System Sprawozdawczości Finansowej Grupy PZU opiera się na produktach serii Oracle Hyperion

Finanse i gospodarka

W Grupie PZU zakończył się projekt budowy systemu wspierającego procesy sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oparte na bogatym zestawie produktów Oracle rozwiązanie zostało zaprojektowane i wdrożone przez firmę SmartCon, partnera Oracle Polska.

Oracle Polska informuje, że w Grupie PZU zakończyło się wdrożenie centralnego Systemu Sprawozdawczości Finansowej. System został zbudowany przez firmę SmartCon Sp. z o.o., partnera Oracle specjalizującego się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań klasy Business Intelligence. Głównym zadaniem Systemu jest wspieranie procesu sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych raportów finansowych dla Grupy PZU poprzez skrócenie czasu ich przygotowania, dzięki wprowadzeniu elementów automatyzacji.

Projektem objęte zostały procesy: sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU SA i PZU Życie SA przygotowywanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, raportowania zakładów ubezpieczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego i do Narodowego Banku Polskiego oraz sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU przygotowywanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rozwiązanie składa się z trzech głównych modułów: warstwy zasilania, warstwy przetwarzania oraz warstwy prezentacji. Warstwa Zasilania, która pobiera dane finansowe z systemów źródłowych i plików zewnętrznych oraz dokonuje ich agregacji została zbudowania w oparciu o narzędzie Oracle Hyperion Financial Data Quality Management. Warstwa Przetwarzania przekształca dane dla potrzeb sprawozdawczości i jest oparta o narzędzie Oracle Hyperion Financial Management. Ostatnia warstwa dokonuje prezentacji wyników tych kalkulacji w formie predefiniowanych raportów. Podstawowym narzędziem raportowym jest Oracle Hyperion Financial Reporting, dodatkowe raporty są stworzone w narzędziach Oracle Business Intelligence oraz Smart View.

Oprócz modułów Oracle, system zawiera autorskie elementy zbudowane przez firmę SmartCon – wśród nich mechanizmy ładujące, agregujące i mapujące dane oraz aplikacje przetwarzające dane z raportów do formatu.xml. Firma SmartCon przygotowała także zestaw gotowych raportów dla użytkowników biznesowych oraz przeprowadziła dla nich szkolenia, przygotowujące do samodzielnego tworzenia kolejnych, dowolnie projektowanych analiz.

„Dzięki wdrożeniu Systemu Sprawozdawczości Finansowej opartego na pakiecie Oracle Hyperion Grupa PZU uzyskała skrócenie czasu przygotowania sprawozdań finansowych oraz zapewnienie integralności danych, na których oparte są te sprawozdania” – komentuje Piotr Marczyk, Dyrektor Biura Rachunkowości PZU SA i PZU Życie. „Dzięki ujednoliceniu procesu przetwarzania danych PZU SA i PZU Życie uzyskaliśmy także możliwość efektywnego raportowania oraz kontroli przez służby rachunkowe informacji wymaganych przez odbiorców.”

„Jedną z najważniejszych cech rozwiązania zbudowanego przez SmartCon jest wdrożenie automatycznych procesów ładowania i mapowania danych, które w zakresie sprawozdawczości jednostkowej umożliwiają skrócenie czasu przygotowywania sprawozdań finansowych” – powiedział Emil Wojtowicz, Partner w firmie SmartCon Sp. z o.o. „Ładowanie danych – zarówno zagregowanych jak i analitycznych wprost z systemów źródłowych, umożliwia służbom rachunkowym samodzielne przygotowanie większości raportów, bez angażowania innych komórek organizacyjnych. Z kolei w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej uzyskano przechowywanie danych ze wszystkich spółek objętych konsolidacją w jednym modelu danych, co zapewnia ich integralność.”

Udostępnij artykuł: