Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Finanse i gospodarka

W dniach 5-6 maja odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 5-6 maja odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.

Źródło: NBP

Udostępnij artykuł:

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Polecamy

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 1,50%;
 • stopa lombardowa 2,50%;
 • stopa depozytowa 0,50%;
 • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. Jednocześnie w gospodarce globalnej utrzymuje się podwyższona niepewność dotycząca przyszłej koniunktury, w tym przede wszystkim niepewność co do skali osłabienia aktywności w gospodarkach wschodzących oraz jego przełożenia na aktywność w gospodarkach rozwiniętych.

W strefie euro trwa ożywienie gospodarcze. W kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie umiarkowanego wzrostu aktywności w tej gospodarce, choć negatywnie na perspektywy tamtejszej koniunktury oddziałuje spowolnienie wzrostu w gospodarkach wschodzących. W Stanach Zjednoczonych - po pewnym spowolnieniu wzrostu PKB w II połowie ub.r. - koniunktura jest nadal relatywnie dobra. Z kolei w Chinach wzrost gospodarczy w dalszym ciągu spowalnia, a Rosja i Brazylia pozostają w recesji.

Ceny ropy naftowej oraz wielu innych surowców na rynkach światowych - pomimo pewnego wzrostu w ostatnich dwóch miesiącach - pozostają wyraźnie niższe niż rok wcześniej. Niskie ceny surowców wraz z umiarkowaną aktywnością gospodarczą na świecie są główną przyczyną utrzymywania się dynamiki cen konsumpcyjnych w wielu gospodarkach na bardzo niskim poziomie. W niektórych gospodarkach - w tym strefie euro - dynamika cen jest ujemna.

W tych warunkach Europejski Bank Centralny w marcu złagodził politykę pieniężną, obniżając stopy procentowe oraz zwiększając skalę luzowania ilościowego. Natomiast Rezerwa Federalna - po podwyżce w grudniu - utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, sygnalizując ich możliwy wzrost w kolejnych kwartałach.

Decyzje głównych banków centralnych oraz wzrost cen ropy przyczyniły się do pewnej poprawy nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych i wzrostu cen aktywów w ostatnim okresie, w tym cen akcji i kursów walut gospodarek wschodzących.

W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy, choć dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują, że dynamika PKB w I kw. br.mogła być nieznacznie niższa niż w poprzednim kwartale. Wzrost aktywności jest nadal wspierany przez stabilny wzrost konsumpcji i rosnące inwestycje. Zwiększaniu popytu konsumpcyjnego sprzyja postępujący wzrost zatrudnienia oraz poprawa nastrojów konsumentów. Ponadto inwestycje są wspierane przez dobrą sytuację finansową firm, wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz relatywnie korzystne perspektywy popytu. Towarzyszy temu stabilny wzrost akcji kredytowej. Tempo wzrostu gospodarczego jest jednocześnie ograniczane przez osłabienie popytu zewnętrznego.

Ze względu na wciąż ujemną lukę popytową, a także umiarkowaną dynamikę przeciętnych nominalnych wynagrodzeń w gospodarce nie ma obecnie presji inflacyjnej.

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Do spadku cen przyczyniają się jednak nadal głównie czynniki zewnętrzne, w szczególności wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych oraz niska dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne. Utrzymująca się deflacja nie wywiera jednak jak dotąd negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych.

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych.

Jednocześnie towarzyszyć temu będzie stabilny wzrost gospodarczy, w tym oczekiwany wzrost dynamiki popytu konsumpcyjnego wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych.

Jednocześnie źródłem niepewności dla gospodarki - w tym dla kształtowania się cen - pozostaje ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Źródło: NBP

Udostępnij artykuł:

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Bankowość

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 10-11 marca 2016 r.Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 10-11 marca 2016 r.Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%; stopa lombardowa 2,50%; stopa depozytowa 0,50%; stopa redyskonta weksli 1,75%.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym w ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca perspektyw światowej gospodarki. W strefie euro trwa ożywienie gospodarcze, choć głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt konsumpcyjny, przy niskiej dynamice inwestycji i eksportu. W Stanach Zjednoczonych po kilku latach ożywienia gospodarczego, w II połowie ub.r. dynamika PKB obniżyła się i utrzymuje się ryzyko dalszego osłabienia aktywności w tej gospodarce. W Chinach z kolei w dalszym ciągu obniża się tempo wzrostu gospodarczego, podczas gdy Rosja i Brazylia pozostają w recesji. Obawy o możliwość dalszego osłabienia aktywności w gospodarkach wschodzących oraz ryzyko jego przełożenia na aktywność w gospodarkach rozwiniętych są obecnie głównym czynnikiem niepewności dla światowej koniunktury.

Niepewność dotycząca światowej gospodarki wpływa negatywnie na nastroje na międzynarodowych rynkach finansowych, co doprowadziło do obniżenia się cen wielu aktywów w ostatnich miesiącach. Utrzymują się także niskie ceny ropy naftowej i innych surowców, w tym rolnych. W konsekwencji dynamika cen konsumpcyjnych w wielu gospodarkach – w tym strefie euro – jest zbliżona od zera, a prognozy inflacji na kolejne lata są obniżane.

Europejski Bank Centralny obniżył w marcu stopy procentowe oraz zwiększył skalę luzowania ilościowego. W Stanach Zjednoczonych, mimo podwyższenia stóp procentowych w grudniu i sygnalizowania ich dalszego wzrostu w kolejnych kwartałach, wzrosła niepewność dotycząca dalszego kierunku tamtejszej polityki pieniężnej.

W Polsce utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy, a dane za IV kw. potwierdziły nawet nieznaczne przyspieszenie dynamiki PKB. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy, wspierany przez stabilny wzrost konsumpcji i rosnące inwestycje. Wzrostowi popytu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy, pozytywne nastroje konsumentów, dobra sytuacja finansowa firm, wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz wzrost akcji kredytowej.

Ze względu na wciąż ujemną lukę popytową, a także jedynie umiarkowaną dynamikę nominalnych wynagrodzeń w gospodarce nie ma presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji jest jednak silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych w ostatnich kwartałach. Oczekiwania inflacyjne są nadal bardzo niskie. Utrzymująca się deflacja nie wywiera jak dotychczas negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 lutego 2016 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 – 0,2% w 2016 r. (wobec 0,4 – 1,8% w projekcji z listopada 2015 r.), 0,2 – 2,3% w 2017 r. (wobec 0,4 – 2,5%) oraz 0,4 – 2,8% w 2018 r. Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0 – 4,5% w 2016 r. (wobec 2,3 – 4,3% w projekcji z listopada 2015 r.), 2,6 – 4,8% w 2017 r. (wobec 2,4 – 4,6%) oraz 2,1 – 4,4% w 2018 r.

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oczekiwane jest stopniowe przyspieszenie inflacji bazowej, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy, w tym oczekiwany wzrost dynamiki popytu konsumpcyjnego wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych. Jednocześnie źródłem niepewności dla gospodarki jest ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Rada przyjęła Raport o inflacji – marzec 2016 r.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł:

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Polecamy

W dniach 10-11 marca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 10-11 marca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.

Źródło: NBP

Udostępnij artykuł: