Sześciu Wspaniałych – nowy produkt strukturyzowany w eurobanku

Bankowość

Trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku oparty na ubezpieczeniu na życie i dożycie, przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Inwestycja umożliwia osiągnięcie potencjalnych zysków - nawet do 15% wraz ze zwrotem 100,1% zainwestowanego kapitału po upływie okresu ubezpieczenia.

Fot. Pixabay.com

Trwają zapisy na nowy produkt inwestycyjny eurobanku oparty na ubezpieczeniu na życie i dożycie, przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Inwestycja umożliwia osiągnięcie potencjalnych zysków - nawet do 15% wraz ze zwrotem 100,1% zainwestowanego kapitału po upływie okresu ubezpieczenia.

Sześciu Wspaniałych

Sześciu Wspaniałych w nazwie produktu to 6 globalnych spółek o ugruntowanej rynkowej renomie: IBM (dostawca rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii), BP (jedna z największych firm energetycznych na świecie), BMW (producent luksusowych samochodów), Industrial & Commercial Bank of China (największy chiński bank, jeden z największych na świecie pod względem aktywów), KGHM (jeden z głównych producentów miedzi i srebra na świecie), Boeing CO (producent samolotów odrzutowych).

Charakterystyka produktu

Z oferty produktu strukturyzowanego Sześciu Wspaniałych można skorzystać w okresie zapisów - od 13.02.2014 do 21.03.2014. W tym czasie środki przeznaczone na produkt strukturyzowany lokowane są na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie - 4% w skali roku (minimalna kwota inwestycji - 5.000 zł). Po zakończeniu zapisów odsetki z lokaty przekazywane są na konto osobiste, a kapitał na produkt strukturyzowany Sześciu Wspaniałych. Cała inwestycja trwa 30 miesięcy. W czasie jej trwania klient objęty jest ubezpieczeniem na życie i dożycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Po zakończeniu okresu inwestycji klient otrzymuje świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, powiększone o ewentualnie wypracowaną premię, której wysokość zależy od notowań Sześciu Wspaniałych: IBM, BP, BMW, Industrial & Commercial Bank of China, KGHM i Boeing CO. Premia może wynieść nawet do 15% po zakończeniu okresu inwestycji.

Najważniejsze cechy oferty "Sześciu Wspaniałych"

  • minimalna kwota inwestycji - 5.000 zł
  • atrakcyjne oprocentowanie lokaty promocyjnej zawieranej na okres zapisów - 4% w skali roku
  • możliwość uzyskania nawet do 15% zysku (tzw. premii) po zakończeniu okresu inwestycji
  • zwrot 100,1% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji
  • 30-miesięczny okres inwestycji
  • ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji
  • ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

Klient ma możliwość rezygnacji z produktu zarówno w okresie zapisów, jak i podczas okresu ubezpieczenia. Likwidacja lokaty promocyjnej spowoduje jednak utratę całości naliczonych odsetek - klient otrzyma jedynie 100% zainwestowanej kwoty. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 30 miesięcy, lecz po upływie 30 dni po zawarciu umowy ubezpieczenia, klient musi również liczyć się z ryzykiem utraty części wpłaconej składki w wysokości nie większej niż 8% wpłaconych środków. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że premia z inwestycji może być niższa niż 15% lub nie wystąpić wcale, ponieważ jest uzależniona od notowań Sześciu Wspaniałych.

Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w eurobanku i mieć ukończone 18 i nieukończone 78 lat.

Źródło: Euro Bank S.A

Euro Bank S.A nie świadczy usług doradztwa w zakresie inwestycji, jak również nie udziela porad, czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym. Przed sprzedażą produktu Bank sprawdza poziom wiedzy Klienta i doświadczenie w inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych.

Szczegółowy opis ryzyk, "Regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu strukturyzowanego Sześciu Wspaniałych w Euro Banku S.A." zawierający warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych oraz "Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A." dostępne są w placówkach Banku i na www.eurobank.pl.

Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki wypłaty premii są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku i na www.eurobank.pl. Premia z produktu strukturyzowanego Sześciu Wspaniałych nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Ubezpieczony otrzyma zwrot 100,1% składki po zakończeniu okresu odpowiedzialności pod warunkiem dożycia do końca okresu odpowiedzialności. Rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania okresu odpowiedzialności nie gwarantuje zwrotu 100,1% składki. Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, w przypadku śmierci ubezpieczonego, uposażeni wskazani przez ubezpieczonego do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki.

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72 pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11209600/A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie posiada akcji ani udziałów Euro Banku S.A.

Ubezpieczyciela oraz Agenta wiąże Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opublikowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, oraz Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych, opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Udostępnij artykuł: