Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych apeluje o zmianę przepisów o przymusowym wykupie

Gospodarka

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Ministerstwa Finansów petycję w sprawie zmiany przepisów dotyczących przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych.

Grafika ilustracyjna - Wykreś świecowy z kursem akcji
Fot. Pixabay.com

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Ministerstwa Finansów petycję w sprawie zmiany przepisów dotyczących przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych.

#SII skierowało do @MF_GOV_PL petycję w sprawie zmiany przepisów dotyczących przymusowego wykupu akcji w spółkach publicznych

Zdaniem Stowarzyszenia obowiązujące obecnie regulacje dotyczące przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na NewConnect, nie chronią w sposób należyty akcjonariuszy mniejszościowych. Przepisy te dopuszczają bowiem wyciśnięcie akcjonariuszy mniejszościowych ze spółki publicznej wbrew ich woli, nierzadko po cenie bardzo istotnie odbiegającej od godziwej.W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przepisy ustawy o ofercie dotyczące przymusowego wykupu nie spełniają konstytucyjnego standardu ochrony własności i są dla akcjonariuszy mniejszościowych krzywdzące. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wywłaszczenie jest możliwe jedynie za słusznym odszkodowaniem. Tymczasem w zdecydowanej większości przypadków cena po jakiej dochodzi do przymusowego wykupu jest istotnie zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartości spółki w przeliczeniu na jedną akcję. Z tych też względów SII zaapelowało do Minister Finansów - Pani Teresy Czerwińskiej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej celem zmiany rzeczonych przepisów i zwiększenia poziomu ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Stowarzyszenie w swojej petycji zwraca też uwagę, że obowiązujące obecnie regulacje nie gwarantują "wywłaszczanym" akcjonariuszom prawa do sądu. Tymczasem w ocenie SII ustawodawca zobowiązany jest zapewnić akcjonariuszom pozbawianym własności akcji nie tylko sądową możliwość weryfikacji ceny po jakiej dochodzi do przymusowego wykupu ale także merytorycznej oceny zasadności jego przeprowadzenia.

Apel do Ministerstwa Finansów

Wobec podniesionych zastrzeżeń do przepisów ustawy o ofercie dotyczących przymusowego wykupu akcji, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaapelowało do Minister Finansów o ich zmianę, tak by przymusowy wykup możliwy był wyłącznie po spełnieniu kilku kluczowych warunków, w tym: (a) po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia przymusowego wykupu, (b) po przeprowadzeniu przymusowego wykupu po cenie odkupu akcji nie niższej niż wynikająca z przepisów art. 77 ust. 1 – 3 Ustawy o ofercie oraz nie niższej od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, a w przypadkach gdy przymusowy wykup jest przeprowadzany w okresie krótszym niż 5 lat od wprowadzenia akcji do zorganizowanego sytemu obrotu – także nie niższej od ceny kursu akcji z dnia ich debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub na rynku NewConnect, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości sądowej kontroli celowości przymusowego wyciśnięcia akcjonariuszy mniejszościowych oraz ceny wykupu akcji. 

Zastrzeżenia ze strony akcjonariuszy mniejszościowych

„Do Stowarzyszenia trafia bardzo wiele zastrzeżeń ze strony akcjonariuszy mniejszościowych odnośnie obecnie obowiązujących regulacji. Podzielamy ich opinie, że przepisy dotyczące przymusowego wykupu są dla nich krzywdzące. Dostrzegając problem zaproponowaliśmy zmiany, które w sposób harmonijny wpisują się w ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zapowiedzi zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego. Mamy w związku z tym nadzieję, że Ministerstwo Finansów z należytą uwagą przyjrzy się poruszonemu problemowi i podejmie właściwą inicjatywę legislacyjną celem wprowadzenia zmian w przepisach o przymusowym wykupie w spółkach publicznych” – podkreśla Piotr Cieślak, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.  
Udostępnij artykuł: