o uniwersalnej strategii, choć w ostatnich 2 miesiącach wyraźnie zwolnił. W minionym miesiącu saldo wpłat i wypłat wyniosło +12 mln zł (+0,5 mld zł od początku roku).

W czerwcu osłabił się również napływ kapitału do, ostatnio bardzo popularnych, funduszy absolutnej stopy zwrotu. W czerwcu klienci wypłacili z nich -15 mln zł netto.

Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online

Udostępnij artykuł: