Szkoły promują przyjazną adaptację dzieci – konkurs

Samorząd

Minister Edukacji Narodowej ogłasił konkurs ofert na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Konkurs jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła", zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 r.

Oferty realizacji zadania mogą składać:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Przyznane dotacje zostaną przekazane:

 • w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 151 ustawy o finansach publicznych,
 • w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, które zaplanują oraz wdrożą w przedszkolach i szkołach podstawowych projekty obejmujące prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym, pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

Projekty opisane w ofercie muszą równocześnie uwzględniać wszystkie niżej wymienione elementy:

 • zawierać działania aktywizujące rady rodziców;
 • zawierać propozycje działań́ ukazujących rodzicom korzyści wynikające z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie;
 • angażować nauczycieli i rady rodziców do realizacji wszystkich etapów projektu;
 • być realizowane we współpracy ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, i obejmować co najmniej jedną szkołę i jedno przedszkole;
 • upowszechnić dobre praktyki wśród rad rodziców i nauczycieli z innych przedszkoli i szkół podstawowych w regionie;
 • określać sposób ewaluacji projektu.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 4 500 000 zł. W ramach niniejszego konkursu jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 10 000 zł. Termin realizacji zadania upływa z dniem 15 grudnia 2012 r.

Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2012. Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.bip.men.gov.pl.

Źródło: www.bip.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: