Subwencje dla samorządów na 2012 rok

Samorząd

7 października 2011 roku Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikował informację o wysokości subwencji ogólnej oraz rocznych wpłatach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

7 października 2011 roku Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikował informację o wysokości subwencji ogólnej oraz rocznych wpłatach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Informacja zawiera także planowaną na rok 2012 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokość rocznej wplaty powiatów do budżetu państwa. Kwoty zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2012 dla powiatów (bez subwencji oświatowej) wynosi 2.575.499 tys. zł. Z tego:

  • część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.506.807 tys. zł,
  • część równoważąca subwencji ogólnej - 1.068.692 tys. zł.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla JTS na rok 2012 wynosi 38.711.095 zł i jest o 4,8% wyższa od kwoty na rok 2011. Zmiana ta jest spowodowana podwyżkami o 7% płac dla nauczycieli (wdrożonymi od 1 września 2011) oraz z podwyżkami dla nauczycieli o 3,8% (które zostaną wdrożone od 1 września 2012).

Z podanej kwoty subwencji oświatowej na rok 2012 zostala wyłączona ustawowa rezerwa - 0,25%, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń i wynosi 96.779.920 zł.

W związku z tym, pomiędzy poszczególne JTS podzielono kwotę 38.614.315.080 zł, z tego dla:

  • gmin - 23.285.885.651 zł
  • powiatów - 14.550.125.199 zł
  • województw - 778.304.230 zł

Ustalnona na rok 2012 wysokość kwoty wpłat powiatów wyniesie 1.068.692 zł. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Powiaty są zobowiązane do wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15go każdego miesiąca.

Źrodło: www.mf.gov.pl

Udostępnij artykuł: