Sygnały: styczeń 2015

NBS 2015/01

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: PADŁEŚ POWSTAŃ! Nowela ustawy o upadłości konsumenckiej zmieniła zasady oddłużania i dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych osób fizycznych. Bankructwo konsumenta jest możliwe nawet w szczególnych okolicznościach: gdy nie został w ustawowym terminie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub działania dłużnika zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, a nawet jeżeli nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Sądy nie muszą, tak jak dotychczas, oddalać wniosków, jeśli nie istnieje majątek, z którego można pokryć koszty związane z przeprowadzeniem procesu. Ustawa rozszerza zakres przypadków pozwalających na zwolnienie z części opłat sądowych, wprowadzając zasadę, zgodnie z którą tymczasowo będzie uiszczał je Skarb Państwa, później upadły powinien zwrócić te koszty, przy czym sąd może rozłożyć je na raty. Plan spłaty długu w ogóle nie powstanie w razie umorzenia przez sąd wszystkich zobowiązań dłużnika, jeżeli jego sytuacja w sposób oczywisty wykazuje, że nie będzie on w stanie im podołać (np. z powodu ciężkiej choroby czy niepełnosprawności).

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: PADŁEŚ POWSTAŃ! Nowela ustawy o upadłości konsumenckiej zmieniła zasady oddłużania i dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych osób fizycznych. Bankructwo konsumenta jest możliwe nawet w szczególnych okolicznościach: gdy nie został w ustawowym terminie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub działania dłużnika zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, a nawet jeżeli nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Sądy nie muszą, tak jak dotychczas, oddalać wniosków, jeśli nie istnieje majątek, z którego można pokryć koszty związane z przeprowadzeniem procesu. Ustawa rozszerza zakres przypadków pozwalających na zwolnienie z części opłat sądowych, wprowadzając zasadę, zgodnie z którą tymczasowo będzie uiszczał je Skarb Państwa, później upadły powinien zwrócić te koszty, przy czym sąd może rozłożyć je na raty. Plan spłaty długu w ogóle nie powstanie w razie umorzenia przez sąd wszystkich zobowiązań dłużnika, jeżeli jego sytuacja w sposób oczywisty wykazuje, że nie będzie on w stanie im podołać (np. z powodu ciężkiej choroby czy niepełnosprawności).

Kolejne udogodnienie polega na stworzeniu możliwości zawarcia, na wniosek zadłużonego, układu z wierzycielami. Ich ogólne zgromadzenie ma zwoływać sędzia komisarz, który jednocześnie jest władny wstrzymać likwidację majątku dłużnika, w szczególności jego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ale po ustaleniu indywidualnego planu spłaty wierzytelności w maksymalnym terminie 3, a nie - jak dotychczas - 5 lat. Poprzez nadanie przepisom większej precyzji nie będzie też już wątpliwości, iż może być ogłoszona upadłość osoby fizycznej łączącej pracę zawodową lub działalność gospodarczą z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

nbs.2015.01.foto.021.b.250xZADŁUŻONY? NAPISZ WNIOSEK.

BIG InfoMonitor ocenia, że nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tą formą rozwiązania problemów z zadłużeniem, a - jak wskazują dane z raportu InfoDług - w Polsce jest już ponad 2 mln osób, które mają przeterminowane długi. Upadłość konsumencka jest możliwa już od 2008 r., jednak z danych Rządowego Centrum Legislacji wynika, że do tej pory polskie sądy wydały w tej sprawie zaledwie kilkadziesiąt orzeczeń. Stanowiło to jedynie 4 proc. wszystkich rozpatrywanych w tej sprawie wniosków. W efekcie zmiany ustawy liczba wniosków o upadłość konsumencką może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy

Nowe przepisy, jak podkreślają eksperci BIG InfoMonitor, będą miały wpływ nie tylko na zmniejszenie liczby przeterminowanych długów zadłużenia, ale także na system wymiany informacji gospodarczych. - Trzeba pamiętać, że na skutek umorzenia długu przez sąd, wierzyciele nie będą mogli przekazywać do BIG informacji gospodarczych o tego rodzaju zobowiązaniach, a dotychczas znajdujące się wpisy w bazach danych będą musiały zostać usunięte - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - Efektem zmian w ustawie o upadłości konsumenckiej może być również wkalkulowanie w koszt udzielanych usług dodatkowego ryzyka.

nbs.2015.01.foto.022.a.300xSZCZĘŚLIWEGO NOWEGO... KREDYTU

Od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z zaleceniami KNF zmianie uległa wysokość obowiązkowego wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Do tej pory wystarczyło posiadać 5 proc. wartości nieruchomości. Teraz kredytobiorcy muszą dysponować przynajmniej 10 proc. - Koszt przeciętnego 60-metrowego mieszkania na rynku wtórnym w Łodzi wynosi ok. 216 tys. zł. Aby dokonać tutaj transakcji, trzeba dysponować kwotą nie 10,8 tys. zł, jak dotychczas, a co najmniej 21,6 tys. zł. Dla porównania, by zakupić podobny lokal w Poznaniu należało posiadać wkład własny wynoszący 30,3 tys. zł, a w Warszawie aż ponad 43,4 tys. zł - szacuje Jarosław Sadowski, ekspert Expandera i Związku Firm Doradztwa Finansowego. Za rok trzeba będzie posiadać 15 proc., a w 2017 już 20 proc. wartości nieruchomości. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy brakujący wkład zostanie odpowiednio ubezpieczony. Wtedy wystarczy 10 proc. wartości nieruchomości, ale trzeba będzie ponosić dodatkowe koszty składek ubezpieczeniowych

Oprócz zwiększenia limitów wkładu własnego, Rekomendacja S reguluje też inne obszary, kluczowe dla ubiegających się o kredyt. Zmiany dotyczą m.in. ryzyka walutowego. W celu jego zniwelowania zaleca się, by banki udzielały wsparcia wyłącznie w walucie, w której kredytobiorca zarabia. Zmienia się również okres kredytowania, który w większości przypadków wyniesie maksymalnie 25 lat. Nowa polityka przyznawania kredytów hipotecznych może wpłynąć na wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla Młodych. Rząd planuje zwiększyć dopłaty, szczególnie mogą skorzystać z nich osoby z co najmniej dwójką dzieci. Także w przypadku rodzin wielodzietnych, z minimum trójką dzieci, dopłata może zostać zwiększona aż do 25 proc.

nbs.2015.01.foto.023.250xREKOMENDACJA U: POLISY DO WYBORU

W 2015 r. zmieniły się przepisy w obszarze tzw. bancassurance. Nowe regulacje KNF będą miały znaczenie dla osób zaciągających kredyt z dodatkowym ubezpieczeniem. W ramach tej samej umowy kredytodawca nie będzie mógł występować jednocześnie jako pośrednik i ubezpieczający. Wynagrodzenie banku za sprzedaż grupowej polisy ma pokrywać tylko koszty zawarcia i obsługi umowy. Klienci, których kredyty są ubezpieczane, mają zyskać m.in. wgląd do treści umów między bankami a firmami ubezpieczeniowymi. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego przypominają, że zgodnie z Rekomendacją U, banki przyjmą nową strategię zarządzania ryzykiem w obszarze oferowania ubezpieczeń do kredytów, najpóźniej 31 marca 2015 r. - Dotychczas w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia kredytu banki wymagały od klienta przystąpienia do konkretnej polisy ubezpieczeniowej dołączonej do kredytu. Niedługo jednak takie działanie będzie możliwe tylko przy spełnieniu zaleceń Rekomendacji U - podkreśla Leszek Zięba, ekspert Aspiro, ZFDF. - W praktyce klient będzie miał wybór ubezpieczyciela, jednak uregulowanie ważnej kwestii bankowości ubezpieczeniowej ma także drugie dno. Wraz z nowymi przepisami możemy spodziewać się podwyżek marż bankowych, bowiem instytucje te będą starały się zrekompensować sobie "straty" w obszarze ubezpieczeń.

BGK: GWARANCJE PORTFELOWE

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że do końca listopada 2014 r. udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę ok. 15,799 mld zł dla 73 554 przedsiębiorców. W tym okresie łączna wartość udzielonych kredytów z gwarancją de minimis wyniosła ok. 28,128 mld zł. Oferta obejmuje m.in. poręczenia spłaty kredytu w trybie portfelowym. Oznacza to, że bank kredytujący, na podstawie zawartej z BGK umowy, samodzielnie podejmuje decyzję o objęciu kredytu poręczeniem. Jest to bardzo dogodna forma pozwalająca przedsiębiorcy na uzyskanie finansowania z poręczeniem w jednym miejscu - w jego własnym oddziale banku i w tym samym czasie. Jedynym zabezpieczeniem na rzecz BGK jest weksel własny in blanco kredytobiorcy.

nbs.2015.01.wykres.022.a.400xHIPOTEKI TANIE NIESŁYCHANIE

449,9 tys. zł - tyle mogła w grudniu 2014 r. pożyczyć na mieszkanie trzyosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie 5 tys. zł netto - wynika z danych Lion’s House. Jest to najwyższy wynik w historii, pokłosie spadającego oprocentowania kredytów. Jak policzył Lion’s Bank miesięczna rata 30-letniego długu wynosi obecnie 470 zł na każde pożyczone 100 tys. kapitału. Z kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że WIBOR 3M może jeszcze spaść do poziomu 1,76 proc. (w perspektywie 6 miesięcy). Eksperci zwracają uwagę, że w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym (21-miesięcznym) kontrakty na WIBOR 3M notowane są na poziomie 1,9 proc., a więc także niżej niż dzisiejszy poziom WIBOR (2,06 proc.). Liczby te są o tyle ważne, że składnikiem oprocentowania kredytu mieszkaniowego w Polsce bardzo często jest właśnie WIBOR 3M. W efekcie, gdy jest on niższy, raty maleją.

nbs.2015.01.wykres.022.b.550x

 

BIK INDEKS: REKORDOWA SPRZEDAŻ

Biuro Informacji Kredytowej podało, że wartość Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych na koniec października 2014 r. wyniosła 61,9, co potwierdza niezmiennie wysoką terminowość obsługi zaciągniętych zobowiązań. - To pozytywna wiadomość, która z jednej strony świadczy o dobrej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zaś z drugiej o dobrej jakości kredytów udzielonych bez nadmiernego wzrostu ryzyka - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes BIK S.A. - Wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych i ratalnych, która w okresie styczeń-październik 2014 r. wyniosła 64,8 mld zł., wskazuje ponadto na bardzo dobrą koniunkturę. Jest to wartość wyższa niż w analogicznym okresie 2008 r., który był do tej pory rekordowym pod względem sprzedaży.

BIK Indeks KKK opracowywany jest na podstawie danych z całego sektora bankowego. Na potrzeby obliczenia indeksu kredyty konsumpcyjne zostały podzielone na 4 klasy w zależności od statusu terminowości spłaty danego kredytu (0-30, 31-60, 61-90, pow. 90 dni przeterminowania). Indeks jest średnim ważonym udziałem kredytów, które w danym okresie obserwacji przeszły do wyższej klasy przeterminowania (co zależy od długości opóźnienia w spłacie) do sumy kredytów, które na koniec badanego okresu obserwacji były regulowane na czas oraz tych, które osiągnęły wyższą klasę przeterminowania. Wartość indeksu obliczana jest co miesiąc, a wartość liczona na koniec danego miesiąca uwzględnia informacje z trzech ostatnich miesięcy.

nbs.2015.01.foto.024.a.250xMAGICZNY SMARTFON

Smartfon i tablet to już nie tylko gadżety. To niezbędne w codziennym życiu narzędzia, z którymi rosnąca liczba osób nie potrafi i nie chce się rozstawać. Zastępują nam kalendarz, odtwarzacz multimedialny, aparat fotograficzny i coraz częściej również portfel. Czy banki są gotowe na to, by wykorzystać ten potencjał? Czy będą potrafiły wejść na wyższy poziom obsługi klienta? - zastanawiano się na tym podczas konferencji IT@BANK. Okazuje się, że przeciętny posiadacz smartfonu rozmawia z jego pomocą zaledwie przez 12 minut i 6 sekund dziennie. Więcej czasu poświęca na przeglądanie stron internetowych - niemal 25 minut, korzystanie z social media - ponad 17 minut, a także słuchanie muzyki i gry. Jak przewiduje HP Software, do 2016 r. klient będzie się kontaktował ze swoim bankiem za pomocą telefonu średnio 20-30 razy w miesiącu, 7-10 razy z wykorzystaniem komputera lub tabletu i zaledwie raz, dwa razy w roku tradycyjnie, w oddziale.

Eksperci są zdania, że chociaż część klientów banków pozostaje przywiązana do placówek, bywamy w nich coraz rzadziej. Młodsze pokolenie wraca do oddziałów w takich sytuacjach, jak zaciąganie kredytów hipotecznych czy wyjątkowo ważne inwestycje. Na co dzień wymaga prostego dostępu do wszystkich funkcjonalności konta o każdej porze dnia i w każdym miejscu.

GRUNT TO... LEASING

BZ WBK Leasing zaoferował nowy sposób finansowania zakupu gruntów w formie pożyczki. Dotychczas rolnicy mogli wykorzystać na ten cel kredyt z dofinansowaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych bądź kredyt na warunkach komercyjnych. BZ WBK Leasing uruchomił nowy produkt Pożyczkę na zakup gruntów rolnych, stanowiący atrakcyjną alternatywą, szczególnie wobec planowanego zakończenia programu dopłat do kredytów w ANR. Klienci z sektora rolnego mogą sfinansować, a także zrefinansować zakup gruntu, przy udziale własnym już od 1 proc. pożyczką udzielaną na okres do 30 lat. Oferta zapewnia elastyczność w dostosowaniu harmonogramu spłaty do sezonowości produkcji rolnej oraz uwzględnia karencję w spłacie kapitału ułatwiając rozszerzenie skali prowadzonej działalności. BZ WBK Leasing chwali się, że dodatkowymi atutami są niska prowizja od 1 proc. i szybkość decyzji kredytowej. Dostęp do oferty zapewnia wyspecjalizowana sieć ponad 70 mobilnych doradców ds. agrobiznesu oraz wszystkie oddziały BZ WBK.

nbs.2015.01.foto.024.b.250xPOŻYCZKA OD DEWELOPERA

Za sprawą Rekomendacji S kredyty hipoteczne udzielane bez wkładu własnego całkowicie zniknęły z rynku z początkiem 2014 r. Money.pl zebrał pięć sposobów na jak najbardziej legalne poradzenie sobie z brakiem gotówki i rygorami KNF. Zgodnie z Rekomendacją S dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90 proc.. W zaleceniach KNF nie ma jednak ani słowa o wymaganym wkładzie własnym. Tajemniczy dla wielu kredytobiorców skrót LtV (ang. loan to value) to wskaźnik wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej (wartości pożyczanej kwoty) do wartości nieruchomości. Umowy kredytowe zawierane są z osobami, które nie są w stanie zgromadzić wymaganej gotówki. Jak to możliwe? Na przykład ktoś chce kupić mieszkanie za 300 tys. zł, a nie ma 15 tys. zł wkładu własnego, czy jak będzie od stycznia - 30 tys. zł. Wystarczy, że posiada już nieruchomość wartości choćby 100 tys. zł i może śmiało składać wniosek kredytowy. Jeżeli nie ma żadnej nieruchomości, zabezpieczyć jego kredyt może na przykład rodzic posiadający choćby kawalerkę.

Niektórzy deweloperzy również pożyczają pieniądze na wkład własny. Możliwość skorzystania z pożyczki od dewelopera formalnie pojawiła się w 2012 r., kiedy to jeden z dużych, warszawskich inwestorów, zaoferował swoim klientom tego typu produkt. Jak ustalił Money.pl, inni deweloperzy też mają takie plany. Budujący mieszkania znaleźli też kolejny sposób, by pomóc nieposiadającym pełnego wkładu własnego. To pośredniczenie w możliwości wzięcia kredytu, który - wzięty za pośrednictwem inwestora - może być dużo tańszy, przez co obniża wartość wymaganego wkładu. Niektórzy biorą na siebie część kosztów związanych z kredytem, jak np. marża, a także są w stanie pomóc w załatwianiu formalności

nbs.2015.01.foto.025.a.250xROLNIKU, BĄDŹ PRZEZORNY!

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się warunki ubezpieczenia upraw rolnych. Dotychczas o ile ubezpieczyciel zażądał podwyższonej składki np. z powodu zagrożenia powodzią, rolnik nie otrzymywał dopłaty z budżetu państwa. Przepisy stanowiły bowiem, że dofinansowanie przysługiwało tylko wówczas, gdy składka nie przekracza 6 proc. wartości ubezpieczonych upraw. Obecnie wysokość składki nie ma znaczenia, gdyż istnieje limit dofinansowania, który wynosi 65 proc. od składki w maksymalnej wysokości 5 proc. wartości upraw. Jeden z zakładów ubezpieczeń przyjmie na siebie rolę wiodącego, z którym dokonywane będą wszelkie rozliczenia dopłat i dotacji. Z budżetu na dofinansowanie składek rolników trafi ok. 200 mln zł rocznie.

PARTNERZY PRZY KASIE

Z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Aspiro wynika, że Polacy wyjątkowo zgodnie i wspólnie zarządzają gospodarstwem domowymi i finansami. Aż 75 proc. respondentów wyznało, że środki na prowadzenie domu i bieżące wydatki wrzuca do "wspólnej kasy". Poza tym 83 proc. osób stwierdziło, że większość decyzji zakupowych podejmuje razem z partnerem a 17 proc. - ważne wydatki planuje we własnym zakresie. Ponad 2/3 respondentów potwierdziło, że wspólnie z partnerem inicjują rozmowy o finansach, w tym: o wyborze konta osobistego, karty kredytowej czy zaciąganiu zobowiązań. Jedynie co piąty ankietowany oszczędza we własnym zakresie.

Z BANKIEM DO APTEKI

Co czwarty klient banków deklaruje, że chętnie wykupiłby dodatkowe ubezpieczenie. W efekcie bankowcy wyszli z propozycją pakietów, które gwarantują właścicielom kont dostęp do prywatnych gabinetów internistów i specjalistów. W BGŻ kosztuje to 45 zł miesięcznie, zaś w Citi cena najtańszej opcji wynosi 30 zł. Banki, które chcą zarabiać na opiece zdrowotnej oferują ponadto np. karty kredytowe uprawniające do zniżki przy wykupie abonamentu w prywatnej lecznicy oraz pakiety na leczenie dla kredytobiorców. Getin Bank zajął się leczeniem swoich klientów w inny sposób, posiadaczom konta Getin UP gwarantuje zwrot kosztów leków w ramach darmowego ubezpieczenia "Twoja recepta". Oferta jest formą ubezpieczenia towarzystwa Getin Życie, tyle że składkę pokrywa Getin Bank pod warunkiem założenia konta Getin UP. Do rachunku zostanie wówczas wydana karta, którą można pokazać w aptece jako dowód dofinansowania otrzymywanego z banku.

Klienci mają za leki płacić nie więcej niż 4,99 zł i mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Promocja objęta jest jednak licznymi warunkami, dotyczy tylko 1700 aptek, lek bądź jego zamiennik musi znajdować się w tzw. receptariuszu najczęściej kupowanych, ubezpieczony powinien mieć mniej niż 60 lat i nie może być na zwolnieniu lekarskim. Polisa dostępna jest przez rok, zaś klient musi podpisać umowę o rachunek na dwa lata. Jeśli złoży rezygnację z rachunku po wygaśnięciu usługi - za każdy kolejny miesiąc do końca umowy zapłaci 25 zł składki.

nbs.2015.01.foto.025.b.250xBITCOIN: INNOWACYJNE PŁATNOŚCI

Microsoft umożliwi swoim klientom realizację płatności za pomocą kryptowaluty bitcoin. Korzystający z usług firmy na terenie Stanów Zjednoczonych mają od teraz sposobność zasilenia wirtualnego konta za pomocą bitcoin i wykorzystać je na zakup cyfrowych treści, takich jak aplikacje i gry na platformy Windows, Windows Phone i Xbox (w tym Xbox Games, Xbox Music i Xbox Video). Organem odpowiedzialnym za stronę techniczną tej zmiany jest BitPay - największy na świecie procesor płatności tej technologii. Na stronie firmy znajdziemy również instrukcję, która szczegółowo objaśnia, w jaki sposób należy przelać środki, aby zasilić konto.

nbs.2015.01.foto.026.150xMŚP: DIFFERENTIA SPECIFICA

Małe i średnie firmy generują w bankach 14 proc. obrotu i przychody w wysokości 7,9 mld zł rocznie, ale tylko jedna na dziesięć korzysta z szerokiej oferty produktów rozliczeniowych, oszczędnościowych i kredytowych - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Wartość portfela kredytowego dla MŚP jest o 40 proc. większa niż dla dużych przedsiębiorstw, a kluczowym źródłem wartości dla banków relatywnie wysokie osady i dużo wyższy poziom marż. Sektor MŚP to ok. 70 tys. firm, niewiele wobec ponad 1,7 mln mikroprzedsiębiorstw, jednak to małe i średnie firmy generują aż 18 proc. PKB, 35 proc. przychodów i 40 proc. miejsc pracy. Z drugiej strony, jak wskazuje raport jest to segment silnie zróżnicowany i niełatwy dla banków, gdyż - próbując zastosować jednolite podejście - niezwykle trudno zachować właściwą równowagę pomiędzy poziomem obsługi (w konsekwencji jej kosztem) a potencjałem danej grupy klientów uzasadniającym ponoszone wydatki. Raport wskazuje, że w obliczu rosnącej konkurencji, presji cenowej oraz kosztów ryzyka kredytowego, możliwości wzrostu dochodów w bankach stają się coraz bardziej ograniczone. Finansowanie hipoteczne klientów detalicznych od kilku lat przeżywa stagnację, nie generuje już satysfakcjonującego poziomu zwrotu, a z wysokomarżową obsługą konsumentów i mikroprzedsiębiorców wiąże się niższa jakość aktywów i wyższe koszty rezerw. O względy dużych korporacji banki muszą konkurować nie tylko pomiędzy sobą, ale też z alternatywnymi źródłami finansowania na rynku kapitałowym. Deloitte twierdzi, że MŚP jest jednak dla banków jednym z najbardziej atrakcyjnych segmentów rynku i może stanowić doskonałą dźwignię do dalszego rozwoju.

MŁODZI Z K(L)ASĄ

Usługi finansowe najczęściej wybierają młode osoby prowadzące nowoczesny styl życia - wynika z badania na zlecenie firmy Loyalty Partner Polska. Konto osobiste jest wśród nich standardem, a ponad połowa aktywnie korzysta z kart płatniczych. Samodzielne ubezpieczenie na życie wykupuje 42 proc. "dynamicznych z kasą", oni też najchętniej biorą kredyty i zakładają lokaty. "Eleganccy z klasą" i "życiowi optymiści" wybierają ubezpieczenie, średnio co czwarty decyduje się na jego zakup. Nadal niespełna 1/5 Polaków nie korzysta z żadnego produktu finansowego, prawie 2/3 z nas wie, ile płaci za prowadzenie konta, ale tylko ponad połowa zna jego oprocentowanie.

PŁATNOŚCI NATYCHMIAST

Krajowa Izba Rozliczeniowa w grudniu 2014 r. przeprowadziła w systemie Elixir ponad 147 mln transakcji o łącznej wartości 387 mld zł. W statystykach przelewów natychmiastowych odnotowany został kolejny miesięczny rekord: banki uczestniczące w systemie Express Elixir przekazały do rozliczenia ponad 120 tys. transakcji, o wartości przewyżek 523 mln zł. W całym 2014 r. w systemie Elixir rozliczonych zostało przeszło 1,6 mld transakcji na kwotę 4 bln zł. To więcej niż w 2013 r., kiedy zrealizowano 1,5 mld przelewów za 3,8 bln zł. Najszybciej rosły statystyki transakcji realizowanych w systemie Express Elixir. W ubiegłym roku KIR rozliczył ponad 940 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę niemal 4,3 mld zł. To oznacza, że na przestrzeni dwunastu miesięcy liczba takich transakcji zleconych w bankach wzrosła niemal trzykrotnie (z 330 tys. w 2013 r.), a ich wartość dwuipółkrotnie (z 1,8 mld zł w 2013 r.).

nbs.2015.01.wykres.026.550x

 

ZŁOTA KURA FAKTORING

W 2014 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów odnotowały dwucyfrową zwyżkę wolumenu. W ciągu III kwartałów ub. r. ich obroty wyniosły 81.556 mln zł (wzrost o 16 proc. r./r.), z usług faktoringu skorzystało 6151 klientów, w obsługiwanych umowach finansowano 123 314 kontrahentów, rozliczając 4 mln faktur. Największy wolumen obrotów odnotowały: ING Commercial Finance (12 123 mln zł), Raiffeisen Polbank (11 860 mln zł), BZ WBK Faktor (10 399 mln zł. Spółdzielczy BPS Faktor wypracował obrót w kwocie 459,57 mln zł (wzrost o 62,78 proc. r./r.). Branża faktoringowa jest aktualnie najszybciej wzrastającym segmentem polskiej bankowości. Zdaniem PZF dynamiczny wzrost dowodzi tego, że faktoring jest narzędziem sprawdzającym się nawet w czasie dekoniunktury. W 2013 r. faktorzy sfinansowali wierzytelności o wartości ok. 100 mld zł. Usługi mierzone wskaźnikiem penetracji PKB osiągnęły poziom 6,45 proc, ich wartość wciąż jest poniżej średniej europejskiej (9,36 proc.). Polski rynek to zaledwie 10 proc. wartości tego w Wielkiej Brytanii, jednak wzrasta zdecydowanie szybciej, a rozwija się dopiero od 1994 r., podczas gdy brytyjski ma już 60 lat.

Faktoring definiuje się jako finansowanie niewymagalnych wierzytelności handlowych przysługujących przedsiębiorstwom wobec odbiorców jej towarów lub usług. Towarzyszy temu zwykle zarządzanie nabytymi wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie ewidencji, monitorowanie terminowości ich spłaty, rozliczanie płatności, monitorowanie odbiorców opóźniających się z zapłatą. Spółka faktoringowa może podejmować się działań windykacyjnych mających na celu wyegzekwowanie zapłaty, usług przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorców, a w niektórych wypadkach restrukturyzacji należności.

POŻYCZKI W SIECI

Jedna dziesiąta internautów odwiedza strony internetowe oferujące kredyty. Co ciekawe, wielu z nich zagląda również na stronę BIK - wynika z raportu firmy Gemius. Czy strony WWW oferujące pożyczki cieszą się popularnością? Analizy danych z 2014 r. wykazały, że strony te odwiedza niemal co dziesiąty internauta (9 proc.), czyli średnio nieco ponad 2 mln użytkowników sieci na miesiąc. Rok temu było to 1,5 mln (7 proc.), a dwa lata temu 0,7 mln (4 proc.) internautów. Wielu internautów przegląda w sieci strony WWW różnych podmiotów oferujących kredyty. W sierpniu 2014 r. najwięcej osób odwiedziło strony Vivus.pl, Kredito24. pl (po 1 mln) i Netcredit.pl (0,4 mln). Jednocześnie dane pokazują, że stronę Biura Informacji Kredytowej odwiedziło wówczas ponad 80 tys. użytkowników sieci. Niemal połowa z nich (47 proc.) to internauci, którzy przeglądali choć jedną stronę WWW z ofertą pożyczek. Tego rodzaju adresy cieszą się największą popularnością wśród osób z wykształceniem zawodowym oraz internautów zarabiających do 1200 zł netto.

nbs.2015.01.wykres.027.400x

 

 

Udostpnij artyku: