Stwórzmy koalicję w walce z szarą strefą

Finanse i gospodarka

W walce z szarą strefą niezwykle ważna jest współpraca. Celem narady z cyklu "Państwo wrogiem przedsiębiorcy?", która odbyła się 30 czerwca 2014 roku w BCC, jest wypracowanie wspólnych działań przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz na rzecz likwidacji tej rynkowej patologii.

W walce z szarą strefą niezwykle ważna jest współpraca. Celem narady z cyklu "Państwo wrogiem przedsiębiorcy?", która odbyła się 30 czerwca 2014 roku w BCC, jest wypracowanie wspólnych działań przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz na rzecz likwidacji tej rynkowej patologii.

W wyniku istnienia szarej strefy budżet państwa traci miliardy złotych. Szara strefa w Polsce to, według najnowszych danych Banku Światowego, nawet 24 proc. PKB, czyli aż 400 mld zł rocznie. Jej ofiarą jest cała gospodarka, w tym przede wszystkim budżet oraz uczciwe przedsiębiorstwa, które tracą rynek, gdyż nie są w stanie konkurować cenowo z podmiotami działającymi z naruszeniem prawa.

Główne przyczyny sprzyjające rozwojowi przestępczości gospodarczej, to nieszczelności w systemie prawa podatkowego i pozapodatkowego, brak kompleksowego systemu monitorowania nieprawidłowości oraz słaba koordynacja działań poszczególnych organów i służb. Szara strefa jest znacznie mniejsza tam, gdzie przepisy podatkowe są stabilne, proste i przejrzyste, a państwo sprzyja uczciwym przedsiębiorcom.

Biznes i państwo mają wspólny cel w walce z szarą strefą. Bez dialogu z firmami, które uczciwie funkcjonują, to zjawisko będzie przybierać na sile. Podczas narady w BCC "Jak walczyć z szarą strefą w Polsce?", przedstawiciele kilku wrażliwych branż pokazali przykłady złych mechanizmów przeciwdziałania szarej strefie oraz przedstawili rekomendacje jak zwiększyć skuteczność działań. Płynące z nich wnioski wskazują, że dla efektywnej walki z nieoficjalną gospodarką nie potrzeba drogich i skomplikowanych we wdrażaniu rozwiązań.

Liczymy, że dzisiejsze spotkanie pozwoli wzmocnić dialog między naszymi środowiskami i docelowo wypracować nowe, lepsze rozwiązania służące walce z nieuczciwą konkurencją. Stwórzmy koalicję na rzecz walki z szarą strefą.

Rozpoczęty dialog będziemy kontynuować na roboczo. Wnioski z dzisiejszego spotkania dotyczące skutecznych rozwiązań przeciwdziałających szarej strefie zostaną przekazane premierowi, prezydentowi oraz ministrom obecnym na naradzie.

Źródło: Business Centre Club

Udostępnij artykuł: