Strategia PZU3.0: Do 2020 roku Grupa PZU osiągnie pozycję lidera we wszystkich kluczowych biznesowo obszarach: ubezpieczeniach, inwestycjach i prywatnej opiece medycznej

Finanse i gospodarka

Mocna pozycja w ubezpieczeniach, wzmocnienie obszaru inwestycji i kompleksowa oferta zdrowotna - to główne zadania, które Grupa PZU przyjęła w Strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020.

Mocna pozycja w ubezpieczeniach, wzmocnienie obszaru inwestycji i kompleksowa oferta zdrowotna - to główne zadania, które Grupa PZU przyjęła w Strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020.

- W ostatnich latach stworzyliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju PZU. Zwiększenie efektywności operacyjnej, wysoki poziom obsługi klienta, efektywność kosztowa, odświeżenie wizerunku, przejęcia na rynkach bałtyckich i wdrożenie strategii 2 marek - doskonale przygotowały nas do wkroczenia w nowy wymiar biznesu. PZU 3.0 będzie rozwijał wskazane wcześniej obszary. Do 2020 roku Grupa PZU osiągnie pozycję lidera rynku w kluczowych biznesowo sektorach - mówi Andrzej Klesyk, i dodaje: - PZU 3.0 oznacza także kierowanie się trzema podstawowymi wartościami - efektywnością, innowacyjnością i byciem fair.

Dzięki poprzedniej strategii udało się utrzymać wysoki udział w rynku ubezpieczeniowym oraz zwiększyć znaczenie międzynarodowe Grupy PZU. Dodając do tego odświeżenie marki, wdrożenie nowoczesnego systemu polisowego Everest, rewitalizację sieci placówek oraz wprowadzenie przełomowych usług: bezpośredniej likwidacji szkód i własnej floty aut zastępczych, wyłania się obraz PZU zgodny z aktualnym odbiorem klientów i inwestorów - firmy o coraz lepszym wizerunku i rosnącej wartości rynkowej.

Ubezpieczenia

PZU zamierza pozostać niekwestionowanym liderem wyznaczającym standardy dla rynku. Ma to być możliwe m.in. dzięki najlepszej w Polsce likwidacji szkód, jasnym i klarownym produktom oraz innowacyjnym rozwiązaniom wykorzystującym nowe technologie. Kluczowe będzie przy tym stworzenie ekosystemu budującego lojalność oraz zwiększającego zaangażowanie klientów. Motorem napędowym będą dwie marki - PZU i LINK4. Grupa zakłada dla ich rozwoju strategię komplementarnych brandów odpowiednich dla klientów o różnych profilach i potrzebach. Utrzymana zostanie przy tym niezależność i elastyczność organizacyjna LINK4.

Zauważalna ofensywa nastąpi w segmencie klienta korporacyjnego. Na duży wpływ działań w tym obszarze pozwolą m.in. wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży, doradztwo w zarządzaniu ryzykiem oraz najwyższy poziom jakości obsługi klientów i brokerów.

Te działania pozwolą na wzrost udziału rynkowego Grupy PZU powyżej 35 proc. w segmencie ubezpieczeń majątkowych i ponad 43 proc. w segmencie ubezpieczeń na życie, do 2020 roku.

Inwestycje

W obszarze inwestycji Grupa PZU zamierza przede wszystkim doprowadzić do wzrostu udziału aktywów klienta zewnętrznego PZU w aktywach polskiego rynku TFI. Celem do 2020 roku jest osiągnięcie poziomu min. 11,5 proc.

Pomóc w tym ma m.in. uruchomienie sprzedaży na rynkach zagranicznych, uruchomienie sprzedaży direct oraz zaproponowanie produktów o ponadprzeciętnych wynikach inwestycyjnych. Grupa PZU przeznaczy na ten cel co najmniej 200 mln złotych. Spodziewany dynamiczny wzrost aktywów pod zarządzaniem przełoży się na wzrost wyniku netto Grupy.

Zdrowie

Trzecim filarem w strategii PZU 3.0 jest zdrowie i związane z nim stworzenie kompleksowej oferty obejmującej cały łańcuch usług w ramach jego ochrony - profilaktykę, opiekę ambulatoryjną, opiekę szpitalną, rehabilitację i opiekę długoterminową.

W ciągu 6 najbliższych lat Grupa PZU zamierza stać się liderem prywatnej opieki medycznej posiadającym własną sieć placówek, sieć partnerską będącą uzupełnieniem własnej oraz zintegrowany system dokumentacji medycznej (w tym konto pacjenta on-line). Na realizację tych celów ubezpieczyciel przeznaczy do 2020 roku minimum 800 mln złotych, w tym 450 mln złotych na same akwizycje.

Zarząd PZU prognozuje, że w wyniku realizacji strategii spółka PZU Zdrowie, odpowiedzialna za ten obszar, zwiększy przychody do min. 650 mln zł na koniec 2020 roku.

Ekspansja międzynarodowa

Na wszystkich rynkach, na których Grupa PZU jest już obecna, najnowsza strategia zakłada zdobycie pozycji wśród trzech największych spółek pod względem składki przypisanej brutto.

Utrzymanie pozycji lidera na regionalnym rynku ubezpieczeniowym będzie możliwe jednak dzięki ekspansji na rynkach zagranicznych. Pozwoli na to identyfikacja atrakcyjnych celów akwizycji oraz efektywne zarządzanie operacjami zagranicznymi.

W 2020 roku działania te mają doprowadzić do osiągnięcia udziału składki z działalności zagranicznej w Grupie PZU na poziomie wyższym niż 8 proc. (wzrost o min. 5,2 p.p.)

Pełna cyfryzacja

W realizacji wszystkich powyższych celów pomoże pełne wdrożenie do 2020 roku cyfrowego modelu operacyjnego. Zapewni on obraz 360° zawierający całą historię relacji i kontaktów z klientem, elastyczne dostosowanie oferty do jego potrzeb, wielokanałową sprzedaż i obsługę klienta, pełną cyfryzację procesów klienckich oraz zarządzanie procesowe przy silnym wsparciu systemów określających role uczestników procesu.

Mierniki efektywności strategii

Oprócz już wymienionych mierników, Grupa PZU zamierza odnotować w 2020 roku wzrost uproduktowienia klienta detalicznego do poziomu 1,68 (z 1,45), wzrost wskaźnika zaangażowania pracowników do min. 65 proc. (z obecnych 48 proc.) oraz utrzymanie wysokiej rentowności biznesu (ROE oraz marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnych na poziomie 20 proc.). Dodatkowo Grupa PZU zakłada osiągnięcie wskaźnika mieszanego PZU SA o min. 3 p.p. niższego od konkurencji.

Źródło: PZU

Udostępnij artykuł: