Szkolenia rodzin zastępczych – dotacja podzielona

Samorząd

Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej to działanie, którego realizacja, przez wprowadzoną w roku ubiegłym nowelizację, stała się obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego. Resort Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs, w wyniku którego 185 samorządów otrzyma dotację na szkolenia rodzin zastępczych.

Dotacja obejmować będzie działania przeprowadzone w 2012 roku pod hasłem „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

Do konkursu zostało zgłoszonych 207 wniosków, z czego 22 nie spełniały warunków merytorycznych lub formalnych określonych w regulaminie. Dotacja przyznana została 185 samorządom. Między nie zostanie podzielona kwota w wysokości 1 550 397,95 zł.

Wszystkie jednostki, które otrzymają decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, są zobowiązane w ciągu 10 dni od daty wpływu pisma z decyzją przekazać do odpowiedniego wojewody oświadczenie o przyjęciu dotacji.

Lista samorządów które otrzymały dofinansowanie znajduje się tutaj.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: